Szkolenia i kursy

Kurs obsługi podestów

300,00 650,00 

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu UDT i uzyskanie uprawnień do pracy jako operator podestu oraz samodzielnego operowania urządzeniem.

Wyczyść
SKU: brak Kategoria:
100% ZDAWALNOŚCI, W INNYM PRZYPADKU ZWROT KOSZTÓW !   SATYSFAKCJA GWARANTOWANA !

Dzięki naszym szkoleniom zdobędą Państwo uprawnienia na :

  • zwyżkę, czyli podest samojezdny montowany na pojeździe,

  • podest wolnobieżny, tak zwaną nożycówkę,

  • podest przewoźny.

Nasza wykwalifikowana kadra dydaktyczna przygotuje Państwa do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego.

Zapraszamy do udziału i podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych!

Rodzaj kursu

Kurs obsługi podesty ruchome przejezdne – 350 zł, Kurs obsługi podesty ruchome przejezdne z egzaminem UDT – 650 zł, Egzamin UDT – 300 zł

Dodatkowe informacje

W cenę oferowanego przez nas kursu na zwyżkę, podest wolnobieżny czy przewoźny wchodzą:

  • materiały dydaktyczne,
  • zajęcia praktyczne oraz teoretyczne,
  • uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego,
  • uprawnienia honorowane przez pracodawców i organy nadzoru na terenie Unii Europejskiej.

Dodatkowo płatne:

  • organizacja i egzamin UDT – 250zł brutto/os.,

Szkolenia zawodowe odbywają się w naszej siedzibie w Zabrzu.

Pytania i odpowiedzi UDT

1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :
a ) zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
b ) ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
c ) oznaczenia CE umieszczonego na urządzeniu
d ) deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę

2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :
a ) wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
b ) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
c ) zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :
a ) są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia

b ) określa konserwator urządzenia
c ) określa w protokole inspektor wykonujący badanie
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

4. Dozorem technicznym nazywamy :
a ) określone ustawa działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
b ) instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
c ) Urząd Dozoru Technicznego
d ) UDT, WDT, TDT

5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :
a ) Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego

b ) Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
c ) Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako :
a ) modernizacja urządzenia technicznego

b ) naprawa urządzenia technicznego
c ) usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
d ) wytworzenie nowego urządzenia

7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać :
a ) naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

b ) eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
c ) konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
d ) w niewielkim zakresie kompetentny operator

8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :
a ) całkowita, częściowa, ograniczona
b ) pełna, ograniczona, uproszczona
c ) pełna, cykliczna, sporadyczna
d ) UDT,WDT,TDT

9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje :
a ) konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
b ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
c ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
d ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego

10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy :
a ) urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatacje jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
b ) posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
c ) urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
d ) wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie

11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy :
a ) urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia b ) przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
c ) urządzenie posiada ważną decyzje zezwalającą na eksploatacje
d ) wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie

12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :
a ) otrzymuje pisemne upomnienie
b ) otrzymuje zalecenia pokontrolne
c ) podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :
a ) wydaje decyzje wstrzymującą eksploatacje urządzenia technicznego

b ) wystawia mandat karny
c ) pisemnie poucza eksploatującego
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :
a ) niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu

b ) powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
c ) niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
d ) zgłasza urządzenie do wykonania naprawy

15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :
a ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego

b ) eksploatującego urządzenie techniczne
c ) inspektora bhp
d ) Państwową Inspekcje Pracy

16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :
a ) żurawie o udźwigu do 3,2 t
b ) wciągniki i wciągarki oraz suwnice
c ) wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
d ) zawiesia transportowe

17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :
a ) przenośniki kabinowe i krzesełkowe
b ) układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
c ) wyciągi towarowe i wyciągi statków
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :
a ) każda usterka UTB
b ) nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji c ) nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych
parametrach
d ) nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie

19. Nieszczęśliwy wypadek to :
a ) nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć

b ) nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy
c ) nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
d ) każda usterka UTB spowodowana przyczyna losowa

20. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :
a ) eksploatujący urządzenie techniczne

b ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego
c ) Państwowa Inspekcja Pracy
d ) inspektor UDT

21. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :
a ) osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
b ) pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
c ) zakładowe służby utrzymania ruchu
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

22. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :
a ) inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
b ) uprawniony operator
c ) wyznaczony pracownik eksploatującego
d ) konserwator urządzenia technicznego

23. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :
a ) w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego

b ) przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
c ) po naprawie urządzenia technicznego
d ) po każdej zmianie eksploatującego

24. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :
a ) ograniczonym
b ) pełnym
c ) uproszczonym
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

25. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min. :
a ) wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

b ) przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
c ) przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

26. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :
a ) mieć ukończone 18 lat

b ) posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
c ) posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

27. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy :
a ) jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
b ) stwierdzi, ze dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
c ) urządzenie jest niesprawne
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

28. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :
a ) w instrukcji eksploatacji urządzenia
b ) w ustawie o dozorze technicznym
c ) w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

29. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :
a ) w ustawie o dozorze technicznym
b ) w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
c ) w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
d ) w dzienniku konserwacji

30. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :
a ) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia

b ) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
c ) wykonywanie napraw urządzenia
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

31. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :
a ) aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
b ) aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
c ) ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
d ) pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego

32. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :
a ) instrukcje eksploatacji urządzenia
b ) decyzje i protokół z wykonanych czynności
c ) deklaracje zgodności CE
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

33. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje :
a ) operator w ramach posiadanych umiejętności
b ) konserwator
c ) zakład uprawniony
d ) eksploatujący

34. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest :
a ) obsługujący urządzenie

b ) producent urządzenia
c ) zakładowy inspektor BHP
d ) inspektor UDT

35. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :
a ) instrukcji eksploatacji urządzenia

b ) ustawie o dozorze technicznym
c ) dzienniku konserwacji
d ) protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT

36. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :
a ) sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
b ) wykonuje próby statyczna i dynamiczna
c ) wykonuje próby ruchowe urządzenia
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

37. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :
a ) firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
b ) inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
c ) pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
d ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego

38. Przeciążanie LJTB w trakcie pracy :
a ) jest zabronione

b ) jest dopuszczalne
c ) jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
d ) jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego

39. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in. :
a ) po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
b ) po wymianie cięgien nośnych
c ) raz na rok
d ) po wypadku na urządzeniu

40. Obowiązki obsługującego określone są :
a ) w instrukcji eksploatacji urządzenia

b ) w dzienniku konserwacji
c ) w ustawie o dozorze technicznym
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

41. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :
a ) konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
b ) inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
c ) pracownika serwisu producenta
d ) operatora

42. Jednostką dozoru technicznego jest :
a ) Urząd Dozoru Technicznego
b ) Wojskowy Dozór techniczny
c ) Transportowy Dozór Techniczny
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

43. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :
a ) Rzeczypospolitej Polskiej

b ) Unii Europejskiej
c ) nie maja określonego obszaru ważności
d ) krajów strefy Schengen

44. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :
a ) instrukcji eksploatacji producenta
b ) przepisów BHP
c ) przepisów wewnątrzzakładowych
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

45. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :
a ) dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
b ) wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
c ) dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

46. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :
a ) informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
b ) podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
c ) terminów badan technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
d ) informacji o sposobie obsługi urządzenia

47. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :
a ) zbiór protokołów z badan wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
b ) dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
c ) treść aktualnych aktów prawnych
d ) wykaz uprawnionych operatorów

48. Decyzja wydana przez UDT:
a ) nie podlega odwołaniu
b ) może zostać zmieniona przez inspektora PIP
c ) podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
d ) każda odpowiedz jest niepoprawna

49. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :
a ) złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
b ) ukończyła 18 lat
c ) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

50. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :
a ) przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
b ) oznakowuje urządzenie naklejka, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
c ) informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, ze wyraża zgodę na eksploatacje urządzenia
d ) sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzje administracyjna zezwalającą na
eksploatacje

51. Zaświadczenia kwalifikacyjne :
a ) są ważne bezterminowo
b ) są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
c ) są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
d ) są ważne przez okres 15 lat

52. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :
a ) podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
b ) podlega ukaraniu mandatem karnym
c) nie podlega karze
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

53. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację :
a ) podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności

b ) nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
c ) podlega wyłącznie karze grzywny
d ) podlega karze więzienia

54. Instrukcja eksploatacji to :
a ) zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta

b ) zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
c ) instrukcja, która musi stworzyć użytkownik urządzenia
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

55. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :
a ) jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
b ) jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia maja napęd ręczny
c ) jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
d ) od osób po 60 roku życia

56. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :
a ) tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
b ) wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
c ) inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
d ) wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t

57. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :
a ) odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalającą na eksploatacje tego urządzenia
b ) zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatacje urządzenia
c ) stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

58. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :
a ) ważne na terenie Unii Europejskiej
b ) ważne z dowodem tożsamości
c ) bezterminowe
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

59. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :
a ) udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
b ) zabezpieczyć miejsce zdarzenia
c ) powiadomić przełożonego
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

60. Formami dozoru technicznego są :
a ) dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
b ) badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
c ) UDT, TDT, WDT
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

61. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :
a ) właściciel urządzenia
b ) UDT, TDT, WDT
c ) PIP
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

62. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu :
a ) w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
b ) bezpośrednio po egzaminie
c ) w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
d ) listem poleconym lub poczta elektroniczna po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu

63. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :
a ) tylko w formie papierowej
b ) w formie elektronicznej lub papierowej
c ) tylko w formie elektronicznej
d ) przez obsługującego

64. Instrukcja stanowiskowa:
a ) jest zawsze dostarczana wraz z instrukcja obsługi przez producenta urządzenia
b ) stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
c ) jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
d ) nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych

65. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący :
a ) może obsługiwać UTB o ile kontynuuje prace u tego samego pracodawcy
b ) może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
c ) może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
d ) składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego

66. Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:
a ) na pisemny wniosek obsługującego
b ) automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
c ) na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
d ) po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

67. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :
a ) maksymalna wysokością podnoszonego ładunku
b ) maksymalna objętością podnoszonego ładunku
c ) maksymalna masa podnoszonego ładunku
d ) iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku

68. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :
a ) w instrukcji eksploatacji
b ) na tabliczce znamionowej
c ) na urządzeniu technicznym
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

69. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :
a ) kg
b ) Pa
c ) mth
d ) mm

70. Wysięg podestu to:
a ) odległość pozioma od osi obrotu do krawędzi kosza
b ) odległość pionowa od osi obrotu do krawędzi kosza
c ) odległość od krawędzi kół jezdnych podestu do kosza
d ) element konstrukcyjny podestu

71. Składnikiem wykresu pola pracy podestu nie jest :
a ) wysokość podnoszenia
b ) udźwig podestu ruchomego
c ) prędkość ruchów roboczych
d ) wysięg

72. 0 ile wytwórca nie określi inaczej przeglądy konserwacyjne podestów przejezdnych powinny być wykonywane nie rzadziej niż :
a ) co 30 dni
b ) co 180 dni
c ) co 1 rok
d ) po zgłoszeniu przez operatora

73. Badania okresowe podestów przejezdnych wykonywane są :
a ) co 30 dni
b ) co 2 lata
c ) co 1 rok
d ) po zgłoszeniu przez operatora

74. Operatorem podestu ruchomego sterowanego z platformy roboczej może być osoba która :
a ) posiada przynajmniej średnie wykształcenie techniczne
b ) posiada ważne badania lekarskie zezwalające na prace na wysokości
c ) ukończyła 18 lat
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

75. W przypadku podestów gdzie dopuszczalna ilość osób mogących przebywać na platformie roboczej jest większa niż 2, zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi musi posiadać :
a ) minimum 1 osoba
b ) minimum 2 osoby (osoba druga jako rezerwa)
c ) każda osoba znajdująca się na podeście
d ) żadna z osób nie musi posiadać zaświadczenia kwalifikacyjnego

76. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalny udźwig podestu :
a ) 165 kg
b ) 225 kg
c ) 565 kg
d ) 450 kg


77. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną ilość osób, które mogą przebywać na platformie roboczej:
a ) zawsze 6 osób
b ) zawsze 5 osób
c ) 6 osób ale tylko na platformie z niewysuniętymi pomostami roboczymi
d ) 7 osób (7 x 80 kg – 560 kg)

 

78. W oparciu o przedstawiony rysunek określ poprawne parametry pracy podestu :
a ) udźwig maksymalny 225 kg
b ) dopuszczalna ilość osób na podeście z rozłożonymi pomostami – 5
c ) udźwig maksymalny 565 kg
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

 

79. Przedstawiony rysunek określa :
a ) ilość osób mogących pracować na platformie roboczej
b ) miejsce zaczepu szelek bezpieczeństwa
c ) miejsce uchwytu operatora podczas wejścia na platformę robocza
d ) obowiązek utrzymania przez operatora prostej postawy podczas obsługi podestu

80. Przedstawiony rysunek określa :
a ) maksymalny udźwig podestu wyrażona w niutonach
b ) maksymalna prędkość podestu
c ) maksymalna dopuszczalna siłę pozioma z jaka operator może oddziaływać na powierzchnie zewnętrzna podczas wykonywanych prac
d ) maksymalna dopuszczalna siłę wiatru

81. Przedstawiony rysunek określa:
a ) maksymalny udźwig podestu wyrażona w niutonach
b ) maksymalna dopuszczalna siłę wiatru
c ) maksymalny wysięg boczny
d ) maksymalna dopuszczalna siłę pozioma z jaka operator może oddziaływać na powierzchnie zewnętrzna podczas wykonywanych prac

 

82. Paląca się lampka ostrzegawcza przy pokazanym symbolu graficznym występującym w niektórych podestach oznacza:
a ) wystąpienie awarii sterowania
b ) przekroczenie dopuszczalnego udźwigu podestu
c ) utratę masy balastu podestu
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 

83. Podest oznaczony przedstawionym rysunkiem jest :
a ) przeznaczony do pracy w dowolnym miejscu
b ) przeznaczony do pracy wyłącznie wewnątrz pomieszczeń
c ) przeznaczony do pracy na zewnątrz ale w warunkach bezwietrznych
d ) wyposażony w urządzenie do pomiaru prędkości wiatru

84. Przedstawiony rysunek określa :
a ) maksymalna prędkość jazdy podestu
b ) maksymalne dopuszczalne nachylenie podłoża na którym pracuje podest
c ) maksymalna dopuszczalna prędkość wiatru
d ) maksymalna dopuszczalna siłę pozioma z jaka operator może oddziaływać na powierzchnie zewnętrzna podczas wykonywanych prac

85. Wybór pozycji A w przedstawionym rysunku oznacza :
a ) załączenie mechanizmu podnoszenia
b ) załączenie mechanizmu jazdy
c ) załączenie pulpitu sterującego znajdującego się na platformie roboczej
d ) załączenie zapłonu w podestach z silnikiem spalinowym

86. Załączenie mechanizmu jazdy podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą :
a ) A
b ) B
c ) C
d ) D

87. Załączenie mechanizmu podnoszenia podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą :
a ) A
b ) B
c ) C
d ) D

88. Który z oznaczonych piktogramów oznacza funkcję skrętu kół jezdnych podestu :
a ) A
b ) B
c ) C
d ) D

89. Na maksymalny udźwig podestu z przedstawionego rysunku składa się :
a ) 80 kg plus 1 osoba
b ) 250 kg w tym 2 osoby
c ) 250 kg plus 2 osoby
d ) 250 kg do wysokości nie większej niż 12 m

90. Przedstawiony rysunek określa :
a ) środek ciężkości platformy roboczej
b ) poszczególne prędkości ruchów roboczych w skali od 1 do 5
c ) aktualne wskazanie wypoziomowania podestu
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne


91. Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku A powoduje :

a ) załączenie mechanizmu obrotu platformy roboczej
b ) załączenie mechanizmu skrętu kół jezdnych
c ) załączenie mechanizmu obrotu podestu
d ) załączenie mechanizmu jazdy podestu

92. Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku B powoduje :
a ) załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika pomocniczego
b ) załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika głównego
c ) załączenie mechanizmu obrotu podestu
d ) załączenie mechanizmu jazdy podestu

 

 

93. Wciśnięcie przycisków oznaczonych literą C znajdujących się na dźwigni sterującej powoduje :
a ) załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika głównego
b ) załączenie mechanizmu teleskopowania
c ) załączenie mechanizmu obrotu podestu
d ) załączenie mechanizmu jazdy podestu

 

94. Przedstawiony symbol określa :
a ) przycisk załączający mechanizm jazdy
b ) przycisk załączający mechanizm podnoszenia
c ) maksymalna wysokość podnoszenia
d ) zakaz poruszania się podestem przy podniesionej platformie


95. Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to oznaczony na rysunku element :

a ) A
b ) B
c ) C
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

96. Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to :
a ) płozy podestu
b ) podpory podestu
c ) barierki bezpieczeństwa
d ) kliny serwisowe

97. Akumulatory podestów przejezdnych elektrycznych :
a ) są źródłem zasilania układów
b ) zapewniają stateczność podestu
c ) decydują o prędkości ruchów roboczych
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

98. Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to :
a ) napięcie znamionowe [V] b ) pojemność [Ah] c ) masa własna [kg] d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

99. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest :
a ) zabezpieczony przed użyciem przez osobę inna niż operator
b ) umieszczony na każdym panelu sterującym
c ) koloru czerwonego
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

100. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP :
a ) jest koloru czerwonego i jego odblokowanie powinno przebiegać w sposób zamierzony
b ) jest dowolnego koloru
c ) z chwila zwolnienia nacisku przycisk powraca do położenia pierwotnego
d ) nie powinien wystawać poza swoja obudowę

101. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP :
a ) wyłącza działanie mechanizmów jazdy
b ) wyłącza działanie mechanizmów podnoszenia
c ) uruchamia ogranicznik udźwigu
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

102. Jednym ze sposobów zabezpieczenia podestu przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni sterujących jest :
a ) wyposażenie dźwigni sterujących w czuwaki ręczne
b ) jednoczesne załączenie dwóch elementów sterowych
c ) wyposażenie platformy w czuwaki nożne
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

103. Prędkość jazdy podestu ruchomego przejezdnego wolnobieżnego :
a ) jest stała
b ) jest zmienna a jej prędkość wybiera operator
c ) nie ma wpływu na bezpieczeństwo pracy
d ) zależy od masy obciążonej platformy

104. Na wartość prędkości podestu wolnobieżnego ma wpływ :
a ) masa obciążonej platformy
b ) wysokość na jakiej znajduje się platforma robocza
c ) umiejętności operatora
d ) kat nachylenia wzniesienia

105. Podpory podestów ruchomych mają za zadanie :
a ) zwiększyć stateczność
b ) wypoziomować podest
c ) zwiększyć wysokość podnoszenia podestu
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

106. Kolumna obrotowa podestu :
a ) służy do zmiany wysięgu
b ) ogranicza pole pracy podestu
c ) służy do podnoszenia ładunków
d ) umożliwia obracanie wysięgnika względem osi pionowej

107. Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem ?
a ) wysięg to parametr techniczny a wysięgnik to element konstrukcji
b ) wysięg i wysięgnik określają to samo
c ) wysięg to element bezpieczeństwa a wysięgnik to element konstrukcji
d ) wysięgnik jest blachownic wy a wysięg kratownicowy

108. Zmiana wysięgu może być realizowane przez :
a ) mechanizm podnoszenia i opuszczania wysięgnika
b ) mechanizm obrotu
c ) mechanizm teleskopowania
d ) odpowiedzi a i c są prawidłowe

109. Wysięgnik teleskopowy podestu :
a ) posiada mechaniczny układ zmiany wysięgu
b ) składa się z kilku członów
c ) umożliwia bezpieczna prace przy liniach elektroenergetycznych
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

110. Zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny) w układzie hydraulicznym podestu zapewnia ochronę przed:
a ) nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym
b ) skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
c ) nadmiernym dławieniem strumienia
d ) dzieleniem strumienia na poszczególne obwody układu hydraulicznego

111. Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?
a ) zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny)
b ) zawór powrotny
c ) zawór upustowy
d ) zawór bezpieczeństwa

112. Zawory zwrotne (zamki hydrauliczne) montuje się w układach:
a ) mechanizmu podpór
b ) mechanizmu podnoszenia
c ) mechanizmu zmiany wysięgu
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

113. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym podestu jest:
a ) silnik hydrauliczny
b ) pompa hydrauliczna
c ) kompresor
d ) sprężarka

114. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym podestu:
a ) zabezpiecza przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
b ) utrzymuje siłownik w stałej pozycji
c ) zabezpiecza układ podnoszenia przed opadaniem
d ) jest elementem zasilającym układ hydrauliczny

115. Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to;
a ) zawór przelewowy, zawory zwrotno – dławiące
b ) pompa, rozdzielacz, siłownik teleskopowania
c ) silnik obrotu, blokada zerowa, zawór kulowy
d ) rozdzielacz, zawory kulowe, odboje

116. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza :
a ) układ hydrauliczny oraz pompę przed uszkodzeniem za skutek wzrostu ciśnienia
b ) przed przekroczeniem udźwigu nominalnego
c ) przed utrata stateczności
d ) przed niekontrolowanym ruchem podestu

117. Zamki hydrauliczne instalowane w układach hydraulicznych podestów :
a ) zabezpieczają układ przed skutkami nadmiernego wzrostu ciśnienia oleju w obwodach hydraulicznych
b ) zabezpieczają przed nieuprawniona obsługa – zamykają dostęp do rozdzielacza ruchów roboczych
c ) zabezpieczają siłowniki przed skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
d ) zamykają dostęp do pulpitu sterującego

118. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu :
a ) dławienia ciśnienia w poszczególnych obwodach
b ) zabezpieczenia układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
c ) kierowania przepływu czynnika roboczego do poszczególnych obwodów
d ) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

119. Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym podestu jest :
a ) siłownik mechanizmu podnoszenia
b ) silnik hydrauliczny
c ) siłownik mechanizmu teleskopowania
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

120. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest :
a ) zawór zwrotny sterowany
b ) zawór dławiący
c ) rozdzielacz hydrauliczny
d ) zawór przelewowy

121. Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym podestu może być realizowane w sposób :
a ) pośredni
b ) bezpośredni
c ) mieszany
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

122. Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym podestu podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia kieruje olej :
a ) do zbiornika oleju
b ) na zewnątrz układu hydraulicznego
c ) do wolnej sekcji rozdzielacza
d ) do akumulatora hydraulicznego

123. W którym miejscu montowane są zawory zwrotne sterowane (tzw. zamki hydrauliczne)?
a ) na siłownikach
b ) w pulpicie sterującym praca podpór
c ) bezpośrednio za pompa hydrauliczna
d ) na rozdzielaczu hydraulicznym

124. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala :
a ) wytwórca urządzenia
b ) konserwator
c ) operator
d ) eksploatujący

125. Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej :
a ) maleje
b ) wzrasta
c ) temperatura nie ma wpływu na gęstość oleju
d ) pozostaje bez zmian

126. Co to jest „krawędź wywrotu”?
a ) element konstrukcyjny wyznaczony przez projektanta podestu
b ) skrajna krawędź podstawy podestu
c ) element zabezpieczający przed skutkami wywrotu
d ) linia wyznaczona przez punkty podparcia podestu

127. Dopuszczalna prędkość wiatru podczas pracy podestem wynosi :
a ) zawsze 10 m/s
b ) zawsze 12,5 m/s
c ) tyle, ile poda producent w instrukcji obsługi
d ) dowolna wartość, ponieważ nie ma wpływu na stateczność podestu

128. Podesty ruchome są przeznaczone do :
a ) wykonywania prac na wysokości
b ) przenoszenia ładunków
c ) transportu poziomego ludzi i ładunku
d ) tylko do transportu ładunków

129. Zabezpieczenia typu mechanicznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to :
a ) czujnik przechyłu, wyłącznik STOP, sygnał dźwiękowy
b ) zapadki, zgarniacze, kleszcze szynowe
c ) barierki, krawężniki, osłony
d ) łapy oporowe, sprzęgła, reduktory

130. Zabezpieczenia typu elektrycznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to :
a ) stacyjka, łączniki STOP, łączniki krańcowe
b ) zapadki, zgarniacze, kleszcze szynowe
c ) kondensatory, wzmacniacze, rezystory
d ) falowniki, przekaźniki, styczniki

131. Korekty rozstawienia podpór można dokonać :
a ) w czasie pracy, gdy występuje taka konieczność bez potrzeby opuszczenia platformy roboczej
b ) gdy prędkość wiatru nie przekracza połowy wartości dopuszczalnej
c ) tylko w pozycji, kiedy wszystkie elementy wysięgnika kosza są całkowicie złożone
d ) kiedy pracownik w koszu, na wysokości, nie wykonuje pracy

132. Awaryjne opuszczanie w podestach wolnobieżnych nożycowych realizowane jest najczęściej :
a ) poprzez zastosowanie drugiego podestu o podobnych parametrach
b ) bezpośredniego przesterowania zaworu awaryjnego opuszczania za pomocą cięgna
c ) poprzez zastosowanie dodatkowej pompy hydraulicznej
d ) producenci podestów nożycowych nie przewidują konieczności opuszczania awaryjnego

133. Czujnik złożenia wysięgnika podestu montowanego na pojeździe w pozycje transportowa zabezpiecza przed :
a ) ruchem mechanizmu obrotu gdy wysięgnik jest w pozycji rozłożonej
b ) ruchem mechanizmu rozkładania podpór gdy wysięgnik jest w pozycji rozłożonej
c ) nadmiernym naciskiem wysięgnika na kozioł transportowy
d ) rozłączeniem napędu pompy głównej podestu

134. Kontakty poprawnego rozłożenia podpór w kierunku dół w podeście przejezdnym :
a ) uniemożliwiają rozłożenie wysięgnika, gdy jedna z podpór nie została poprawnie rozłożona
b ) załączają światła ostrzegawcze
c ) dokonują ciągłego pomiaru ciśnienia w układzie podpór
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

135. Narzędzia i elementy znajdujące się na platformie roboczej :
a ) musza być zabezpieczone przed spadnięciem
b ) musza być równomiernie rozłożone
c ) musza być zabezpieczone przed przesunięciem
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

136. Na platformie roboczej mogą znajdować się :
a ) wszystkie narzędzia, które są na wyposażeniu osoby wykonującej prace
b ) tylko te narzędzia które są niezbędne do wykonania pracy
c ) elementy o masie przekraczającej udźwig podestu
d ) elementy o gabarytach przekraczających powierzchnie platformy

137. Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnej wysokości?
a ) wiercenie otworów w suficie
b ) wiercenie otworów w ścianie
c ) montowanie elementów o dużej powierzchni
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

138. Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnym wysięgu?
a ) wiercenie otworów w suficie
b ) wiercenie otworów w ścianie
c ) kucie w ścianie
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

139. Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od :
a ) głębokości wykopu
b ) siły wiatru
c ) odpowiedniej widoczności
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

140. Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od :
a ) rodzaju podłoża
b ) warunków atmosferycznych
c ) głębokości wykopu
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

141. Rozstawienie podestu przy krawędzi wykopu :
a ) jest możliwe za zgoda konserwatora
b ) jest możliwe przy słabym wietrze
c ) nie wpływa na bezpieczna prace podestu
d ) jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania bezpiecznej odległości

142. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny pomiar bezpiecznej odległości podestu od krawędzi wykopu :
a ) A
b ) B
c ) C
d ) D

143. Bezpieczna odległość pracy podestu od linii elektroenergetycznej :
a ) jest stała i wynosi 20 m
b ) zależy od napięcia linii
c ) maleje przy wysokich słupach
d ) zależy od wilgotności powietrza

144. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1 do 15 kV wynosi :
a ) 3m
b ) 15m
c ) 5m
d ) 20m

145. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 30 do 110 kV wynosi :
a ) 3m
b ) 15m
c ) 10m
d ) 30m

146. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 15 do 30 kV wynosi :
a ) 10m
b ) 15m
c ) 5m
d ) 20m

147. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych :
a ) A
b ) B
c ) C
d ) D


148. Praca podestu w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest :
a ) zabroniona
b ) dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczegółowych warunków pracy z właścicielem linii
c ) dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczegółowych warunków pracy z UDT
d ) dozwolona pod warunkiem operowaniem podestem ze zmniejszonymi prędkościami pracy

149. Wchodzenie lub schodzenie na/z platformy roboczej możliwe jest :
a ) gdy platforma robocza znajduje się w dolnym położeniu spoczynkowym
b ) gdy platforma robocza znajduje się w dowolnym położeniu
c ) gdy platforma robocza znajduje się na dowolnej wysokości w położeniu umożliwiającym swobodne opuszczenie platformy
d ) gdy operator uzna, ze wykonanie tej czynności nie stwarza zagrożenia

150. W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu :
a ) maksymalny udźwig podestu przy maksymalnym dopuszczalnym pochyleniu 80 kg
b ) maksymalna wysokość robocza 12 m
c ) podest przeznaczony do pracy na zewnątrz
d ) maksymalna prędkość podestu 12 m/s


151. W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu :

a ) maksymalny udźwig 250 kg plus 2 osoby
b ) dopuszczalna ilość osób – 2
c ) maksymalny udźwig podestu przy maksymalnym dopuszczalnym pochyleniu 80 kg
d ) maksymalna wysokość robocza 12 m

 


152. Zapewnienie odpowiedniego poziomu elektrolitu w akumulatorach podestów przejezdnych elektrycznych należy do obowiązku :

a ) konserwatora
b ) eksploatującego
c ) operatora
d ) mechanika zakładowego

153. W ramach obsługi codziennej i oceny akumulatorów podestów przejezdnych elektrycznych operator sprawdza :
a ) poziom elektrolitu
b ) stopień naładowania
c ) sposób zamocowania
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

154. Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien :
a ) zjechać w bezpieczne miejsce, opuścić ładunek, wyłączyć silnik
b ) może kontynuować jazdę jeśli stan oleju jest prawidłowy
c ) nie musi podejmować żadnych działań
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

155. Świecąca się lub migająca lampka serwisowa oznacza ze :
a ) dalsza praca podestem może stanowić zagrożenie, należy sprawdzić zapisy w instrukcji producenta
b ) można obsługiwać podest ze zmniejszonymi prędkościami
c ) operator nie musi podejmować żadnych działań
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

156. Sprawne dźwignie sterujące :
a ) po zwolnieniu nacisku powinny wracać do pozycji neutralnych samoczynnie
b ) mogą nie mieć oznaczeń gdy operator wie do czego służą
c ) powinny realizować kierunki ruchów zgodne z oznaczeniami
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

157. W przypadku podestów wyposażonych w dwa lub więcej miejsc do sterowania :
a ) możliwe jest sterowania z wszystkich miejsc jednocześnie
b ) możliwe jest sterowanie tylko z jednego miejsca w tym samym czasie
c ) łącznik STOP może być aktywowany w każdym miejscu sterowania
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

158. W ramach obsługi codziennej operator sprawdza czy :
a ) funkcje zmiany prędkości żółw/zając działają prawidłowo
b ) sposób wychylenia dźwigni sterującej wpływa na zwiększenie/zmniejszenie prędkości jazdy
c ) następuje automatyczne zmniejszenie prędkości jazdy gdy platforma zostanie uniesiona na określona w dokumentacji wysokości
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

159. Sprawny układ bezpieczeństwa z chwila rozłożenia podpór w podestach nożycowych powinien :
a ) załączyć ogranicznik udźwigu
b ) wyłączyć mechanizm podnoszenia podestu
c ) wyłączyć mechanizm jazdy podestu
d ) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

160. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w podestach przeprowadza się :
a ) z obciążeniem nominalnym na wysokości około 1/2 wysokości podnoszenia
b ) z wyłączona pompa hydrauliczna, bez obciążenia
c ) z załączona pompa, bez obciążenia wychylając i przytrzymując dźwignie jednego z mechanizmu znajdującego się w skrajnym położeniu
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

161. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna wartość opadania platformy roboczej wynosi :
a ) 0 cm , czyli platforma nie może opadać
b ) 10 cm w czasie 1 godziny
c ) 100 cm w czasie 1 godziny
d ) nie jest określona, ponieważ szczelność nie jest kryterium wpływającym na bezpieczeństwo eksploatacji podestu ruchomego

162. Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność podestu :
a ) jest niezmienna ponieważ stateczność podestu zależy wyłącznie od masy znajdującej się w koszu
b ) jest niezmienna ponieważ współczynnik stateczności zależy wyłącznie od wysięgu podestu
c ) jest zmienia ponieważ zmienia się odległość usytuowania układu wysięgnikowego i platformy od krawędzi wywrotu
d ) jest niezmienna ponieważ stateczność podestu zależy wyłącznie od jego masy

163. Niebezpieczne ruchy podestu wysięgnikowego które są wyłączane w przypadku przeciążenia to :
a ) podnoszenie wysięgnika
b ) teleskopowanie – wysuwanie wysięgnika
c ) obrót kosza
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

164. Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego podestu operator sprawdza m.in. :
a ) poprawność oznaczeń dźwigni i przycisków sterujących
b ) wartość nastaw sprężyn dźwigni sterujących
c ) wartość natężenia oświetlenia pulpitu sterującego
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

165. Wyciek zewnętrzny oleju w układzie hydraulicznym podestu będzie dyskwalifikował urządzenie z bezpiecznej eksploatacji gdy :
a ) widoczne elementy układu hydraulicznego będą wykazywały objaw pocenia się
b ) Będą widoczne odrywające się krople z któregokolwiek elementu hydraulicznego
c ) na skutek przecieków wewnętrznych składowa wielkość opadania kosza przekroczy wartości określone w instrukcji eksploatacji
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

166. Nieszczelność w układzie hydraulicznym podestów może się objawiać :
a ) przeciekiem wewnętrznym i niekontrolowanym opadaniem platformy
b ) zwiększona prędkością ruchów roboczych
c ) brak jednoznacznych kryteriów szczelności
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

167. Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator :
a ) dokonuje oceny stanu w zakresie zgodnym z zapisami instrukcji eksploatacji
b ) wykonuje próby z przeciążeniem 125 %
c ) w przypadku negatywnej oceny stanu technicznego odmawia rozpoczęcia pracy
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

168. Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator :
a ) sprawdza stan wyposażenia podestu
b ) dokonuje oceny wizualnej stanu technicznego podestu
c ) wykonuje próby ruchowe bez obciążenia i z obciążeniem nominalnym
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

169. Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego operator :
a ) wykonuje próbę działania zaworu przelewowego
b ) sprawdza stan lepkości oleju hydraulicznego
c ) sprawdza szczelność wewnętrzna i zewnętrzna układu
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

170. „Skokowy” ruch mechanizmu podnoszenia może być spowodowany :
a ) zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym
b ) nadmierna korozja gładzi tłoków
c ) uszkodzona sekcja rozdzielacz sterującego
d ) uszkodzonym wężem hydraulicznym zasilającym siłownik podnoszenia

171. Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza :
a ) zawsze przed rozpoczęciem pracy
b ) 1 raz w miesiącu
c ) zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji
d ) zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z badan okresowych

172. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość wsunięcia się podpory podczas próby szczelności wynosi :
a ) 10 mm
b ) 4 mm
c ) 2 % maksymalnego wysięgu podestu
d ) 4 % udźwigu nominalnego wyrażone w mm

173. Podczas uwalniania uwiezionej osoby z platformy roboczej należy :
a ) jak najszybciej opuścić platformę robocza na ziemie
b ) opuścić platformę w oparciu o instrukcje awaryjnego opuszczania dołączona do podestu
c ) postępować zgodnie z wola przełożonego
d ) ewakuować obsługę za pomocą innego podestu

174. Zwiększanie przez operatora wysokości roboczej podestu nożycowego :
a ) jest dopuszczalne przy użyciu palety EURO odpowiednio zamocowanej do barierek podestu
b ) jest dopuszczalne przy użyciu dodatkowej drabiny o wysokości nieprzekraczającej 3m
c ) jest dopuszczalne przy użyciu atestowanego rusztowania pod warunkiem, ze zajmuje ono max 75% powierzchni platformy
d ) jest zabronione

175. Układanie podkładów pod podpory podestu :
a ) zwiększa bezpieczeństwo pracy podestu
b ) nie ma wpływu na bezpieczeństwo pracy podestu
c ) zwiększa powierzchnie nacisku wywieranego przez podpory na podłoże
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

176. Przed rozstawieniem podestu w nowym miejscu pracy operator powinien :
a ) zapoznać się rodzajem podłoża na którym ma pracować podest
b ) sprawdzić nośność podłoża
c ) sprawdzić miejsce pracy pod katem możliwości wystąpienia studzienek i kanałów ściekowych
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

177. O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem bezpośrednim należy wykonać :
a ) przy rozłożonym układzie wyposażonym w zamek hydrauliczny i wyłączonej pompie hydraulicznej po wysterowaniu rozdzielacza siłownik nie powinien się składać
b ) podczas pracy siłownika obserwując prace zaworu
c ) sprawdzając czy przy maksymalnym wysunięciu siłownika możemy sterować podnoszeniem i opuszczaniem platformy
d ) obserwując, czy podczas opuszczania i podnoszenia ciśnienie w układzie hydraulicznym jest takie samo

178. Próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem pośrednim wykonuje się :
a ) przy obciążonym siłowniku i wyłączonej pompie hydraulicznej po wychyleniu dźwigni sterujących siłownik nie powinien się składać
b ) podczas pracy siłownika obserwujemy prace zaworu
c ) zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji
d ) obserwujemy, czy podczas opuszczania i podnoszenia ciśnienie w układzie hydraulicznym jest takie samo

179. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :
a ) maksymalna wysokość podnoszenia 20,5 m
b ) maksymalna wysokość robocza 22,5 m
c ) maksymalny udźwig podestu 200 kg
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

180. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :
a ) maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg – 13 m
b ) maksymalna wysokość podnoszenia 23 m
c ) praca w pełnym zakresie obrotu
d ) dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej – 3

 

181. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :
a ) maksymalny zakres obrotu 280°
b ) maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg – 13, 5 m
c ) maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg – 10 m
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

 

182. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 11 m :
a ) 360 kg
b ) 280 kg
c ) 200 kg
d ) 80 kg

 

183. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 7 m :
a ) 360 kg
b ) 280 kg
c ) 200 kg
d ) 80 kg

 

184. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m :
a ) 360 kg
b ) 280 kg
c ) 200 kg
d ) 80 kg

 

185. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m :
a ) 360 kg
b ) 280 kg
c ) 200 kg
d ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

 

186. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg :
a ) 9 m
b ) 10 m
c ) 11 m
d ) 12 m

 

187. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :
a ) maksymalna wysokość podnoszenia 25 m
b ) maksymalny wysięg podstawy obciążonej masa 230 kg – 11 m
c ) maksymalny udźwig podestu na wysięgu 13 m – 100 kg
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

188. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :
a ) maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 220 kg – 13 m
b ) praca podestu bez podpór
c ) maksymalna wysokość robocza 27 m
d ) dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej – 4

 

189. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :
a ) maksymalny udźwig podestu 230 kg
b ) maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg – 13 m
c ) maksymalna wysokość robocza podestu obciążonego ładunkiem 200 kg – 20 m
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

 

190. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 17 m i wysięgu 11 m :
a ) 230 kg
b ) 200 kg
c ) 100 kg
d ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

 

191. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m :
a ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
b ) 230 kg
c ) 200 kg
d ) 80 kg

 

192. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m :
a ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
b ) 230 kg
c ) 200 kg
d ) 80 kg

193. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 26 m i wysięgu 7 m :
a ) 100 kg
b ) 200 kg
c ) 230 kg
d ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

 

194. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg uniesionej na wysokość 22 m :
a ) 4.7 m
b ) 6,7 m
c ) 8,7 m
d ) 10,7 m

 

195. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 230 kg uniesionej na wysokość 17 m :
a ) 4 m
b ) 6 m
c ) 8 m
d ) 10 m

 

196. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 100 kg uniesionej na wysokość 14 m :
a ) 6 m
b ) 7 m
c ) 9 m
d ) 13 m

 

197. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 100 kg uniesionej na wysokość 18 m :
a ) 6 m
b ) 8 m
c ) 10 m
d ) 12 m

 

198. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :
a ) maksymalna wysokość podnoszenia 21 m
b ) maksymalny wysięg podstawy obciążonej masa 215 kg – 8,2 m
c ) maksymalny udźwig podestu na wysięgu 11 m – 80 kg
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

199. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :
a ) maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 115 kg – 11,8 m
b ) maksymalny udźwig podestu 80 kg
c ) praca na podporach
d ) maksymalna wysokość robocza 19,2 m

 

200. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :
a ) maksymalny udźwig podestu 215 kg
b ) maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 215 kg – 11,8 m
c ) maksymalna wysokość robocza podestu obciążonego ładunkiem 215 kg – 21,2 m
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

201. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 21 m i wysięgu 11 m :
a ) 215 kg
b ) 115 kg
c ) 80 kg
d ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

 

202. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m :
a ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
b ) 215 kg
c ) 115 kg
d ) 80 kg

 

203. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 20 m i wysięgu 10 m :
a ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
b ) 215 kg
c ) 115 kg
d ) 80 kg

204. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 19 m i wysięgu 11 m :
a ) 215 kg
b ) 115 kg
c ) 80 kg
d ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

205. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 215hg uniesionej na wysokość 22 m :
a ) 7 m
b ) 6 m
c ) 8 m
d ) 10 m

 

206. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 215 kg uniesionej na wysokość 17 m :
a ) 10 ,2m
b ) 11,2 m
c ) 9,2 m
d ) 8,2 m

207. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 115 kg uniesionej na wysokość 14 m :
a ) 6 m
b ) 9,4 m
c ) 10,7 m
d ) 13 m

208. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 80 kg uniesionej na wysokość 18 m :
a ) 8,6 m
b ) 11,8 m
c ) 10,2 m
d ) 12,4 m

209. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :
a ) maksymalna wysokość podnoszenia 19,8 m
b ) maksymalna wysokość robocza 19,8 m
c ) maksymalny wysięg 10 m
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

210. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 16 m i wysięgu 8 m :
a ) 360 kg
b ) 280 kg
c ) 200 kg
d ) 80 kg

 

211. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 10 m :
a ) 300 kg
b ) 280 kg
c ) 200 kg
d ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

212. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg :
a ) 9,5 m
b ) 8,5 m
c ) 7,5 m
d ) 10 m

 

213. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :
a ) maksymalna wysokość podnoszenia 14,5 m
b ) maksymalna wysokość robocza 14,5 m
c ) maksymalny udźwig podestu 200 kg
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

214. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :
a ) maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg – 6 m
b ) maksymalna wysokość podnoszenia 14,5 m
c ) maksymalny wysięg platformy obciążonej masa 200 kg – 6 m
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne


215. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 12 m i wysięgu 4 m :

a ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
b ) 280 kg
c ) 200 kg
d ) 80 kg

216. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 8 m i wysięgu 6 m :
a ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
b ) 280 kg
c ) 200 kg
d ) 80 kg

217. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg :
a ) 5 m
b ) 6 m
c ) 7 m
d ) 8 m

218. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 80 kg :
a ) 5,5 m
b ) 6,6 m
c ) 7,7 m
d ) 8,8 m

219. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 240 kg :
a ) 5 m
b ) 6 m
c ) 7 m
d ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

220. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :
a ) maksymalna wysokość podnoszenia 23 m
b ) maksymalna wysokość robocza 25,5 m
c ) maksymalny udźwig podestu 200 kg
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

221. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :
a ) maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg – 13 m
b ) maksymalny wysięg platformy obciążonej masa 200 kg – 12 m
c ) praca na podporach
d ) dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej – 3

222 . W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :
a ) maksymalna wysokość robocza 26 m
b ) dopuszczalna maksymalna ilość osób na platformie – 2
c ) maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg – 9 m
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

223. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :
a ) maksymalna wysokość podnoszenia z dwiema osobami 23 m
b ) dopuszczalna ilość osób na platformie – 2
c ) maksymalny wysięg podestu z jedna osoba na platformie 12 m
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

224. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 23 m i wysięgu 6 m :
a ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy
b ) 280 kg
c ) 200 kg
d ) 80 kg

225. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m :
a ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy
b ) 280 kg
c ) 200 kg
d ) 80 kg

226. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalna dopuszczalna ilość osób jaką można podnieść na wysokość 24 m
a ) 3
b ) 2
c ) 1
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

227. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalna dopuszczalna ilość osób jaką można podnieść na wysokość 18 m przy wysięgu 10m
a ) 3
b ) 2
c ) 1
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

228. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg :
a ) 9 m
b ) 10 m
c ) 11 m
d ) 12 m

229. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :
a ) maksymalny wysięg boczny po stronie prawej 13 m
b ) maksymalny wysięg z tyłu pojazdu 16,2
c ) maksymalny udźwig podestu 200 kg
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

230. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :
a ) maksymalny zakres obrotu 280°
b ) maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 120 kg z tyłu pojazdu – 13,0 m
c ) maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg – z lewej strony pojazdu – 12 m
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

231. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 6 m od osi obrotu :
a ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy
b ) 200 kg
c ) 120 kg
d ) 80 kg

232. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 8 m od osi obrotu :
a ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy
b ) 200 kg
c ) 120 kg
d ) 80 kg

233. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 200 kg
a ) 8 m z lewej strony pojazdu
b ) 13 m z prawej strony pojazdu
c ) 16 m z tyłu pojazdu
d ) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

234. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 120 kg
a ) 13 m z lewej strony pojazdu
b ) 13 m z prawej strony pojazdu
c ) 13 m z tyłu pojazdu
d ) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

235. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 80 kg
a ) 8 m z lewej strony pojazdu
b ) 10 m z prawej strony pojazdu
c ) 13 m z tyłu pojazdu
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

236. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :
a ) maksymalna wysokość podnoszenia 12,0 m
b ) maksymalna wysokość robocza 12,0 m
c ) maksymalny wysięg boczny 7 m
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

237. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :
a ) maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg – 13 m
b ) praca wyłącznie na podporach
c ) praca w pełnym zakresie obrotu
d ) dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej – 3

238. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż, która z pozycji uniesienia platformy jest niemożliwa :
a ) wysokość robocza 8 m, wysięg 4m
b ) wysokość robocza 10m, wysięg 4m
c ) wysokość robocza 12m, wysięg 5m
d ) wysokość robocza 6m, wysięg 6m

239. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :
a ) maksymalna wysokość podnoszenia 9 m
b ) maksymalna wysokość robocza 10,5 m
c ) maksymalny wysięg roboczy 10,5 m
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

 

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: podesty ruchome przejezdne.

Podstawa prawna

1) Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 roku.

2) Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 07.12.2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001roku, w sprawie sprawdzenia kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych z późniejszymi zmianami.

4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003r. W sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego z późniejszymi zmianami.

  • Podesty przejezdne – EN 280: 2001r. „Podesty ruchome przejezdne. Obliczenia projektowe. Kryteria stateczności. Budowa. Bezpieczeństwo. Badania i próby.”

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Kurs obsługi podestów”

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA s.c.-
Siedziba główna

ul. Św. Urbana 5/C
41-800 Zabrze

Kontakt
tel. 32 740 99 00
tel. 32 271 75 13
e-mail: oszomega@oszomega.pl
Pn-Pt 8:00 – 16:00