Szkolenia i kursy

Kurs obsługi suwnic, wciągników, wciągarek

120,00 650,00 

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu UDT i uzyskanie uprawnień do pracy jako operator suwnic, wciągników i wciągarek oraz samodzielnego operowania ww. urządzeniami.

Wyczyść
SKU: brak Kategoria: Tag:
100% ZDAWALNOŚCI, W INNYM PRZYPADKU ZWROT KOSZTÓW !   SATYSFAKCJA GWARANTOWANA !

Kurs na suwnice, wciągniki czy wciągarki pozwoli Państwu zdobyć zupełnie nowe kwalifikacje. 

Suwnica to innymi słowy dźwignica, która pracuje w jednej lub dwóch płaszczyznach przesuwu z mechanizmem podnoszenia oraz opuszczania. W swojej budowie posiada również element chwytający w postaci zawiesia hakowego czy trawersu.

Suwnice swoje zastosowanie znajdują między innymi podczas prac:

 • wodno-kanalizacyjnych,
 • magazynowych,
 • wyburzeniowych,
 • związanych z konserwacją zabytków.

Wciągarka jest urządzeniem mechanicznym, które używane jest do ciągnięcia przedmiotów poziomo w bok bądź poziomo w górę. Wykorzystywana jest między innymi:

 • w stoczniach,
 • w kolejnictwie,
 • przemyśle budowlanym,
 • przemyśle motoryzacyjnym,
 • energetyce,
 • itp.

Wciągnik to również jedno z urządzeń dźwigowych, a w swojej ofercie oferujemy również szkolenie z tego zakresu.

Rodzaj kursu

Kurs obsługi suwnicy – 350 zł, Kurs obsługi suwnicy z egzaminem UDT – 650 zł, Kurs obsługi wciągników, wciągarek – 250 zł, Kurs obsługi wciągników, wciągarek z egzaminem UDT – 550 zł, Kurs hakowego – 120 zł, Egzamin UDT – 300 zł

Dodatkowe informacje

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Omega oferuje Państwu kurs na suwnice, wciągarki i wciągniki.

Dzięki naszemu wykwalifikowanemu personelowi zdobędą Państwo uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Dodatkowo, warto podkreślić, iż zdobyte kwalifikacje są honorowane przez pracodawców i organy nadzoru na terenie Unii Europejskiej.

W cenie kursu na suwnice, wciągarki czy wciągniki otrzymują Państwo:

 • zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z wykwalifikowaną kadrą,
 • materiały szkoleniowe,
 • zwrot ceny kursu w przypadku niezaliczenia egzaminu.

 

Organizacja i egzamin UDT dodatkowo płatny – 250 zł brutto/os.

Pytania i odpowiedzi UDT

1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :
a ) zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
b ) ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

c ) oznaczenia CE umieszczonego na urządzeniu
d ) deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę

2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :
a ) wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności

b ) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
c ) zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :
a ) są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia

b ) określa konserwator urządzenia
c ) określa w protokole inspektor wykonujący badanie
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

4. Dozorem technicznym nazywamy :
a ) określone ustawa działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach

b ) instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
c ) Urząd Dozoru Technicznego
d ) UDT, WDT, TDT

5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :
a ) Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego

b ) Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
c ) Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako :
a ) modernizacja urządzenia technicznego
b ) naprawa urządzenia technicznego
c ) usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
d ) wytworzenie nowego urządzenia

7. Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać :
a ) naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
b ) eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
c ) konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
d ) w niewielkim zakresie kompetentny operator

8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :
a ) całkowita, częściowa, ograniczona
b ) pełna, ograniczona, uproszczona
c ) pełna, cykliczna, sporadyczna
d ) UDT, WDT, TDT

9. Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje :
a ) konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
b ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
c ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
d ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego

10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :
a ) urządzenie posiada ważna decyzje zezwalająca na eksploatacje, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
b ) posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
c ) urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
d ) wszystkie powyższe warunki musza być spełnione jednocześnie

11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace, gdy :
a ) urządzenie posiada ważną decyzje zezwalająca na eksploatacje jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
b ) posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
c ) urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
d ) wszystkie powyższe warunki musza być spełnione jednocześnie

12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :
a ) otrzymuje pisemne upomnienie
b )otrzymuje zalecenia pokontrolne
c ) podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :
a ) wydaje decyzje wstrzymująca eksploatacje urządzenia technicznego
b ) wystawia mandat karny
c )pisemnie poucza eksploatującego
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :
a ) niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
b ) powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
c ) niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
d ) zgłasza urządzenie do wykonania naprawy

15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :
a ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego
b ) eksploatującego urządzenie techniczne
c ) inspektora bhp
d ) Państwowa Inspekcje Pracy

16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :
a ) żurawie o udźwigu do 3,2 t
b ) wciągniki i wciągarki oraz suwnice
c ) wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
d ) zawiesia transportowe

17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :
a )przenośniki kabinowe i krzesełkowe
b ) układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
c ) wyciągi towarowe i wyciągi statków
d )wszystkie odpowiedzi są poprawne

18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :
a ) każda usterka UTB
b ) nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
c ) nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych
parametrach
d ) nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie

19. Nieszczęśliwy wypadek to :
a ) nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć
b ) nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy
c ) nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
d ) każda usterka UTB spowodowana przyczyna losowa

20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga :
a ) uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
b ) uzgodnienia z przełożonym
c ) uzgodnienia ze służba BHP
d ) jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora

21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :
a ) eksploatujący urządzenie techniczne
b ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego
c ) Państwowa Inspekcja Pracy
d ) inspektor UDT

22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :
a ) osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
b ) pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
c ) zakładowe służby utrzymania ruchu
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :
a ) inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
b ) uprawniony operator
c ) wyznaczony pracownik eksploatującego
d ) konserwator urządzenia technicznego

24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :
a ) w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
b ) przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
c ) po naprawie urządzenia technicznego
d ) po każdej zmianie eksploatującego

25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :
a ) ograniczonym
b ) pełnym
c ) uproszczonym
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min. :
a ) wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
b ) przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
c ) przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :
a ) mieć ukończone 18 lat
b ) posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
c ) posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy :
a ) jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
b ) stwierdzi, ze dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
c ) urządzenie jest niesprawne
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :
a ) w instrukcji eksploatacji urządzenia
b ) w ustawie o dozorze technicznym
c ) w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

30. Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :
a ) w ustawie o dozorze technicznym
b ) w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
c ) w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
d ) w dzienniku konserwacji

31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :
a ) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia
b ) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
c ) wykonywanie napraw urządzenia
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :
a ) aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
b ) aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
c ) ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
d ) pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego

33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :
a ) instrukcje eksploatacji urządzenia
b ) decyzje i protokół z wykonanych czynności
c ) deklaracje zgodności CE
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

34. Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje :
a ) operator w ramach posiadanych umiejętności
b ) konserwator
c ) zakład uprawniony
d ) eksploatujący

35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatacje urządzenia technicznego jest :
a ) obsługujący urządzenie
b ) producent urządzenia
c ) zakładowy inspektor BHP
d ) inspektor UDT

36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :
a ) instrukcji eksploatacji urządzenia
b )ustawie o dozorze technicznym
c ) dzienniku konserwacji
d ) protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT

37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :
a ) sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
b ) wykonuje próby statyczna i dynamiczna
c ) wykonuje próby ruchowe urządzenia
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :
a ) firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
b ) inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
c ) pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
d ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego

39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy :
a ) jest zabronione
b ) jest dopuszczalne
c ) jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
d ) jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego

40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in. :
a ) po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
b ) po wymianie cięgien nośnych
c ) raz na rok
d ) po wypadku na urządzeniu

41. Obowiązki obsługującego określone są :
a ) w instrukcji eksploatacji urządzenia
b ) w dzienniku konserwacji
c )w ustawie o dozorze technicznym
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :
a ) konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
b ) inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
c ) pracownika serwisu producenta
d ) operatora

43. Jednostka dozoru technicznego jest :
a ) Urząd Dozoru Technicznego
b ) Wojskowy Dozór techniczny
c ) Transportowy dozór Techniczny
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :
a ) Rzeczypospolitej Polskiej
b ) Unii Europejskiej
c ) nie maja określonego obszaru ważności
d ) krajów strefy Schengen

45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :
a ) instrukcji eksploatacji producenta
b ) przepisów BHP
c ) przepisów wewnątrzzakładowych
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :
a ) dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
b ) wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
c ) dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :
a ) informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
b ) podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
c ) terminów badan technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
d ) informacji o sposobie obsługi urządzenia

48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :
a ) zbiór protokołów z badan wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
b ) dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
c ) treść aktualnych aktów prawnych
d ) wykaz uprawnionych operatorów

49. Decyzja wydana przez UDT :
a ) nie podlega odwołaniu
b ) może zostać zmieniona przez inspektora PIP
c ) podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
d ) każda odpowiedz jest niepoprawna

50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :
a ) złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
b ) ukończyła 18 lat
c ) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :
a ) przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
b ) oznakowuje urządzenie naklejka, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
c ) informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, ze wyraża zgodę na eksploatacje urządzenia
d ) sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzje administracyjna zezwalająca na
eksploatacje

52. Zaświadczenia kwalifikacyjne :
a ) są ważne bezterminowo
b ) są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
c ) są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
d ) są ważne przez okres 15 lat

53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :
a ) podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
b ) podlega ukaraniu mandatem karnym
c ) nie podlega karze
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje :
a ) podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
b ) nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
c ) podlega wyłącznie karze grzywny
d ) podlega karze więzienia

55. Instrukcja eksploatacji to :
a ) zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta
b ) zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
c ) instrukcja, która musi stworzyć użytkownik urządzenia
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :
a ) jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
b ) jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia maja napęd ręczny
c ) jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
d ) od osób po 60 roku życia

57. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :
a ) tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
b ) wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
c ) inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
d ) wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t

58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :
a ) odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatacje tego urządzenia
b ) zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatacje urządzenia
c ) stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :
a ) ważne na terenie Unii Europejskiej
b ) ważne z dowodem tożsamości
c ) bezterminowe
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :
a ) udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
b ) zabezpieczyć miejsce zdarzenia
c ) powiadomić przełożonego
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

61. Obsługującemu nie wolno :
a ) podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić
b ) kontrolować stanu technicznego urządzenia
c ) stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
d ) dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia

62. Formami dozoru technicznego są :
a ) dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
b ) badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
c ) UDT, TDT, WDT
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

63. Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków :
a ) jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
b ) jest zabronione
c ) jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego szczegółowych warunków eksploatacji
d ) jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego

64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB :
a ) jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko
b ) jest zawsze dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwigów wykorzystywanych urządzeń
c ) jest dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych urządzeń
d ) nie jest nigdy dopuszczalna

65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest :
a ) zawsze niedozwolone
b ) dozwolone dla osób kontrolującej spód ładunku;
c ) dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 5
d ) dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 7

66. Przenoszenia ładunków nad osobami jest :
a ) dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem
b ) dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla cięgien i urządzeń chwytnych
większych niż 10
c ) dozwolone pod warunkiem powiadomienia osób i wyposażeniu ich w środki ochrony indywidualnej
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

67. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :
a ) właściciel urządzenia
b ) UDT, TDT, WDT
c ) PIP
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu :
a ) w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
b ) bezpośrednio po egzaminie
c ) w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
d ) listem poleconym lub poczta elektroniczna po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu

69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :
a ) tylko w formie papierowej
b ) w formie elektronicznej lub papierowej
c ) tylko w formie elektronicznej
d ) przez obsługującego

70. Instrukcja stanowiskowa :
a ) jest zawsze dostarczana wraz z instrukcja obsługi przez producenta urządzenia
b ) stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
c ) jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
d ) nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych

71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący :
a ) może obsługiwać UTB o ile kontynuuje prace u tego samego pracodawcy
b ) może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
c ) może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
d ) składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego

72. Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje :
a ) na pisemny wniosek obsługującego
b ) automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
c ) na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
d ) po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

73. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :
a ) maksymalna wysokością podnoszonego ładunku
b ) maksymalna objętością podnoszonego ładunku
c ) maksymalna masa podnoszonego ładunku
d ) iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku

74. Masa netto 1000 l wody wynosi ok :
a )800 kg
b )900 kg
c ) 1000 kg
d ) 1100 kg

75. Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi :
a )800 kg
b ) 1000 kg
c ) 1100 kg
d ) 900 kg

76. Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi :
a )800 kg
b ) 1000 kg
c ) 1100 kg
d ) 1200 kg

77. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie :
a ) zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku
b ) przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość
c ) dokumentacji przewozowej i magazynowej
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :
a ) w instrukcji eksploatacji
b )na tabliczce znamionowej
c ) na urządzeniu technicznym
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :
a )kg
b )Pa
c ) mth
d ) mm

80. Łącznik suwnicy :
a ) powinien znajdować się na moście suwnicy
b )może być zastąpiony łącznikiem awaryjnego zatrzymania „STOP”
c ) powinien posiadać możliwość zablokowania w stanie załączonym
d ) powinien posiadać możliwość zablokowania w stanie rozłączonym

81. Łapy oporowe to :
a ) elementy służące do zabezpieczenia przed dostaniem się pod koła suwnicy obcych przedmiotów
b ) elementy zabezpieczające przed skutkami pęknięcia koła jezdnego suwnicy lub jego osi
c ) elementy służące do zabezpieczenia suwnicy przed niezamierzonym przemieszczeniem
d ) elementy zabezpieczające konstrukcje torowiska

82. Zgarniacze to :
a ) elementy służące do zabezpieczenia przed dostaniem się pod koła suwnicy obcych przedmiotów
b ) elementy zabezpieczające przed skutkami pęknięcia koła jezdnego suwnicy
c ) elementy służące do zabezpieczenia suwnicy przed niezamierzonym przemieszczeniem
d ) elementy zabezpieczające konstrukcje torowiska

83. Kleszcze szynowe to :
a ) elementy służące do zabezpieczenia przed dostaniem się po koła suwnicy obcych przedmiotów
b ) elementy zabezpieczające przed skutkami pęknięcia koła jezdnego suwnicy
c ) elementy służące do zabezpieczenia suwnicy przed niezamierzonym przemieszczeniem
d ) elementy zabezpieczające konstrukcje torowiska

84. Jakie są różnice miedzy wciągnikiem a wciągarką?
a ) wciągnik – zwarta budowa, wciągarka – zabudowana na ramie, widoczne podzespoły
b ) wciągnik – zabudowana na ramie widoczne podzespoły, wciągarka – zwarta budowa
c ) nie ma żadnej różnicy, to te same urządzenia
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

85. Zabezpieczeniami elektrycznymi stosowanymi w budowie suwnic są :
a ) zgarniacze szynowe
b ) łapy oporowe
c ) silniki mechanizmów suwnicy
d ) łączniki krańcowe

86 Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie suwnic są :

a ) łapy oporowe
b ) rezystory rozruchowe
c ) łączniki STOP
d ) hamulce bezpieczeństwa

87. Jaki element konstrukcji nośnej łączy czołownice?
a ) reduktor
b ) wciągnik
c ) wciągarka
d ) dźwigar

88. Gdzie montowane są łapy oporowe?
a ) na podeście suwnicy
b ) do pasa dolnego czołownicy
c ) na końcach torowiska
d ) na opornikach/rezystorach rozruchowych

89. Ile elementów dociskających linę powinno być zamontowanych na bębnie linowym?
a) zgodnie z dokumentacją producenta
b ) minimum 4
c )więcej niż 3
d ) 4 na odcinku co najmniej 1,5 zwoju liny na bębnie

90. Łącznik główny nie powinien rozłączać obwodów :
a ) zasilania silników jazdy
b ) sterowania suwnicy
c ) zasilania suwnicy
d ) oświetlenia suwnicy

91. Głównymi elementami konstrukcji nośnej suwnicy są :
a ) czołownice i dźwigary
b ) odboje i dźwigary
c ) liny nośne oraz zblocze hakowe
d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

92. Do czego służy blokada zerowa?
a ) uniemożliwia załączenie stycznika głównego, kiedy chociaż jeden z nastawników nie znajduje się w pozycji neutralnej
b ) powoduje odcięcie zasilania suwnicy w sytuacji awaryjnej
c ) uniemożliwia zmianę położenia dźwigni sterowniczej, kiedy nie jest załączony stycznik główny
d ) zapewnia prawidłowe zerowanie stalowej konstrukcji suwnicy

93. W mechanizmach podnoszenia suwnic ogólnego przeznaczenia powinno się stosować hamulce :
a ) automatyczne
b ) taśmowe
c ) trzy hamulce bębnowe
d ) minimum dwa hamulce tarczowe

94. Łącznik STOP :
a ) rozłącza całkowicie zasilanie suwnicy
b ) jest łącznikiem bezpieczeństwa
c ) rozłącza obwód chwytnika elektromagnetycznego
d ) musi powracać samoczynnie do pozycji wyjściowej po jego zwolnieniu

95 . ” Łącznik suwnicy ” powinien znajdować się :
a ) na moście suwnicy
b ) w kabinie sterowniczej
c ) w miejscu ogólnie dostępnym, na poziome roboczym
d ) w bezpośrednim sąsiedztwie szafy sterowej

96. Elementami zabezpieczającymi typu mechanicznego są :
a ) zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe
b ) zderzaki, odboje, zgarniacze szynowe
c ) zderzaki, odboje, barierki ochronne
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

97. Które z wymienionych poniżej elementów są zabezpieczeniami typu mechanicznego?
a ) zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe, zabezpieczenie gardzieli haka, ogranicznik udźwigu
b ) zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, wyłącznik główny, zabezpieczenie gardzieli haka, osłony
c ) zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe, zabezpieczenie gardzieli haka, osłony
d ) zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łączniki końcowe i krańcowe

98. O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne wytarcie gardzieli haka suwnicy ogólnego przeznaczenia?
a ) 5%
b ) 3%
c ) 10%
d ) 7%

99. O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka?
a ) 2%
b ) 5%
c ) 7%
d ) 10%

100. Jakie zabezpieczenia mechaniczne znajdują się na czołownicy?
a ) zderzaki, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe
b ) odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe
c ) zderzaki, łapy oporowe, hamulce
d ) zderzaki, odboje, łapy oporowe, kleszcze szynowe

101. O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne zmniejszenie średnicy liny ze względu na wytarcie zewnętrznej warstwy drutów?
a ) do 3%
b ) 10% ale nie więcej niż 5mm
c ) do 15%
d ) do 7%

102. Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w wiatromierz?
a ) tak
b ) nie
c ) zależy od rodzaju sterowania (z kabiny czy z poziomu roboczego)
d ) nie, jeśli posiada kleszcze wiatrowe

103. Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w kleszcze przeciwwiatrowe?
a ) tak
b ) nie
c ) tak, jeśli jej rozpiętość przekracza 25 m
d ) w kleszcze przeciwwiatrowe wyposażone są wyłącznie suwnice bramowe i półbramowe

104. Czy każda suwnica sterowana z kabiny musi posiadać blokadę zerowa?
a ) zawsze w przypadku stosowania nastawników lub sterowników
b ) blokada zerowa nie jest wymagana, gdy po zaniku napięcia stycznik główny rozłącza się automatycznie
c ) zawsze w przypadku stosowania nastawników lub sterowników bez sprężyn zwrotnych
d ) tylko przy napędzie falownikowym wszystkich mechanizmów suwnicy

105. Łącznik bezpieczeństwa „STOP” służy do :
a ) zabezpieczenia suwnicy przed nieuprawnionym użyciem po zakończeniu pracy
b ) bezzwłocznego zatrzymania pracy urządzenia w sytuacjach awaryjnych
c ) w razie awarii hamulca zasadniczego uruchamia hamulce awaryjne
d ) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

106. Zderzaki suwnicy to :
a ) nieruchome elementy bezpieczeństwa znajdujące się na końcu torowiska
b ) mechaniczne elementy bezpieczeństwa umieszczone na czołownicy
c ) zarówno elementy umieszczone na końcach torowisk, jak i zainstalowane na czołownicach
d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

107. Kompletne sprawdzenie hamulca mechanizmu podnoszenia polega na :
a ) podniesieniu ładunku o masie nie większej niż nominalny udźwig urządzenia na wysokość 2 m, a następnie jego opuszczeniu w kierunku dół i nagłym zatrzymaniu
b )podniesieniu ładunku o masie nie większej niż nominalny udźwig na niewielka wysokość, tak aby ładunek stracił kontakt z podłożem i obserwacji czy ładunek samoczynnie nie opada, a następnie uniesieniu go, opuszczaniu oraz nagłym zatrzymaniu
c ) zasterowaniu mechanizmu opuszczania bez podwieszonego obciążenia w kierunku dół i obserwacji czy dojdzie do zatrzymania zblocza nim dotknie ono poziomu roboczego
d ) zasterowaniu mechanizmu opuszczania bez podwieszonego obciążenia w kierunku góra i obserwacji czy dojdzie do zatrzymania zblocza nim dotknie ono poziomu roboczego

108. Zadaniem łapy oporowej jest :
a ) zatrzymanie suwnicy w przypadku niezadziałania wyłącznika krańcowego jazdy mostem suwnicy
b ) zabezpieczenie suwnicy bramowej przed skutkami podmuchów silnego wiatru
c ) zabezpieczenie wciągnika lub wciągarki przed upadkiem w przypadku zerwania liny
d ) zabezpieczenie suwnicy przed skutkami pęknięcia koła jezdnego

109. Blokada zerowa suwnic sterowanych z kabiny uniemożliwia :
a ) uruchomienie urządzenia przez nieuprawione osoby
b ) samoczynne uruchomienie urządzenia po pojawieniu się napięcia w układzie sterowania
c ) wyłączenie układu sterowania suwnicy w przypadku uruchomienia kleszczy przeciwwiatrowych
d ) prace suwnica w przypadku wykrycia braku zerowania

110. Do czego służą zabezpieczenia przeciwwiatrowe?
a ) chronią przed skutkami uderzenia pioruna w konstrukcje suwnicy
b ) chronią przed niezamierzonym przemieszczeniem suwnicy
c ) do zamierzonego wyhamowania mechanizmu jazdy suwnicy w czasie pracy
d ) do unieruchomienia konstrukcji mostu w celu bezpiecznego wykonania pracy suwnica podczas silnego wiatru

111. Na zdjęciu przedstawiono suwnice :
a ) wspornikowa
b ) bramowa
c ) natorowa z wysięgnicą
d ) półbramowa

 

112. Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra” :
a ) odpowiada za wyhamowanie ładunku podczas cyklu podnoszenia
b ) ułatwia prace operatora, który nie musi obserwować ładunku w górnym położeniu, ponieważ łącznik krańcowy automatycznie wyłączy podnoszenie w odpowiednim momencie
c ) służy do ochrony suwnicy przed uszkodzeniem i zerwaniem liny
d ) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

113. Co oznacza napis na moście suwnicy Q = 10 t + 10 t?
a ) suwnica posiada udźwig nominalny 10 t
b ) suwnica posiada masę 10 t oraz udźwig nominalny również 10 t
c ) suwnica posiada dwa mechanizmy podnoszenia
d ) udźwig suwnicy w zależności od ilości pasm liny nośnej wynosi 10 t lub 20 t

114. Co to jest blokada krzyżowa w kasecie sterującej?
a ) blokada ta uniemożliwia jednoczesne uruchomienie przeciwnych kierunków ruchu mechanizmu
b ) blokada ta oznacza, ze przed uruchomieniem kasety należy wcisnąć przycisk „X”
c ) blokada uniemożliwiająca sterowanie suwnica z dwóch miejsc jednocześnie
d ) blokada krzyżowa w kasecie sterującej to odpowiednik blokady zerowej w suwnicy kabinowej

115. Nastawniki to elementy suwnicy służące do :
a ) ustawiania suwnicy równolegle na torowisku
b ) sterowania zdalnego mechanizmami suwnicy
c ) sterowania pośredniego mechanizmami suwnicy
d ) sterowania bezpośredniego mechanizmami suwnicy

116. Mechanicznym ogranicznikiem jazdy suwnicy montowanym na torze jezdnym jest :
a ) łapa oporowa
b ) łącznik krańcowy
c ) odbój
d ) zderzak

117. Ile wynosi udźwig nominalny suwnicy o oznaczeniu Q=10/3,2 t ?
a ) 10t
b ) 13,2 t
c ) 3,2 t
d )przy połączeniu w gwiazdę 10 t natomiast w trójkąt 3,2 t

118. Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje :
a ) wyłączenie wszystkich mechanizmów suwnicy
b ) wyłączenie mechanizmu podnoszenia w obu kierunkach
c ) wyłączenie ruchu mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra”
d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

119. Czołownica to element :
a ) suwnicy
b ) wciągnika
c ) wciągarki
d ) zblocza hakowego

120. O ile producent nie określił inaczej, łączniki krańcowe mechanizmu jazdy suwnicy maja za zadanie :
a ) zatrzymać suwnice przed najechaniem na przeszkodę lub inna suwnice
b ) zapobiec przeciążeniu suwnicy
c ) nie dopuścić do najechania na odboje z prędkością nie większą niż 1,5m/s
d ) uniemożliwić uderzenie suwnicy w odbój z prędkością nominalna

121. Łącznik STOP na stanowisku operatora suwnicy służy do :
a ) wyłączenia ruchów suwnicy w położeniach krańcowych
b ) wyłączenia suwnicy przy pracach konserwacyjnych suwnicy
c ) natychmiastowego zatrzymania suwnicy w sytuacjach niebezpiecznych
d ) aktywowaniu hamulca awaryjnego

122. W przypadku pracy dwóch lub kilku suwnic na jednym torowisku, zabezpieczenia elektryczne zapobiegające najechaniu suwnic na siebie to :
a )łączniki krańcowe
b ) układ antykolizyjny
c ) ograniczniki obciążeniowe
d ) ograniczniki zwalniania ruchów

123. Kierunki jazdy w suwnicy sterowanej radiowo powinny być oznaczone :

a ) na konstrukcji suwnicy w miejscu widocznym dla operatora i na pilocie sterowania radiowego
b ) w kabinie suwnicy
c ) przed wejściem na hale, w której pracuje suwnica
d ) na każdym widocznym słupie podporowym torowiska

124. Skrót GNP oznacza :
a ) Graniczna Nominalna Prędkość
b ) ang. Dopuszczalne Obciążenie Robocze
c ) Gniazdo Niskiego Prądu
d ) Grupa Natężenia Pracy

125. Zabezpieczeniem przed wypadnięciem ładunku z gardzieli haka jest :
a ) przywiązywanie zawiesi do haka
b ) zapadka zabezpieczająca
c ) przy dobrym ułożeniu zawiesi w gardzieli nie wymaga się zabezpieczenia
d ) zawiesie sztywne czyli trawersa

126. Jakim kolorem powinien być oznaczony łącznik bezzwłocznego zatrzymania STOP?
a ) żółtym
b ) dowolnym
c ) czerwonym
d ) czarno-żółtym

127. Dźwigar suwnicy to :
a ) maksymalna masa ładunku, jaka może podnieść suwnica
b ) belka, będąca elementem ustroju nośnego suwnicy
c ) zestaw dźwigni do sterowania mechanizmem podnoszenia w suwnicy bramowej
d ) element podporowy podtorza lub torowiska

128. Jakiego typu haki można stosować w zbloczach?
a )haki mogą być wykonane z tworzywa sztucznego
b ) haki powinny być wykonane jako kute lub płytowe
c ) haki mogą być wykonane z dowolnego tworzywa
d ) haki dźwignicowe powinny być stalowymi odlewami

129. W jakich suwnicach nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?
a ) w suwnicach z wciągarka linowa
b ) w suwnicach z wciągnikiem łańcuchowym, w których zastosowano sprzęgło cierne
c ) łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia powinien być bezwzględnie zastosowany we wszystkich suwnicach
d ) we wciągnikach linowych i łańcuchowych o udźwigu do 1000 kg

130. O ile wytwórca nie określi inaczej, minimalna odległość w jakiej musi zatrzymać się zblocze hakowe, licząc od najniżej położonych elementów suwnicy wynosi :
a )5 cm
b ) 10 cm
c ) 20 cm
d ) 15 cm

131. Zderzaki suwnicy montowane są :
a ) na końcu toru jezdnego
b ) na czołownicach
c ) na dźwigarach
d ) na podłużnicach

132. Jaka jest dopuszczalna liczba widocznych pęknięć haka suwnicy?
a ) 0
b ) 1
c ) 2
d ) 10%

133. Elementem bezpieczeństwa montowanym w mechanizmie podnoszenia suwnic może być :
a ) ogranicznik udźwigu
b ) łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia
c ) sprzęgło cierne przeciążeniowe
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

134. Oznaczenie udźwigu suwnicy 8t+8t informuje o tym, ze :
a ) suwnica można podnieść ładunek o masie 16 t na jednym z dwóch mechanizmów podnoszenia
b ) suwnica można podnieść ładunek o masie nie przekraczającej 16 t przy założeniu, ze wykorzystujemy jednocześnie oba mechanizmy podnoszenia, a żaden z nich nie jest przeciążony
c ) każdym z mechanizmów podnoszenia suwnicy można podnieść ładunek o masie 16 t
d ) udźwig nominalny suwnicy wynosi 8 t

135. Do podstawowych parametrów wciągnika należy :
a ) udźwig
b ) wysokość podnoszenia
c ) prędkość ruchów roboczych
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

136. Sprawdzenie blokady zerowej :
a ) przeprowadza się przy wciśniętym przycisku STOP
b ) przeprowadza się z obciążeniem znamionowym
c ) nie wymaga przestawiania dźwigni sterowania – blokada jest sprawdzana w pozycji neutralnej dźwigni
d ) wymaga przestawiania wszystkich nastawników we wszystkich kierunkach

137. Podczas sprawdzenia blokady zerowej :
a ) łącznik główny suwnicy musi być załączony
b ) przycisk załącz w kabinie musi być wciśnięty i zablokowany
c ) ładunek jest podnoszony powyżej poziomu roboczego
d ) musi być wciśnięty przycisk STOP

138. Czy obsługującemu wolno w pewnych sytuacjach przeciążać suwnice podczas pracy?
a ) tak, podczas prób przed rozpoczęciem pracy
b ) tak, na pisemne polecenie przełożonego
c )tak, ale sporadycznie
d ) nie, jest to zabronione

139. Czy zawiesie można zaczepić na końcu haka (na rogu haka)?
a ) tak, po upewnieniu się ze zawiesie nie wypadnie
b ) nie, nigdy
c ) tak, gdy nie stwarza to niebezpieczeństwa
d ) tylko w przypadku haków z zabezpieczeniem w postaci zapadki

140. Podnoszenie ładunków przez otwór w stropie z niżej położonej kondygnacji :
a ) jest dopuszczalne po spełnieniu odpowiednich warunków
b ) jest absolutnie niedopuszczalne
c ) jest dopuszczalne wyłącznie w odniesieniu do suwnic o udźwigu poniżej 250 kg
d ) nie zapewnia ciągłości kinematycznej, wiec jest niedozwolone

141. Podczas załadunku samochodu ciężarowego za pomocą suwnicy kierowca pojazdu powinien znajdować się :
a ) w kabinie pojazdu
b ) na podstawie ładunkowej pojazdu
c ) w dowolnym miejscu zakładu pracy
d ) poza strefa pracy suwnicy

142. W przypadku rozkołysania ładunku należy :
a ) zaczekać aż ładunek przestanie się kołysać ostrzegając osoby znajdujące się w pobliżu o zagrożeniu uderzeniem
b ) za wszelka cenę zatrzymać ładunek ręcznie, jeżeli jest to ładunek o dużych gabarytach należy poprosić o pomoc innych pracowników
c ) wygasić rozkołysanie ładunku poprzez właściwy ruch suwnica lub wciągnikiem
d ) odłożyć go natychmiast na podłoże

143. Metr sześcienny stali w przybliżeniu waży :
a )1000 kg
b ) 4,5 – 5,0 t
c ) 1,0 t
d ) 7,5 – 7,9 t

144. Ładunek blach stalowych o objętości 0,5 metra sześciennego :
a ) podniesiemy suwnica o udźwigu co najmniej 0,5 t
b ) podniesiemy suwnica o udźwigu nie mniejszym niż 4 tony
c ) należy użyć suwnicy specjalnego przeznaczenia o dowolnym udźwigu
d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

145. W przypadku podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatowi suwnicy należy :
a ) nie jest dopuszczalny udział więcej niż jednego hakowego podczas operacji podnoszenia ładunku
b ) wykonywać polecenia jednego, wyznaczone wcześniej hakowego, z wyjątkiem sygnału STOP, który może wydać każdy z hakowych
c ) wykonywać polecenia wszystkich hakowych, z wyjątkiem sygnału STÓJ, który może wydać tylko jeden wyznaczonych wcześniej hakowy
d ) wykonywać polecenia według kolejności ich wydania

146. Ładunki wolno składować :
a ) w dowolnym miejscu, pod warunkiem, ze gabaryty ładunku na to pozwalają
b ) na drogach transportowych
c ) tylko w miejscach do tego przeznaczonych
d ) w miejscach wyznaczonych przez inspektora UDT

147. Suwnica z chwytnikiem pneumatycznym może służyć do podnoszenia :
a ) tylko blach ferromagnetycznych
b ) tylko tafli szkła
c ) blach z dowolnego materiału jak i tafli szkła
d ) wyłącznie tworzyw sztucznych o gładkiej strukturze powierzchni zewnętrznej

148. Próba hamulca mechanizmu podnoszenia jest negatywna jeśli :
a ) szczeki hamulcowe oraz tarcza hamulcowa nie są nasmarowane
b ) po zluzowaniu hamulca odległość miedzy okładzinami ciernymi a tarcza hamulcowa jest jednakowa i nie większą niż podana w dokumentacji
c ) przy zaciśniętych szczekach hamulcowych skok zwory luzownika jest wykorzystywany w 80%
d ) ładunek o masie równej udźwigowi lub mniejszej nie jest utrzymywany na zadanej wysokości

149. O ile producent nie przewidział inaczej, łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku”dół” powinien być tak ustawiony aby :
a ) na bębnie pozostało co najmniej 1,5 m liny
b ) na bębnie pozostało co najmniej 2,5 m liny razem z odcinkiem wykorzystanym do jej zamocowania
c ) na bębnie pozostało co najmniej 1,5 zwoju liny nie licząc odcinka wykorzystanego do jej zamocowania
d ) na bębnie pozostało co najmniej połowa długości liny

150. Istotnym kryterium zużycia haka jest :
a ) pękniecie
b ) rozwarcie gardzieli haka
c ) zmniejszenie przekroju w części chwytnej
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

151. Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra” wykonuje się :
a ) z obciążeniem nominalnym
b ) bez obciążenia
c ) z obciążeniem 110%
d ) z największym dostępnym w danym momencie ładunkiem nieprzekraczającym udźwigu suwnicy

152. Pękniętą splotka liny nośnej suwnicy powoduje, że :
a ) można pracować do końca bieżącego załadunku/rozładunku lub do końca zmiany
b ) można pracować tylko do czasu wymiany liny na nowa
c ) można pracować tylko pod warunkiem, ze pozostałe splotki oraz rdzeń nie zostały uszkodzone
d ) należy natychmiast zakończyć prace

153 Poniższy rysunek przedstawia cechę :
a ) zawiesia łańcuchowego
b ) zawiesia linowego
c ) zawiesia pasowego
d ) trawersy specjalistycznej

 

154. Poniższy rysunek przedstawia cechę :
a ) zawiesia łańcuchowego
b ) zawiesia linowego
c ) zawiesia pasowego
d ) trawersy specjalistycznej

155. Poniższy rysunek przedstawia cechę :
a ) zawiesia łańcuchowego
b ) zawiesia linowego
c ) zawiesia pasowego
d ) trawersy specjalistycznej

156. Trawersa służy do :
a ) podnoszenia ładunków specjalnych np. arkuszy blachy
b ) podnoszenia długich ładunków, przy których użycie zwykłych zawiesi jest niemożliwe lub utrudnione
c ) podnoszenia ładunków przekraczających udźwig nominalny urządzenia
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

157. Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi :
a ) 20,0 t
b ) 25,2 t
c ) 30,0 t
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne


158. Skrót DOR oznacza :

a ) dopuszczalne obciążenie robocze
b ) dopuszczalne obciążenie robocze cięgna przy kacie wierzchołkowym alfa 120°
c ) dozwolona obsługa ręczna
d ) dokumentacja techniczno-ruchowa

159. Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić :
a ) tak, aby oba rogi były jednakowo obciążone
b ) tak, aby różnica w obciążeniu poszczególnych rogów haka nie była większą niż 30 %
c ) wyłącznie przy użyciu specjalnego zawiesia do haka dwurożnego
d ) tylko przy użyciu zawiesi łańcuchowych

160. Na redukcje DOR zawiesia wielociegnowego wpływa :
a ) Ilość wykorzystanych cięgien
b ) dodatkowe obostrzenia eksploatacyjne zawarte w instrukcji zawiesia
c ) kat rozwarcia cięgien
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

161. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :
a )6,0 t
b )5,0 t
c )7.0 t
d )3,5 t

 

162. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :
a )2,0 t
b )5,0 t
c )7,0 t
d ) 10,0 t

 

163. Na rysunku pokazana jest :
a ) tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego dwuciegnowego
b ) tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 2 500 kg
c ) tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 3 550 kg
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

 

164. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego :
a ) 100°
b ) 90°
c ) 70°
d ) 50°

165. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego :
a ) 120°
b ) 90°
c ) 70°
d ) 50°

 

166. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa ) dla zawiesia dwuciegnowego :
a ) 70%
b ) 90%
c ) 110%
d ) 50%

 

167. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa ) dla zawiesia dwuciegnowego :
a ) 70%
b ) 90%
c ) 110%
d ) 50%

 

168. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :
a ) 1
b ) 1,4
c ) 0,8
d ) 2

 

169. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :
a ) 1
b ) 1,4
c ) 0,8
d ) 2


170. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

a ) 1
b ) 1,4
c ) 0,8
d ) 2

171. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy :
a ) Rys A
b ) Rys B
c ) Obydwa sposoby są poprawne
d ) Obydwa sposoby są niepoprawne

172. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy :
a ) Rys A
b ) Rys B
c ) Obydwa sposoby są poprawne
d )
Obydwa sposoby są niepoprawne

173. Poniższy rysunek przedstawia :
a )osprzęt wymienny montowany do głowic urządzeń dźwignicowych
b ) element układu podnoszenia wózków jezdniowych podnośnikowych
c ) zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

174. Poniższy rysunek przedstawia :
a ) zawiesie specjalistyczne do transportu rur stalowych i betonowych
b ) chwytak kleszczowy do przeładunku złomu
c ) zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
d ) element kleszczy szynowych

175. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :
a ) podnoszenia arkuszy blach stalowych
b ) podnoszenia prętów stalowych
c ) podnoszenia elementów betonowych
d ) podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego

176. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :
a )podnoszenia elementów betonowych
b ) podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego
c ) podnoszenia arkuszy blach stalowych
d ) podnoszenia prętów stalowych

177. Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada :
a ) hakowy
b ) obsługujący (dotyczy sytuacji, gdy obsługujący jest odpowiedzialny za podhaczenie ładunku)
c ) zakładowe służby BHP
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

178. Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach :
a ) co 30 dni
b ) co 2 miesiące
c ) nie podlegają przeglądom okresowym
d ) zgodnych z zapisami instrukcji eksploatacji zawiesi

179. Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od :
a ) rodzaju przenoszonego materiału
b ) dostępności zawiesia i odległości pomiędzy miejscem pracy, a miejscem jego składowania
c ) warunków środowiskowych miejsca pracy zawiesia np. temperatury, promieniowania UV, wilgotności powietrza
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

180. Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek :
a ) w oparciu o masę podnoszonych ładunków dobrać zawiesie z odpowiednim DOR
b ) w oparciu o rodzaj podnoszonych ładunków dobrać zawiesie o właściwej budowie
c ) dokonać oceny stanu technicznego zawiesia pod katem jego zużycia
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

181. Zawiesie to :
a ) element umożliwiający transportowanie ładunku
b ) element umieszczony pomiędzy dźwignica a ładunkiem
c ) element, którego masę należy uwzględnić przy podnoszeniu ładunku
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

182. Zawiesia możemy podzielić :
a ) ze względu na materiał, z którego zostały wykonane
b ) ze względu na ilość cięgien nośnych
c ) ze względu na rodzaj cięgien
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

183. DOR zawiesia pasowego można określić :
a ) testując wytrzymałość ciężarem próbnym
b ) mierząc grubość pasa
c ) sprawdzając informacje na identyfikatorze/etykiecie
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

184. Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej :
a ) jest zabroniona
b ) jest dopuszczalna pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności
c ) jest dopuszczalna pod warunkiem określenia udźwigu zawiesi na podstawie nr haka
d ) jest dopuszczalna za zgoda konserwatora

185. Zawiesia łańcuchowe :
a ) mogą być zakończone wyłącznie hakiem
b ) mogą mieć inne zakończenia niż hak, np. szekle
c ) mogą być stosowane w każdej temperaturze otoczenia
d ) nie wymagają konserwacji

186. Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy a stosowany w zawiesiu może wynieść :
a ) 120°
b ) 100°
c ) nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia
d ) 90°

187. Maksymalny kąt beta w zawiesiu może wynieść :
a ) 120°
b ) 60°
c ) uwzględnia się wyłącznie kat a
d ) nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia

188. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy :
a ) Rys A
b ) Rys B
c ) Rys C
d ) Rys D

189. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy :
a ) Rys A
b ) Rys B
c ) Rys C
d ) Rys D

 

190. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy :
a ) Rys A, B, C
b ) Rys A, B, D
c ) Rys A, C, D
d ) Rys A, B, C, D

 

191. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwuciegnowego :
a ) 120%
b ) 90%
c ) 70%
d ) 10%

 

192. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwuciegnowego :
a ) 120%
b ) 90%
c ) 70%
d ) 50%

 

193. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to :
a )rozwarcie o 5% i wytarcie gardzieli o 10%
b ) rozwarcie o 20% i wytarcie gardzieli o 10%
c ) rozwarcie i wytarcie gardzieli o 1%
d ) wymiary haka nie zmieniają się w trakcie eksploatacji

194. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi :
a ) 1% drutów w splotce na długości 6 średnic i 10% na długości 30 średnic
b ) 5 drutów w splotce na długości 6 średnic i 10 na długości 30 średnic
c ) 10 % splotek
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

195. Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?
a ) pękniecie splotki w linie
b ) miejscowe zmniejszenie średnicy na skutek przerwania rdzenia liny
c ) deformacja w kształcie koszyka
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

196. Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa :
a ) dopuszczalne obciążenie robocze rośnie
b ) dopuszczalne obciążenie robocze maleje
c ) dopuszczalne obciążenie robocze pozostaje bez zmian, ponieważ kat wpływa tylko na udźwig dźwignicy
d ) kat wierzchołkowy ma tylko znaczenie przy wartości alfa=120 stopni

197. Katy alfa i beta w odniesieniu do zawiesi :
a ) są sobie zawsze równe
b ) kat a stanowi połowę kata þ
c ) kat þ stanowi połowę kata a
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

198. Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy :
a ) stosować specjalne przekładki zabezpieczające zawiesie przez ostrymi krawędziami
b ) nie wolno stosować zawiesi pasowych
c ) należy podwójnie opasać ładunek, aby nie doszło do przetarcia pasa
d ) stosować tylko zawiesia pasowe poliestrowe

199. Wartość DOR zawiesia wielociegnowego jest :
a ) wartością zależną od udźwigu dźwignicy
b ) wartością zmienna i zależy od kata pomiędzy cięgnami zawiesia
c ) zależną od masy transportowanego ładunku
d ) wartością stała

200. Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100°C jest :
a ) dopuszczalne ale w krótkim czasie
b ) jest dopuszczalne o ile zezwala na to instrukcja zawiesia
c ) zabronione
d ) dopuszczalne tylko przy stosowaniu zawiesi łańcuchowych

201. Poniższy rysunek przedstawia :
a ) cechę zawiesia łańcuchowego czterocięgnowego
b ) cechę zawiesia linowego o długości cięgien 10 m
c ) cechę zawiesia specjalnego
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 

202. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi :
a ) 8,4 t
b ) 6,0 t
c )10,0 t
d )8,0 t

 

203. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 60° wynosi :
a ) 10,0 t
b )8,4 t
c )6,0 t
d )4,0 t

204. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 45° wynosi :
a )8,4 t
b )8,0 t
c )6,0 t
d )4,0 t

 

205. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka :
a ) A
b ) B
c ) C
d ) D

 

206. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 55° nie może przekraczać :
a ) 12000 kg
b )9000 kg
c ) 6000 kg
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 

207. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 40° nie może przekraczać :
a ) 12000 kg
b )9000 kg
c ) 6000 kg
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 

208. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 50° nie może przekraczać :
a ) 12000 kg
b )9000 kg
c ) 6000 kg
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 

209. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 65° nie może przekraczać :
a ) 12000 kg
b )9000 kg
c ) 6000 kg
d ) nie wolno podnosić

 

210. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :
a ) 6t
b ) 8,4 t
c ) 12 t
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 

211. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :
a ) 6t
b ) 8,4 t
c ) 12 t
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

 

212. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :
a ) 7t
b ) 8,4 t
c ) 12 t
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 

213. Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej :
a ) RYS. 1
b ) RYS. 2
c ) RYS. 3
d ) RYS. 4

214. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej :
a ) RYS. 1
b ) RYS. 2
c ) RYS. 3
d ) RYS. 4

 

215. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych :
a ) RYS. 1
b ) RYS. 2
c ) RYS. 3
d ) RYS. 4

 

216. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości :
a ) RYS. 1
b ) RYS. 2
c ) RYS. 3
d ) RYS. 4

 

217. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych :
a ) RYS. 1
b ) RYS. 2
c ) RYS. 3
d ) RYS. 4

 

218. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej :
a ) RYS. 1 i RYS. 2
b ) RYS. 2 i RYS. 3
c ) RYS. 3 i RYS 4
d ) RYS. 4 i RYS 1

 

219. Na zdjęciu poniżej symbol alfa oznacza :
a )kat rozwarcia cięgien zawiesia
b ) maksymalny kat wierzchołkowy
c ) wartość określająca udźwig zawiesia
d ) DOR zawiesia

220. Na zdjęciu poniżej symbol beta oznacza :
a ) długość zawiesia
b ) kat odchylenia cięgien od pionu
c ) zawiesie łańcuchowe dwuciegnowe
d ) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

 

221. Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku :
a ) udźwig zawiesia nie może być mniejszy od masy podnoszonego ładunku
b ) długość zawiesia musi zapewnić aby kat rozwarcia zawiesia nie był większy niż 120°
c ) zawiesie musi posiadać czytelna cechę znamionowa
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

222. Obsługujący przed rozpoczęciem pracy suwnica powinien :
a ) przeprowadzić próbę dynamiczna z obciążeniem 110% udźwigu
b ) sprawdzić skok luzownika hamulca
c ) zmierzyć rozwarcie gardzieli haka
d ) sprawdzić działanie hamulców z ładunkiem jaki będzie transportował

223. W przypadku awarii suwnicy z ładunkiem na haku obsługujący powinien wykonać następujące czynności :
a ) zabezpieczyć teren
b ) powiadomić przełożonego
c ) wyłączyć zasilanie suwnicy
d ) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

224. Obsługującemu zabrania się :
a ) wykorzystywania maksymalnej prędkości jazdy suwnicy
b ) przenoszenia ładunków nad ludźmi
c ) pracy w trakcie opadów deszczu
d ) kojarzenia ruchów roboczych przewidzianego instrukcja

225. Sprawdzanie działania łączników krańcowych :
a ) należy wyłącznie do obowiązków konserwatora
b ) należy przeprowadzić tylko na największych stopniach jazdy
c ) przeprowadza się tylko podczas kontroli UDT
d ) należy przeprowadzić przed przystąpieniem do pracy

226. Próbę hamulca przeprowadza się :
a ) przed rozpoczęciem pracy suwnica
b ) tylko przy badaniach przeprowadzanych przez UDT
c ) tylko po wymianie liny
d ) tylko w obecności konserwatora

227. W przypadku gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta :
a ) należy niezwłocznie wstrzymać prace suwnica
b ) linę można zabezpieczyć dodatkowymi elementami
c ) można ja używać, lecz nie należy wykonywać gwałtownych ruchów
d ) można ja eksploatować z ograniczonym do połowy udźwigiem

228. Gdy suwnica ulegnie uszkodzeniu :
a ) należy przerwać prace
b ) można kontynuować prace z zachowaniem szczególnej ostrożności
c ) można kontynuować prace ale należy zmniejszyć udźwig o połowę
d ) można ja eksploatować na pisemne polecenie przełożonego

229. Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się :
a )z ładunkiem równym 50% udźwigu nominalnego
b ) z ładunkiem równym 100% udźwigu nominalnego
c ) bez ciężaru
d ) z największym dostępnym aktualnie ciężarem nieprzekraczającym udźwigu

230. Ogranicznikiem ruchów roboczych mechanizmów suwnicy jest :
a ) ogranicznik udźwigu
b ) łącznik awaryjnego zatrzymania „STOP”
c ) łapa oporowa
d ) łącznik krańcowy

231. Po zakończonej pracy, zblocze hakowe :
a ) pozostawiamy w górnym skrajnym położeniu
b ) pozostawiamy bez ładunku i zawiesi na haku, na bezpiecznej wysokości
c ) możemy pozostawić z zawiesiami zawieszonymi na haku
d ) podwieszamy na dedykowanym wieszaku w miejscu postoju suwnicy

232. Co oznacza informacja 20/5 t umieszczona na suwnicy?
a ) udźwig suwnicy wynosi 5 t, a wysokość podnoszenia 20 m
b ) udźwig suwnicy wynosi 20 t z możliwością krótkotrwałego jej przeciążenia o 5 t
c ) udźwig suwnicy wynosi łącznie 25 t
d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

233. Co oznacza napis na suwnicy 25 t + 5 t?
a ) suwnica posiada dwa mechanizmy podnoszenia, jeden o udźwigu 25 t, drugi 5 t i można pracować nimi jednocześnie
b ) suwnica posiada jeden mechanizm podnoszenia o udźwigu 25 t, który można maksymalnie przeciążyć o 5 t
c ) suwnica posiada dwa mechanizmy podnoszenia, jeden o udźwigu 25 t, drugi 5 t i nie można nimi pracować jednocześnie
d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

234. Na jakiej wysokości nad osobami można przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?
a ) do 1,0 m pod warunkiem, ze osoba ma kask na głowie
b ) jest to niedopuszczalne
c ) jak najwyżej, tak aby nie zahaczyć o głowę osoby znajdującej się pod ładunkiem
d ) w zależności od zapisów instrukcji obsługi urządzenia

235. Na jakiej wysokości nad przeszkodami (np. maszynami) zaleca się przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?
a ) na bezpiecznej wysokości, pod warunkiem, ze na trasie przejazdu nie znajdują się ludzie
b ) jest to niedopuszczalne
c ) 200 cm
d ) w każdym przypadku na maksymalnej wysokości podnoszenia

236 W jakim celu stosuje się blokadę zerowa nastawników?
a ) blokada zerowa zabezpiecza suwnice przed nieautoryzowanym użyciem
b ) blokadę zerowa stosuje się w celu zabezpieczenia suwnicy przed przeciążeniem
c ) blokada zerowa zabezpiecza suwnice przed zbyt silnym wiatrem
d ) zabezpiecza przed samoczynnym rozruchem mechanizmów w wyniku pojawienia się napięcia, gdy dźwignie sterownicze nie znajdują się w położeniu zerowym, po uprzednim jego zaniku

237. Jak należy zapobiegać wahaniom dużych gabarytowo ładunków?
a ) hakowy trzyma ładunek ręką
b ) operator trzyma ładunek ręką
c ) przy pomocy linki asekuracyjnej przymocowanej do ładunku
d ) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

238. Kiedy powinno stosować się trawerse?
a ) jeżeli transportujemy bardzo długie ładunki
b ) jeżeli w przypadku zastosowania zawiesia wielociegnowego występuje kat pomiędzy cięgnami zawiesia przekraczający 120°
c ) jeśli dysponujemy zbyt krótkimi zawiesiami
d ) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

239. Czy wolno podnosić ładunki tkwiące w ziemi lub przymarznięte?
a ) można, za zgoda kierownika zakładu
b ) nie wolno
c ) można, po uzgodnieniu z hakowym
d ) można, ale w pierwszej kolejności należy ładunek przeciągnąć w poziomie

240. Czy podczas pracy można pozostawić zawieszony ładunek na haku suwnicy bez nadzoru?
a ) można, bo ładunek nigdy nie spadnie
b ) można, gdy hakowy wyrazi zgodę i wyznaczy odpowiednia strefę niebezpieczna
c ) nie wolno
d ) należy tak postępować w celach ekonomicznie uzasadnionych

241. Czy można podnosić jeden ładunek przez dwie lub więcej suwnic?
a ) w żadnym przypadku nie wolno podnosić
b ) można, po opracowaniu przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji
c ) można po uzgodnieniu z operatorem drugiej suwnicy
d ) można ale wyłącznie z zastosowaniem suwnic specjalnego przeznaczenia

242. Przenoszenie ludzi wraz z ładunkiem :
a ) jest zabronione
b ) jest dozwolone za zgoda i na polecenie kierownika zakładu
c ) jest zabronione, gdy suma ciężaru ładunku i osoby przekracza udźwig suwnicy
d ) jest dozwolone wyłącznie w przypadku gdy zapas udźwigu przekracza 1 tonę a suwnica posiada dwa niezależne hamulce podnoszenia

243. Sygnał ”STOP”, na który należy bezzwłocznie zareagować może podać :
a ) wyłącznie hakowy
b ) wyłącznie sygnalista
c ) dowolna osoba
d ) wyłącznie kierownik zakładu lub budowy

244. Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym?
a ) sposób zawieszenia nie ma znaczenia
b ) tak, aby jedna gardziel była obciążona
c ) tak, aby żadna z gardzieli nie była obciążona
d ) tak, aby obie gardziele były równomiernie obciążone

245. Do przeciągnięcia ładunku lezącego poza polem pracy suwnicy można użyć :
a ) mechanizmu jazdy mostu
b ) mechanizmu jazdy wózka
c ) mechanizmu podnoszenia
d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

246. Operator suwnicy, widząc ludzi na trasie przenoszonego ładunku, powinien :
a ) podnieść przenoszony ładunek na taka wysokość, zęby nie zahaczyć o osoby postronne ładunkiem podczas jego przenoszenia
b ) podnieść przenoszony ładunek aż do zadziałania wyłącznika krańcowego „Góra” i sprawdzić, czy te osoby maja założone kaski
c ) ostrzec sygnałem akustycznym osoby znajdujące się w strefie niebezpiecznej i kontynuować prace
d ) wstrzymać wykonywana operacje do czasu opuszczenia strefy przez osoby postronne

247. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra operator powinien :
a ) zapoznać się z dokumentacja producenta i przeprowadzić regulacje
b ) przerwać prace i zawiadomić przełożonego o konieczności regulacji
c ) kontynuować prace, regulacja zostanie wykonana przy przeglądzie konserwacyjnym
d ) kontynuować prace aby zachować ciągłość procesu technologicznego zakładu
248. Po zakończeniu pracy suwnica należy :
a ) opuścić hak do zetknięcia się z podłożem
b ) podnieść hak do zadziałania łącznika krańcowego
c ) ustawić suwnice w miejscu jej stałego postoju i podnieść hak na wysokość nie kolidującą z drogami transportowymi poniżej zadziałania łącznika krańcowego
d ) podnieść zblocze hakowe na wysokość zapewniającą prawidłowe napięcie pasm liny nośnej

249. Jeżeli podczas przenoszenia ładunku suwnica operator zauważy samoczynne powolne opuszczanie się ładunku, wówczas :
a ) oznacza to awarie hamulca mechanizmu podnoszenia
b ) oznacza to chwilowa obniżkę napięcia zasilania, która minie samoistnie
c ) jest to efekt zadziałania ogranicznika obciążenia
d ) w sterowaniach nastawnikowych jest to sytuacja całkowicie normalna

250. Kojarzenie ruchów suwnicy to :
a ) próba jednoczesnego uruchomienia podnoszenia i opuszczania haka
b ) umiejętność wygaszenia rozkołysanego ładunku
c ) podstawowy błąd początkujących operatorów suwnic
d ) jednoczesne załączenie ruchu dwóch mechanizmów

251. Chcąc podnieść ładunek o nieznanej masie należy :
a ) sprawdzić prawidłowość działania ogranicznika udźwigu a następnie podnieść ładunek
b ) prace transportowe wykonywać z prędkością bezpieczna, przenosząc ładunek jak najbliżej podłoża
c ) oszacować masę ładunku
d ) poprosić o pomoc np. operatora wózka widłowego

252 Próbę hamulca mechanizmu podnoszenia wykonujemy :
a ) tylko po zakończeniu pracy
b ) przed pierwszym podjęciem ładunku i przy podnoszeniu ładunku większego od poprzedniego
c ) każdorazowo przy podnoszeniu ładunku
d ) jednorazowo przed rozpoczęciem danej zmiany

253. Jak należy poprawnie sprawdzić działanie łączników krańcowych w suwnicach dwubiegowych?
a ) 1x z szybka prędkością
b ) 2x, (1x wolno i 1x szybko)
c ) nie ma potrzeby sprawdzania łączników krańcowych
d ) suwnice nie są wyposażane w łączniki krańcowe

254. Czy operator suwnicy, wciągnika, wciągarki, po zakończeniu pracy na haku mechanizmu podnoszenia może pozostawić zawiesia :
a ) tak, ale tylko łańcuchowe bądź pasowe
b ) nie
c ) tak, lecz tylko wtedy, gdy zblocze hakowe podniesie dostatecznie wysoko
d ) w zakładach pracy o ruchu ciągłym jest to zalecane

255. Czy obsługujący może eksploatować urządzenie z uszkodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia :
a ) tak, ale tylko wtedy, gdy podnoszony ładunek ma nieznaczna masę
b ) tak, ale tylko wtedy, gdy podnoszony ładunek ma masę nie przekraczająca udźwigu nominalnego urządzenia
c ) tak, używa wtedy hamulca awaryjnego aktywowanego przyciskiem bezzwłocznego zatrzymania STOP
d ) nie, nie może

256. Czy obsługujący może podnosić przemieszczany ładunek gdy liny mechanizmu podnoszenia wciągnika, wciągarki, suwnicy nie są w pionie :
a ) tak, pod warunkiem, ze kat odchylenia lin nie przekracza 45°
b ) tak, pod warunkiem, ze kat odchylenia lin nie przekracza 60°
c ) tak, gdyż maksymalny dopuszczalny kat wynosi 120°
d ) nie może podnosić ładunku

257. Zabezpieczenia przeciwwiatrowe obsługujący suwnicy zobowiązany jest uruchomić :
a ) wyłącznie wtedy gdy otrzymał od przełożonego informacje o silnych wiatrach lub o nadciagającej burzy
b ) zawsze przed rozpoczęciem pracy w warunkach silnego wiatru
c ) nie powinien uruchamiać, ponieważ to należy do obowiązków konserwatora
d ) zawsze po zakończeniu pracy i/lub opuszczeniu miejsca sterowania

258. Nad kontenerami w których mogą przebywać ludzie :
a ) wolno przewozić ładunki, pod warunkiem zachowania odległości pionowej 0,5 metra od kontenera
b ) nie wolno przewozić ładunków
c ) wolno przewozić ładunki bez zatrzymywania się nad kontenerami i zachowania odległości pionowej 1 metra od kontenera
d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

259. W przypadku ograniczonej widoczności miejsca składowania ładunku należy :
a ) odmówić wykonania pracy
b ) skorzystać z pomocy hakowego (sygnalisty)
c ) najpierw spróbować odłożyć bez pomocy hakowego, dopiero gdy się nie uda poprosić go o pomoc
d ) oszacować drogę transportowa, a następnie samodzielnie odłożyć ładunek

260. Blokada zerowa uniemożliwi załączenie suwnicy w przypadku :
a ) ustawienia wszystkich nastawników w położeniu zerowym
b ) ustawienia któregokolwiek nastawnika poza pozycja zerowa
c ) niesprawnej instalacji przeciwporażeniowej
d ) złego stanu izolacji przewodów elektrycznych

261. Strefa bezpieczeństwa suwnicy będącej w ruchu zależy od?
a ) wysokości na jakiej transportowany jest ładunek
b ) prędkości z jaka transportowany jest ładunek
c ) wysokości i prędkości z jaka transportowany jest ładunek
d ) wysokość i prędkość transportowanego ładunku nie ma wpływu na strefę bezpieczeństwa

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia.

Podstawa prawna

1) Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 roku.

2) Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 07.12.2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001roku, w sprawie sprawdzenia kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych z późniejszymi zmianami.

4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003r. W sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego z późniejszymi zmianami.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Kurs obsługi suwnic, wciągników, wciągarek”

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA s.c.-
Siedziba główna

ul. Św. Urbana 5/C
41-800 Zabrze

Kontakt
tel. 32 740 99 00
tel. 32 271 75 13
e-mail: oszomega@oszomega.pl
Pn-Pt 8:00 – 16:00