Regulamin

Regulamin sklepu


  1. I. Podstawowe pojęcia

Sprzedawca – Firma Ośrodek Szkolenia Zawodowego Omega s.c. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Św. Urbana 5/c, o numerze NIP 648-268-80-89 REGON 241081026.

Sklep
– serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.oszomega.eu, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Produkt.

Klient
– osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Produkt – usługa, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określona w zamówieniu.

Formularz Zamówienia – dostępny na stronie internetowej Sklepu, za pomocą którego Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Produktów.

II. Postanowienia ogólne

1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
2. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez www.oszomega.eu oraz e-mailowo na adres oszomega@oszomega.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.
3. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
a. w przypadku złożenia zamówienia płatnego gotówką – rozpoczyna się zgodnie z terminarzem szkoleń podanym na stronie www.oszomega.eu
b. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.
2. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00-16:00.
3. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT.
4. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
a. Telefon: 32 740 99 00, kom. 668 070 070
b. E-mail – oszomega@oszomega.pl
c. Adres korespondencyjny – ul. Św. Urbana 5/c, 41-800 Zabrze
5. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem.
6. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

IV. Formy płatności

1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

►gotówką – w sekretariacie Ośrodka.
►przelewem na rachunek bankowy Deutsche Bank :
39 1910 1048 2516 2183 7969 0001

rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzone są za
pośrednictwem Dotpay.pl

2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem na rachunek bankowy, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.  W tytule płatności należy podać imię i nazwisko, rodzaj i termin szkolenia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

VI. Reklamacja

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)
2. Wada fizyczna produktu polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli produkt nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, produkt został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
3. Jeżeli produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie.
4. Jeżeli produkt ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
6. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
7. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić (przeprowadzić ponowne szkolenie) wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 90 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta.
8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia zakupu produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Omega s.c., ul. Św. Urbana 5/c, 41-800 Zabrze.
4. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

VIII. Ochrona danych osobowych

1.  Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

IX. Postanowienia końcowe

1.  Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów znajdujących się na stronie Sklepu.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup produktu.
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.oszomega.eu
4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
5. Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Załącznik 1.  – Oświadczenie odstąpienia od umowy

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA s.c.-
Siedziba główna

ul. Św. Urbana 5/C
41-800 Zabrze

Kontakt
tel. 32 740 99 00
tel. 32 271 75 13
e-mail: oszomega@oszomega.pl
Pn-Pt 8:00 – 16:00