Szkolenia i kursy

SZWO / F gazy szkolenia

199,00 2 230,00 

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu „Certyfikat dla Personelu ” w zakresie przeprowadzania instalacji, konserwacji lub serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane F – Gazy.
Skorzystaj z dofinansowania dla przedsiębiorców do 80% przez Bazę Usług Rozwojowych(BUR) ! Sprawdź nasze pakiety szkoleń z dofinansowaniem TUTAJ 

Wyczyść
SKU: brak Kategoria:
WYSOKA ZDAWALNOŚĆ !  SATYSFAKCJA GWARANTOWANA !

F-gazy

to potoczna nazwa fluorowanych gazów cieplarnianych. Wykorzystywane są w mechanizmach, w których zachodzi wymiana cieplna, między innymi w sprzęcie chłodniczym czy klimatyzatorach.

Oferujemy intensywne szkolenia f-gazy – zajęcia teoretyczne oraz praktyczne prowadzone przez doświadczoną kadrę dydaktyczną, przygotowujący do egzaminu i uzyskania Certyfikatu dla Personelu, będącego pierwszym krokiem do procedowania jako przedsiębiorstwo – Certyfikat dla Przedsiębiorców.

W odróżnieniu od innych posiadamy własne Komisje Egzaminacyjne dla Ośrodek Szkolenia Zawodowego Omega i Alfa Damian Cieślar:

W swojej ofercie posiadamy także pakiet F-gazowy, na który składają się dodatkowo dwa szkolenia komplementarne wymagane podczas kontroli UDT:

 • z napełniania zbiorników gazami fluorowanymi (odzysk),
 • lutowania twardego metodą 912 (wykonywanie połączeń na instalacjach).

 

 

Proponujemy także udział w tak zwanym ,,Pakiecie F-gazowym”, który obejmuje kurs f-gazowy, napełniania zbiorników ciśnieniowych gazami fluorowanymi oraz kurs lutowania twardego metodą 912.

Rodzaj kursu

Kurs F-gazy – 990 zł, Kurs F-gazy + napełnianie butli – 1 540 zł, Kurs F-gazy + lutowanie – 1 580 zł, Pakiet F-Gazowy (F-gazy, napełnianie butli, lutowanie) – 2 230 zł, Kurs na lutowanie twarde met. 912 – 790 zł, Kurs na napełnianie zbiorników ciśnieniowych – 750 zł, Procedury F-Gazowe – 199 zł, Egzamin F-Gazowy – 400 zł, Egzamin napełnianie zbiorników ciśnieniowych – 300 zł, Certyfikat UDT (opłata+wnioski) – 200 zł

Dodatkowe informacje

W cenę oferowanego przez nas szkolenia f-gazy bądź SZWO wchodzą:

 • zajęcia teoretyczne oraz praktyczne,
 • materiały szkoleniowe,
 • egzaminy – teoretyczny i praktyczny, po ich zdaniu uzyskuje się Certyfikat dla Personelu,
 • Uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (bezterminowe)
 • Uprawnienia honorowane przez pracodawców i organy nadzoru na terenie Unii Europejskiej
 • możliwość wydania certyfikatu w języku angielskim, niemieckim, włoskim – tłumacz przysięgły.

Oferujemy także zakup uzgodnionych z Urzędem Dozoru Technicznego ,,Procedur F-gazowych”, które są niezbędne w uzyskaniu certyfikatu jako przedsiębiorstwo.

W terminarzu znajdą Państwo najbliższe daty szkoleń f-gazowych.

 

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2067 nr 517/2014
minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006

USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. Poz. 881
o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU Poz. 2125 z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła
i systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających fluorowane gazy cieplarniane

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 2149
w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 2251
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 73
w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. Poz. 88
w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonowąlub fluorowanych gazów cieplarnianych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 89
w sprawie sprawdzania pod względem wycieków urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających substancje kontrolowane

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2068 ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, formę etykiet dla produktów i urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane

ROZPORZĄDZENIE (WE) PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006 r.
w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych

ROZPORZĄDZENIE (WE) PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006 r.
w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r.
ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r.
ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 304/2008  z dnia 2 kwietnia 2008 r.
ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 305/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r.
ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji personelu dokonującego odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych z rozdzielnic wysokiego napięcia

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 306/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r.
ustanawiające na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji personelu dokonującego odzysku rozpuszczalników na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r.
ustanawiające na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane

ROZPORZĄDZENIE (WE) PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006 r.
w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r.
w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

FAQ - pytania

1. Jakie obowiązki nakłada ustawa „F-gazowa” na serwisujących klimatyzacje samochodowe?

Obowiązki podmiotów prowadzących działalność związaną z systemami klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierającymi substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane określa Rozdział 7 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881), m.in. w zakresie wymaganych kwalifikacji personelu oraz rodzaju czynności wykonywanych przez ten personel.

2. Czy serwisujący klimatyzacje w „niektórych pojazdach silnikowych” powinien posiadać certyfikat dla personelu?

Nie, zgodnie z art.37 pkt. 1 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) do serwisowania układów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych nie jest wymagany certyfikat. Wymagane jest jedynie posiadanie zaświadczenia o odbytym szkoleniu przez osoby dokonujące czynności odzysku substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych z tych systemów. Ustawa ogranicza swoje wymagania do niektórych pojazdów silnikowych, tj. w praktyce do pojazdów.

3. Co oznacza pojęcie „niektóre pojazdy silnikowe”?

Pojęcie –„niektóre pojazdy silnikowe” – oznacza pojazdy samochodowe kategorii M1 oraz kategorii N1 o masie odniesienia nieprzekraczającej 1305 kg, przy czym przez masę odniesienia należy rozumieć masę własną pojazdu powiększoną o 100 kg. Wymienione kategorie określone są w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), a więc wymagania ustawy dotyczą pojazdów do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy (M1) oraz pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu ładunków i mających maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t (N1) ) i masę odniesienia nieprzekraczającą 1305 kg, za masę odniesienia należy rozumieć masę własną pojazdu powiększoną o 100 kg.

4. Czy przedsiębiorca prowadzący serwis klimatyzacji w „niektórych pojazdach silnikowych” powinien posiadać certyfikat dla przedsiębiorców?

Nie. Certyfikat dla przedsiębiorców i personelu dotyczy tylko stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła lub systemów ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z definicjami określonymi w ustawie „urządzenie” oznacza każde stacjonarne urządzenie chłodnicze, klimatyzacyjne i pompę ciepła, urządzenie będące rozdzielnicą wysokiego napięcia lub urządzenie zawierające rozpuszczalniki, z wyłączeniem systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, które są systemami ruchomymi (mobilnymi).

5. Czy prowadząc jednoosobową działalność w zakresie instalowania, bądź serwisowania lub konserwacji stacjonarnych urządzeń chłodzących lub klimatyzacyjnych lub pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane powinienem posiadać certyfikat dla personelu oraz certyfikat dla przedsiębiorcy?

Tak. Zgodnie z art. 20.ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) personel wykonujący następujące czynności:

 • kontrola szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 3 kg lub większej oraz urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 6 kg lub większej, z hermetycznie zamkniętymi systemami, które są oznakowane jako takie;
 • odzysk;
 • instalacja (instalowanie);
 • konserwacja lub serwisowanie.

obowiązany jest do posiadania odpowiedniego certyfikatu dla personelu.

Niezależnie od powyższego zgodnie z art. 29 ww. ustawy przedsiębiorca, który prowadzi działalność polegająca na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowe gazy cieplarniane, obowiązany jest posiadać certyfikat dla przedsiębiorców.

Ustawa nakłada na przedsiębiorcę odrębne obowiązki w zakresie przyjmowania dostaw fluorowanych gazów cieplarnianych, stosowania procedur wykonywania działalności, wdrożenia systemu dokumentowania czynności oraz posiadania odpowiedniego wyposażenia technicznego.

6. Czy posiadane zaświadczenie kwalifikacyjne (świadectwo kwalifikacji) wydane na podstawie poprzedniej ustawy (Dz.U. z 2004 r., poz.436) o substancjach zubożających warstwę ozonową jest ważne?

Tak, stanowi o tym art. 62 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881), który mówi:

„Świadectwa kwalifikacji wydane na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 71 [Dz. U. z 2004 r. poz. 436 – przyp. red.], zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, zastępując w swoim zakresie certyfikaty dla personelu, o których mowa w art. 20 niniejszej ustawy, w stosunku do czynności wykonywanych w odniesieniu do substancji kontrolowanych wymagających, zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, posiadania certyfikatu dla personelu”.

Zatem w zakresie działań w obszarze substancji kontrolowanych pozostają ważne do terminu określonego na zaświadczeniu. W przypadku prowadzenia czynności związanych z fluorowanymi gazami cieplarnianymi takie zaświadczenie nie jest wystarczające. Konieczne jest posiadanie certyfikatu dla personelu, ponieważ posiadane zaświadczenie nie dotyczyło fluorowanych gazów.

7. Czy na podstawie ważnego świadectwa kwalifikacyjnego wydanego na podstawie poprzedniej ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową można uzyskać certyfikat dla personelu?

Nie, wcześniejsze świadectwa kwalifikacji dotyczyły substancji kontrolowanych. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy certyfikat dla personelu obejmuje czynności wykonywane substancji zubożających warstwę ozonową (substancje kontrolowane oraz nowe substancje) oraz fluorowane gazy cieplarniane.

Posiadane świadectwa kwalifikacji wydane na podstawie przepisów poprzedniej ustawy zachowują ważność przez okres na jaki zostały wydane i zastępują w swoim zakresie certyfikaty dla personelu, o których mowa w art. 20 obecnej ustawy, ale tylko w odniesieniu do substancji kontrolowanych.

Zatem, posiadane świadectwa zastępują w swoim zakresie certyfikaty dla personelu do terminu ich ważności w stosunku do czynności wykonywanych przy substancjach kontrolowanych. Uzyskanie certyfikatu będzie niezbędne po upływie terminu ważności zaświadczenia na zasadach określonych w art. 21 aktualnej ustawy, tj. po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu teoretycznego i praktycznego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez jednostkę oceniającą personel oraz wystąpieniu z wnioskiem do UDT o wydanie certyfikatu dla personelu.

8. Czy posiadany certyfikat wydany w innym państwie członkowskim UE jest wystarczający?

Tak, zgodnie z art. 43 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881):

„Certyfikaty lub zaświadczenia wydane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej są uznawane, gdy posiadacz certyfikatu lub zaświadczenia dysponuje tłumaczeniem przysięgłym certyfikatu lub zaświadczenia na język polski”.

Na terenie Polski można posługiwać się posiadanym certyfikatem wydanym w innym państwie członkowskim UE, pod warunkiem spełnienia wskazanego wymagania ustawowego.

9. Czy dystrybutor substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów powinien posiadać certyfikat dla przedsiębiorców?

Nie, ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) nie określa wymagań dla dystrybutorów w tym zakresie.

10. Jacy przedsiębiorcy zobowiązani są do posiadania certyfikatu dla przedsiębiorców?

Zgodnie z art. 29  ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność polegająca na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowe gazy cieplarniane, obowiązani są posiadać certyfikat dla przedsiębiorców, wskazany odpowiednio w rozporządzeniu (WE) nr 303/2008 albo w rozporządzeniu (WE) nr 304/2008.

Wymaganie to należy rozpatrywać łącznie z obowiązującym rozporządzeniem (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, które w art. 10. 6 mówi, że państwa członkowskie ustanawiają lub dostosowują programy certyfikacji dla podmiotów prowadzących instalowanie, serwisowanie, konserwację, naprawę lub likwidację ww. urządzeń na rzecz innych stron.

Polskie przepisy definiują przedsiębiorców w dwóch przepisach prawnych.

Zgodnie z art. 43(1) Kodeksu cywilnego przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) § 1 kodeksu, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Ponadto art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, mówi, że:

 1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
 2. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Konkludując, w świetle przytoczonych regulacji przedsiębiorcy prowadzący na rzecz innych stron działalność gospodarczą lub zawodową, polegająca na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowe gazy cieplarniane, zobowiązani są do posiadania certyfikatu dla przedsiębiorców.

11. Czy do instalowania i serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła zawierających mniej niż 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych wymagane jest posiadanie certyfikatu dla przedsiębiorców?

Tak, wymagania w tym zakresie określa art. 29 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność polegająca na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowe gazy cieplarniane, obowiązany jest posiadać certyfikat dla przedsiębiorców.

Wskazany przepis ustawy jest sformułowany w sposób ogólny i nie wprowadza ograniczeń dotyczących zawartości fluorowanych gazów cieplarnianych w urządzeniu lub systemie.

Zatem, instalacja, konserwacja lub serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowe gazy cieplarniane wymaga posiadania przez przedsiębiorcę certyfikatu, niezależnie od wielkości urządzenia (instalacji) lub systemu.

12. Czy firma zatrudniająca osobę posiadającą certyfikat dla personelu w celu serwisowania wyłącznie własnych urządzeń chłodniczych powinna posiadać certyfikat dla przedsiębiorców?

Nie, firma zatrudniająca osobę posiadającą certyfikat dla personelu w celu serwisowania wyłącznie własnych urządzeń chłodniczych nie prowadzi działalności gospodarczej w tym zakresie, zatem nie musi posiadać certyfikatu dla przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 29  ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność polegająca na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowe gazy cieplarniane, obowiązani są posiadać certyfikat dla przedsiębiorców, wskazany odpowiednio w rozporządzeniu (WE) nr 303/2008 albo w rozporządzeniu (WE) nr 304/2008.

Wymaganie to należy rozpatrywać łącznie z obowiązującym rozporządzeniem (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, które w art. 10. 6 mówi, że państwa członkowskie ustanawiają lub dostosowują programy certyfikacji dla podmiotów prowadzących instalowanie, serwisowanie, konserwację, naprawę lub likwidację ww. urządzeń na rzecz innych stron.

Polskie prawo definiuje przedsiębiorców w dwóch przepisach prawnych, a mianowicie w art. 43(1) Kodeksu cywilnego oraz w art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, które mówią , że przedsiębiorcą jest podmiot prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Konkludując, w świetle przytoczonych regulacji tylko przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową na rzecz innych stron zobowiązani są do posiadania certyfikatu dla przedsiębiorców.

13. Czy przedsiębiorca, który nie zatrudnia certyfikowanego personelu, a zleca czynności osobom posiadającym odpowiedni certyfikat – może ubiegać się o certyfikat dla przedsiębiorcy?

Nie, jedynie przedsiębiorcy zatrudniający odpowiedni personel mogą uzyskać certyfikat dla przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) certyfikat może uzyskać przedsiębiorca, który spełnia wymagania określone w odpowiednich dla rodzaju prowadzonej działalności rozporządzeniach WE nr 303/2008 lub 304/2008. Wymienione rozporządzenia stawiają warunek zatrudniania personelu, zatem warunek ten musi być spełniony.

Jednocześnie zlecanie wykonania czynności, związanej z instalowaniem, serwisowaniem lub konserwacją urządzeń lub systemów nie jest prowadzeniem działalności w tym zakresie.

14. Czy osoba wykonująca czynność sprawdzenia działania zaworów bezpieczeństwa, zamontowanych w instalacji chłodniczej, zawierającej fluorowe gazy cieplarniane powinna posiadać certyfikat dla personelu?

Tak, osoba wykonująca czynność sprawdzenia działania zaworów bezpieczeństwa, zamontowanego w instalacji chłodniczej, powinna posiadać certyfikat dla personelu.

Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa jest czynnością serwisową, zwykle dokonywana jest na stanowisku próbnym po ich demontażu z instalacji, ponieważ zabronione jest celowe uwalnianie fluorowanych gazów cieplarnianych zgodnie rozporządzeniem (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “SZWO / F gazy szkolenia”

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA s.c.-
Siedziba główna

ul. Św. Urbana 5/C
41-800 Zabrze

Kontakt
tel. 32 740 99 00
tel. 32 271 75 13
e-mail: oszomega@oszomega.pl
Pn-Pt 8:00 – 16:00