Szkolenia i kursy

Kurs obsługi wózka widłowego (jezdniowego)

30,00 700,00 

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego operowania wózkiem widłowym oraz uzyskanie uprawnień do pracy jako operator wszystkich typów wózków jezdniowych wraz z wymianą butli LPG.

Wyczyść
SKU: brak Kategoria: Tag:
100% ZDAWALNOŚCI, W INNYM PRZYPADKU ZWROT KOSZTÓW !   SATYSFAKCJA GWARANTOWANA !

Kurs na wózki widłowe

obejmuje zajęcia praktyczne i teoretyczne. Podczas zajęć praktycznych, kursant nauczy się poruszania wózkiem widłowym, natomiast podczas teorii – uczestnicy zapoznają się z wiedzą z zakresu operowania urządzeniem, ładunkoznawstwa oraz zasad BHP. Istotnym elementem szkolenia jest także bezpieczna obsługa – wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych wyposażonych w takie urządzenia.

Rodzaj kursu

Kurs obsługi wózka + wymiany butli LPG – 250 zł, Kurs obsługi wózka + wymiany butli LPG + egzamin UDT – 550 zł, Kurs przypominający przed egzaminem – 100 zł, Egzamin UDT – 300 zł, Kurs obsługi wózka specjalizowanego + wymiany butli LPG – 400 zł, Kurs obsługi wózka specjalizowanego + wymiany butli LPG z egzaminem UDT – 700 zł, Badania psychotechniczne – 50 zł, Duplikat uprawnienia – 50 zł, Tłumaczenie w języku angielskim – 30 zł, Tłumaczenie w języku niemieckim – 30 zł

Dodatkowe informacje

Dlaczego powinieneś przyjść do nas?

  • Ośrodek Szkolenia Zawodowego Omega posiada własny plac manewrowy, na którym nauczą się Państwo poruszać wózkiem widłowym.
  • Kurs obsługi wózka jezdniowego jest zgodny z programem Urzędu Dozoru Technicznego.
  • Oferujemy możliwość dojazdu do klienta
  • Zatrudniamy specjalistów, którzy w klarowny sposób przekażą swoją wiedzę.
  • Z nami na pewno zdasz egzamin!

Za dodatkową opłatą możecie Państwo uzyskać:

Duplikat zaświadczenia w języku angielskim – 30 zł brutto

Duplikat zaświadczenia w języku niemieckim – 30 zł brutto

Możliwość wykonania badań psychotechnicznych na miejscu – 50 zł brutto

Pytania i odpowiedzi UDT

1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :
a ) zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
b ) ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
c ) oznaczenia CE zamieszczonego na urządzeniu
d ) deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę

2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :
a ) wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności

b ) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
c ) zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :
a ) są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia

b ) określa konserwator urządzenia
c ) określa w protokole inspektor wykonujący badanie
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

4. Dozorem technicznym nazywamy :
a ) określone ustawa działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
b ) instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
c ) Urząd Dozoru Technicznego
d ) UDT, WDT, TDT

5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :
a ) Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego

b ) Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
c ) Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako :
a ) modernizacja urządzenia technicznego

b ) naprawa urządzenia technicznego
c ) usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
d ) wytworzenie nowego urządzenia

7. Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych maże wykonać :
a ) naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

b ) eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
c ) konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
d ) w niewielkim zakresie kompetentny operator

8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :
a ) całkowita, częściowa, ograniczona
b ) pełna, ograniczona, uproszczona
c ) pełna, cykliczna, sporadyczna
d ) UDT, WDT, TDT

9. Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje :
a ) konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
b ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
c ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
d ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego

10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :
a ) urządzenie posiada ważna decyzje zezwalająca na eksploatacje jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
b ) posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
c ) urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
d ) wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie

11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy :
a ) urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia
b ) przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
c ) urządzenie posiada ważna decyzje zezwalająca na eksploatacje
d ) wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie

12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :
a ) otrzymuje pisemne upomnienie
b )otrzymuje zalecenia pokontrolne
c ) podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :
a ) wydaje decyzje wstrzymująca eksploatacje urządzenia technicznego
b ) wystawia mandat karny
c )pisemnie poucza eksploatującego
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :
a ) niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
b ) powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
c ) niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
d ) zgłasza urządzenie do wykonania naprawy

15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :
a ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego
b ) eksploatującego urządzenie techniczne
c ) inspektora bhp
d ) Państwowa Inspekcje Pracy

16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :
a ) żurawie o udźwigu do 3,2 t
b ) wciągniki i wciągarki oraz suwnice
c ) wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
d ) zawiesia transportowe

17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :
a )przenośniki kabinowe i krzesełkowe
b ) układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
c ) wyciągi towarowe i wyciągi statków
d )wszystkie odpowiedzi są poprawne

18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :
a ) każda usterka UTB
b ) nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji c ) nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach
d ) nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie

19. Nieszczęśliwy wypadek to :
a ) nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć
b ) nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy
c ) nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
d ) każda usterka UTB spowodowana przyczyna losowa

20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga :
a ) uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
b ) uzgodnienia z przełożonym
c ) uzgodnienia ze służba BHP
d ) jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora

21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :
a ) eksploatujący urządzenie techniczne

b ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego
c ) Państwowa Inspekcja Pracy
d ) inspektor UDT

22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :
a ) osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
b ) pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
c ) zakładowe służby utrzymania ruchu
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

23. Dzienni konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :
a ) inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
b ) uprawniony operator
c ) wyznaczony pracownik eksploatującego
d ) konserwator urządzenia technicznego

24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :
a ) w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
b ) przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
c ) po naprawie urządzenia technicznego
d ) po każdej zmianie eksploatującego

25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :
a ) ograniczonym
b ) pełnym
c ) uproszczonym
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min. :
a ) wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

b ) przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
c ) przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :
a ) mieć ukończone 18 lat
b ) posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
c ) posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiąże przerwać prace gdy :
a ) jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
b ) stwierdzi, ze dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
c ) urządzenie jest niesprawne
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :
a ) w instrukcji eksploatacji urządzenia
b ) w ustawie o dozorze technicznym
c ) w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

30. Terminy badan obrusowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :
a ) w ustawie o dozorze technicznym
b ) w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
c ) w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
d ) w dzienniku konserwacji

31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :
a ) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia
b ) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
c ) wykonywanie napraw urządzenia
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :
a ) aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
b ) aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
c ) ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
d ) pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego

33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :
a ) instrukcje eksploatacji urządzenia
b ) decyzje i protokół z wykonanych czynności
c ) deklaracje zgodności CE
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

34.Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje :
a ) operator w ramach posiadanych umiejętności
b ) konserwator
c ) zakład uprawniony
d ) eksploatujący

35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatację urządzenia technicznego jest :
a ) obsługujący urządzenie

b ) producent urządzenia
c ) zakładowy inspektor BHP
d ) inspektor UDT

36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :
a ) instrukcji eksploatacji urządzenia
b )ustawie o dozorze technicznym
c ) dzienniku konserwacji
d ) protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT

37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :
a ) sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
b ) wykonuje próby statyczna i dynamiczna
c ) wykonuje próby ruchowe urządzenia
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :
a ) firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
b ) inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
c ) pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
d ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego

39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy :
a ) jest zabronione
b ) jest dopuszczalne
c ) jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
d ) jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego

40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in. :
a ) po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
b ) po wymianie cięgien nośnych
c ) raz na rok
d ) po wypadku na urządzeniu

41. Obowiązki obsługującego określone są :
a ) w instrukcji eksploatacji urządzenia

b ) w dzienniku konserwacji
c )w ustawie o dozorze technicznym
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :
a ) konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
b ) inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
c ) pracownika serwisu producenta
d ) operatora

43. Jednostka dozoru technicznego jest :
a ) Urząd Dozoru Technicznego
b ) Wojskowy Dozór techniczny
c ) Transportowy dozór Techniczny
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :
a ) Rzeczypospolitej Polskiej

b ) Unii Europejskiej
c ) nie maja określonego obszaru ważności
d ) krajów strefy Schengen

45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :
a ) instrukcji eksploatacji producenta
b ) przepisów BHP
c ) przepisów wewnątrzzakładowych
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :
a ) dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
b ) wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
c ) dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

47 . Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :
a ) informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
b ) podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
c ) terminów badan technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
d ) informacji o
sposobie obsługi urządzenia

48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :
a ) zbiór protokołów z badan wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
b ) dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
c ) treść aktualnych aktów prawnych
d ) wykaz uprawnionych operatorów

49. Decyzja wydana przez UDT :
a ) nie podlega odwołaniu
b ) może zostać zmieniona przez inspektora PIP
c ) podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
d ) każda odpowiedz jest niepoprawna

50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :
a ) złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
b ) ukończyła 18 lat
c ) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :
a ) przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
b ) oznakowuje urządzenie naklejka, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
c ) informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, ze wyraża zgodę na eksploatacje urządzenia
d ) sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzje administracyjna zezwalająca na
eksploatacje

52. Zaświadczenia kwalifikacyjne :
a ) są ważne bezterminowo
b ) są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
c ) są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
d ) są ważne przez okres 15 lat

53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :
a ) podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
b ) podlega ukaraniu mandatem karnym
c ) nie podlega karze
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację :
a ) podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
b ) nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
c ) podlega wyłącznie karze grzywny
d ) podlega karze więzienia

55. Instrukcja eksploatacji to :
a ) zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta

b ) zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
c ) instrukcja, która musi stworzyć użytkownik urządzenia
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :
a ) jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
b ) jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia maja napęd ręczny
c ) jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
d ) od osób po 60 roku życia

57. Osoba posiadająca Zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :
a ) tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
b ) wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
c ) inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
d ) wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t

58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :
a ) odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatacje tego urządzenia b ) zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatacje urządzenia
c ) stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :
a ) ważne na terenie Unii Europejskiej
b ) ważne z dowodem tożsamości
c ) bezterminowe
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :
a ) udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
b ) zabezpieczyć miejsce zdarzenia
c ) powiadomić przełożonego
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

61. Obsługującemu nie wolno :
a ) podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić
b ) kontrolować stanu technicznego urządzenia
c ) stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
d ) dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia

62. Formami dozoru technicznego są :
a ) dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
b ) badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
c ) UDT, TDT, WDT
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

63 Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków :
a ) jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
b ) jest zabronione
c ) jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego szczegółowych warunków eksploatacji
d ) jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego

64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB :
a ) jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko
b ) jest zawsze dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwigów wykorzystywanych urządzeń
c ) jest dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych urządzeń
d ) nie jest nigdy dopuszczalna

65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest :
a ) zawsze niedozwolone
b ) dozwolone dla osób kontrolującej spód ładunku;
c ) dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 5
d ) dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 7

66. Przenoszenia ładunków nad osobami jest :
a ) dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem
b ) dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla cięgien i urządzeń chwytnych większych niż 10
c ) dozwolone pod warunkiem powiadomienia osób i wyposażeniu ich w środki ochrony indywidualnej
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

67. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :
a ) właściciel urządzenia
b ) UDT, TDT, WDT
c ) PIP
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu :
a ) w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
b ) bezpośrednio po egzaminie
c ) w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
d ) listem poleconym lub poczta elektroniczna po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu

69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :
a ) tylko w formie papierowej
b ) w formie elektronicznej lub papierowej
c ) tylko w formie elektronicznej
d ) przez obsługującego

70. Instrukcja stanowiskowa :
a ) jest zawsze dostarczana wraz z instrukcja obsługi przez producenta urządzenia
b ) stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
c ) jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
d ) nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych

71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący :
a ) może obsługiwać UTB o ile kontynuuje prace u tego samego pracodawcy
b ) może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
c ) może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
d ) składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego

72. Przedłużenie ważności Zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje :
a ) na pisemny wniosek obsługującego
b ) automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
c ) na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
d ) po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

73. Udźwig UTB to parametr urządzenia Bezpośrednio związany z :
a ) maksymalna wysokością podnoszonego ładunku
b ) maksymalna objętością podnoszonego ładunku
c ) maksymalna masa podnoszonego ładunku
d ) iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku

74. Masą netto 1000 l wody wynosi od :
a )800 kg
b )900 kg
c ) 1000 kg
d ) 1100 kg

75. Masą ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi :
a )800 kg
b ) 1000 kg
c ) 1100 kg
d ) 900 kg

76. Masą 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi :
a )800 kg
b ) 1000 kg
c ) 1100 kg
d ) 1200 kg

77. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie :
a ) zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku
b ) przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość
c ) dokumentacji przewozowej i magazynowej
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :
a ) w instrukcji eksploatacji
b )na tabliczce znamionowej
c ) na urządzeniu technicznym
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :
a )kg
b )Pa
c ) mth
d ) mm

80. Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?
a ) pompa, zamek hydrauliczny, filtr oleju
b ) rozrusznik, potencjometr, silnik elektryczny
c )manometr, zawór zwrotny, odpowietrznik
d ) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

81. Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed :
a ) nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym
b ) skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
c ) nieautoryzowanym uruchomieniem urządzenia
d ) dzieleniem strumienia na poszczególne obwody układu hydraulicznego

82. Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest :
a ) pompa tłoczkowa
b ) siłownik hydrauliczny
c ) rozdzielacz hydrauliczny
d ) zawór przelewowy

83. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest :
a ) silnik hydrauliczny
b ) pompa hydrauliczna
c ) kompresor
d ) sprężarka

84. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie :
a ) utrzymanie stałego ciśnienia w układzie hydraulicznym
b ) utrzymanie siłownika w stałej pozycji
c ) zabezpieczenie układu podnoszenia przed opadaniem
d ) zasilanie układu hydraulicznego

85. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się :
a ) z ładunkiem nominalnym na wysokości ok 1/3 wysokości podnoszenia
b ) z włączonym silnikiem bez ładunku
c ) wychylając i przytrzymując dźwignie mechanizmu aż do momentu uzyskania przez układ skrajnego położenia
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

86. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu :
a ) dławienia ciśnienia w poszczególnych obwodach
b ) zabezpieczenia układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
c ) skierowanie przepływu oleju hydraulicznego do poszczególnych obwodów
d ) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

87. Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest :
a ) siłownik mechanizmu podnoszenia
b ) silnik hydrauliczny
c ) siłownik mechanizmu przechyłu
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

88. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest :
a ) zamek hydrauliczny
b ) zawór dławiący
c ) rozdzielacz hydrauliczny
d ) zawór bezpieczeństwa

89. Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu :
a ) zmniejszenie ciśnienia oleju
b ) zabezpieczenie pompy hydraulicznej przed uszkodzeniem
c ) spowolnienie prędkości opuszczania podniesionego ładunku, podczas pęknięcia przewodu hydraulicznego
d ) zablokowanie opuszczania siłownika podczas pęknięcia przewodu hydraulicznego

90. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego :
a ) utrzymuje nurnik siłownika podnoszenia w stałym położeniu
b ) jest elementem ograniczającym udźwig
c ) zabezpiecza pompę hydrauliczna przed uszkodzeniem
d ) ogranicza prędkość opuszczania podniesionego ładunku, w przypadku pęknięcia węża hydraulicznego

91. W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest :
a ) z powrotem do zbiornika oleju
b ) na zewnątrz wózka
c ) do innej sekcji rozdzielacza
d ) do siłownika

92. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa :
a ) wytwórca urządzenia
b ) konserwator
c ) operator
d ) inspektor UDT

93. Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym :
a ) są źródłem zasilania układów
b ) zapewniają stateczność wózka
c ) decydują o prędkości ruchów roboczych
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

94. Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to :
a ) napięcie znamionowe [V] b ) pojemność [Ah] c ) masa własna [kg] d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

95. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest :
a ) zabezpieczony przed przypadkowym zadziałaniem
b ) umieszczony blisko operatora
c ) koloru czerwonego
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

96. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP :
a ) wyłącza działanie mechanizmów jazdy
b ) wyłącza działanie mechanizmów podnoszenia
c ) uruchamia sygnalizacje ostrzegawcza
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

97. Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych :
a ) pełne
b ) superelastyczne
c ) pneumatyczne
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

98. Kto decyduje o rodzaju i wielkości opon zastosowanych w wózku :
a ) producent opon
b ) konserwator
c ) producent wózka
d ) inspektor UDT

99. Graniczne zużycie opon super elastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to :
a ) minimalna wartość bieżnika 1,6 mm
b ) zmniejszenie grubości opony o 25% lub do wskaźnika wyznaczającego graniczne zużycie
c ) brak bieżnika
d ) minimalna wartość bieżnika 2 mm

100. Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji :
a ) wszelkie przecięcia i rozwarstwienia gumy, uszkodzenia mechaniczne
b ) brak bieżnika
c ) zmniejszenie grubości opony poniżej wskaźnika wyznaczającego graniczne zużycie
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

101. Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o :
a ) niskim poziomie oleju
b ) podwyższonej temperaturze silnika
c ) zbyt niskim ciśnieniu oleju
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

102. Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni :
a ) mechanizmu podnoszenia
b ) mechanizmu przechyłu masztu
c ) mechanizmu przesuwu wideł
d ) mechanizmu przesuwu karetki

103 Widząc świecąca się kontrolkę operator :
a ) powinien sprawdzić, czy pasy są prawidłowo zapięte
b ) może kontynuować prace
c ) może kontynuować prace ze zmniejszona prędkością jazdy
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

104. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje :

a )ruch wideł w dół
b ) ruch wideł w górę
c ) przechył masztu „na siebie”
d ) przechył masztu „od siebie”


105. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje :
a )ruch wideł w dół
b ) ruch wideł w górę
c ) ruch mechanizmu przechyłu masztu
d ) ruch mechanizmu przesuwu karetki

106. Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora musza być wyposażone w :

a ) hamulec zasadniczy
b ) hamulec postojowy
c ) mechanizm ryglujący koła jezdne
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

107. Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez :
a ) pedał hamulca nożnego
b ) zwolnienie nacisku na dźwignie sterująca jazdę wózka
c ) wychylenie dyszla prowadzącego w skrajne górne i dolne położenie
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

108. W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi :
a ) siłowniki układu podnoszenia
b ) łańcuchy nośne
c ) karetka
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

109. Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu :
a ) duplex
b ) triplex
c ) maszt z wolnym skokiem
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

110. Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?
a ) łącznik STOP
b ) kabina wózka, pas bezpieczeństwa
c ) podpory
d ) przeciwwaga

111. Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego ?
a ) kabina wózka, pas bezpieczeństwa
b ) łącznik STOP
c ) stan zużycia opon
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

112. Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe :
a ) z kołnierzem
b ) koloru czerwonego
c ) wykorzystywane do zasilania kuchenek gazowych
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

113. W wózkach podnośnikowych łańcuch mechanizmu podnoszenia jest :
a ) cięgnem nośnym
b ) cięgnem przeciwślizgowym
c ) cięgnem napędowym
d ) żadnym z powyższych

114. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia :
a ) lampkę kontrolna świec żarowych
b ) lampkę kontrolna ładowania
c ) lampkę kontrolna ciśnienia oleju hydraulicznego
d ) lampkę kontrolna oświetlenia

115. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia :
a ) lampkę sygnalizująca błędne podłączenie biegunów akumulatora (dotyczy tylko wózków akumulatorowych)
b ) lampkę sprawności akumulatora, która dotyczy tylko wózków akumulatorowych
c ) lampkę kontrolna ładowania akumulatora
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

116. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia :
a ) wskazania ogranicznika udźwigu wózka
b ) lampkę kontrolna temperatury cieczy chłodzącej
c ) lampkę kontrolna poziomu paliwa
d ) lampkę kontrolna stopnia naładowania akumulatora

117. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia :
a ) lampkę kontrolna – włączenia hamulca postojowego
b ) lampkę kontrolna – awaria silnika
c ) lampkę kontrolna – przeciążenie
d ) lampkę kontrolna – nadmierna prędkość obrotowa silnika

118. Zapalona lub migająca lampka kontrolna :
a ) oznacza przekroczenie okresu serwisowego lub awarie urządzenia
b ) oznacza konieczność regulacji naciągu cięgien nośnych
c ) powinna być zapalona podczas pracy silnika
d ) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

119. Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien :
a ) przestrzegać zapisów instrukcji eksploatacji wózka oraz instrukcji osprzętu wymiennego
b ) przestrzegać przepisów zakładowych
c ) stosować się do właściwego diagramu udźwigu
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

120. Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez :
a ) konserwatora wózków jezdniowych
b ) operatora wózków jezdniowych
c ) producenta osprzętu wymiennego
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

121. Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny :
a ) zwiększa udźwig wózka
b ) zmniejsza udźwig wózka
c ) nie ma wpływu
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

122. Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka :
a ) urządzenie należy zgłosić do badania w UDT
b ) urządzenie można eksploatować bez dodatkowych badan w UDT
c ) operator wykonuje próby z przeciążeniem
d ) operator dokonuje wpisu w dzienniku konserwacji

123. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje :
a ) uruchomienie mechanizmu podnoszenia
b ) uruchomienie mechanizmu przechyłu
c ) uruchomienie mechanizmu przesuwu bocznego
d ) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe124. Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy :
a ) wytwórca nie zabronił takiej pracy
b ) urządzenie jest wyposażone w stosowny diagram udźwigu
c ) montaż przedłużek został wykonany zgodnie z zaleceniami wytwórcy
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

125. Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to :
a ) łącznik STOP
b ) łącznik brzuszny
c ) kontakt zluzowania łańcucha nośnego
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

126. Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?
a ) łącznik STOP
b ) stacyjka
c ) klawiatura kodów dostępu
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

127. Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza :
a ) maksymalny udźwig jednej widły wynoszący 1,5 t w odległości 500 mm od czoła widły
b )maksymalny udźwig pary wideł wynoszący 1,5 t w odległości 500 mm od czoła wideł
c ) wymiary zewnętrzne widły nośnej
d ) symbol kontroli jakości

128. Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi :
a )0,5 t
b )2,5 t
c )5,0 t
d ) 12,0 t

129. Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się :
a ) „skokowym”, przerywanym ruchem siłownika do góry
b ) brakiem realizacji wykonania zadanych ruchów mechanizmu podnoszenia
c ) głośna praca pompy hydraulicznej
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

130. „Skokowy” ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany :
a ) zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym
b ) nadmierna korozja łańcucha układu podnoszenia
c ) uszkodzona rolka prowadząca masztu
d ) uszkodzonym przewodem hydraulicznym zasilającym siłownik podnoszenia

131. Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać :
a ) wyciekiem zewnętrznym
b ) niekontrolowanym opadaniem ładunku
c ) „skokowym”, przerywanym ruchem siłownika do góry
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

132. Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej :
a ) maleje
b ) wzrasta
c ) temperatura nie ma wpływu na gęstość oleju
d ) pozostaje bez zmian

133. Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza :
a ) zawsze przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy
b ) zawsze 1 raz w miesiącu
c ) zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji
d ) zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z badan okresowych

134. O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć :
a ) 5% w czasie 10 min
b ) 5° w czasie 10 min
c ) 10° w czasie 10 min
d ) brak ustalonych wytycznych

135. O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć:
a ) 100 mm w ciągu pierwszych 10 min
b ) 50% długości siłownika w ciągu pierwszych 10 min
c ) 200 mm w ciągu pierwszych 10 min
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

136. O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć :
a )100 mm w ciągu pierwszych 10 min
b ) 50% długości siłownika w ciągu pierwszych 10 min
c ) 200 mm w ciągu pierwszych 10 min
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

137. Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi :
a )50% obciążenia nominalnego
b ) 100% obciążenia nominalnego
c ) 110% obciążenia nominalnego
d ) 125% obciążenia nominalnego

138 . O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi :
a ) 100 mm
b ) 500 mm
c ) 2500 mm
d ) próby nie wykonuje się

139. Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać :
a ) z obciążeniem nominalnym
b ) z obciążeniem 50% nominalnego
c ) bez obciążenia
d ) z obciążeniem 125% nominalnego

140. Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje :
a ) próbę szczelności wewnętrznej
b )próbę zaworu przelewowego
c ) ocenę szczelności zewnętrznej
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

141. Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać :
a ) sprawdzając zgodność realizowanych ruchów z oznaczeniami
b ) bez obciążenia
c ) wychylając dźwignie sterownicze we wszystkie przewidziane przez wytwórcę kierunki
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

142. Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje :
a ) całe wyposażenia hydrauliczne wózka wraz z osprzętem dodatkowym
b ) osprzęt nie stanowi wyposażenia wózka i nie podlega kontroli przez operatora
c ) próby sprawdzające poprawność działania wykonuje tylko konserwator
d ) próbę z obciążeniem 125%

143. Akumulatory kwasowe można ładować :
a ) w każdym pomieszczeniu niezależnie od przeznaczenia
b ) tylko w pomieszczeniu klimatyzowanym
c ) w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym
d ) wyłącznie w pomieszczeniach ogrzewanych

144. Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka :
a ) nie musi posiadać wentylacji, ale musi być ogrzewane
b ) musi być ogrzewane i musi posiadać wentylacje
c ) musi posiadać wentylacje
d ) brak jednoznacznych wytycznych

145. Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest :
a ) sprawdzenie stopnia naładowania akumulatora
b ) sprawdzenie poziomu elektrolitu
c ) sprawdzenie poprawności zamocowania akumulatora
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

146. Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna :
a ) posiadać uprawnienia elektryczne SEP
b ) przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcji
c ) posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji wózków
d ) posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków

147. Łącznik bezpieczeństwa „STOP” służy do :
a ) awaryjnego zatrzymania pracy wózka
b )normalnego zatrzymania pracy silnika
c ) zabezpiecza przed uruchomieniem wózka przez osoby nieuprawnione
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

148. W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek :
a ) zatrzymać wózek
b ) przerwać prace
c ) opuścić ładunek (pod warunkiem nie zwiększenia zagrożenia)
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

149. Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać :
a ) tylko podczas przeglądów konserwacyjnych
b ) tylko w ramach przeglądów specjalnych
c ) zawsze przed rozpoczęciem pracy
d ) nie ma konieczności sprawdzania poprawności działania

150. Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera :
a ) deklaracja zgodności CE
b ) instrukcja eksploatacji wózka
c ) protokół z badan UDT
d ) dyrektywa maszynowa

151. Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do :
a ) zaleceń instrukcji eksploatacji wózka
b ) wyłącznie warunków panujących w miejscu eksploatacji
c ) preferencji operatora
d ) wymagań właściciela terenu

152. Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować :
a ) poprawę właściwości jezdnych wózka
b ) zmniejszenie stateczności wózka podczas transportu ładunków
c ) nie ma żadnego wpływu na stateczność wózka
nad ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

153. Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma :
a ) gwałtowne hamowanie, najeżdżanie na przeszkody z dużą prędkością
b ) jazda ze zbyt niskim ciśnieniem
c ) manewrowanie wózkiem na małej przestrzeni
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

154. Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi :
a ) poprawia właściwości jezdne wózka
b ) nie ma żadnego wpływu na bezpieczna eksploatacje
c ) może spowodować utratę stateczności wózka
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

155. Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza :
a ) konserwator podczas przeglądów konserwacyjnych
b ) operator w ramach czynności przed rozpoczęciem pracy
c ) inspektor UDT w trakcie wykonywanych czynności
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

156. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczna eksploatację, operator wózka :
a ) powiadamia przełożonego o stwierdzonej niezgodności, ale nie przerywa pracy
b ) wstrzymuje prace urządzenia i powiadamia przełożonego o stwierdzonej niezgodności
c ) kontynuuje prace zmniejszając prędkość jazdy
d ) kontynuuje prace zmniejszając prędkości poruszania się

157. Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien :
a ) zjechać w bezpieczne miejsce, opuścić ładunek, wyłączyć silnik
b ) może kontynuować jazdę jeśli stan oleju jest prawidłowy
c ) nie musi podejmować żadnych działań
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

158. Po zakończeniu pracy operator powinien :
a ) upewnić się, ze widły są opuszczone, wózek jest w miejscu stałego postoju i nie stwarza zagrożenia b ) uruchomić hamulec postojowy
c ) wcisnąć łącznik STOP
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

159. Sprawne dźwignie sterujące :
a ) po zwolnieniu nacisku powinny samoczynnie wracać do pozycji neutralnych
b ) mogą nie mieć oznaczeń gdy operator wie do czego służą
c ) powinny realizować kierunki ruchów zgodne z oznaczeniami
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

160. Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje :
a ) instrukcja obsługi wózka
b ) ustawa o dozorze technicznym
c ) dyrektywa maszynowa
d ) wewnetrzne przepisy zakładowe

161. Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w :
a ) rozporządzeniu w sprawie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego
b ) instrukcji obsługi wózka
c ) ustawie o dozorze technicznym
d ) wytycznych inspektora BHP

162. Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji :
a ) pozycja masztu nie ma znaczenia
b ) przechylony „na siebie”
c ) przechylony „od siebie”
d ) pionowej

163. Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać :
a ) z ładunkiem 110% udźwigu urządzenia
b ) z ładunkiem 125% udźwigu urządzenia
c ) bez ładunku
d ) bez ładunku a następnie z ładunkiem nominalnym

164. Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, ze jego działanie jest nieprawidłowe powinien :
a ) wstrzymać eksploatacje urządzenia
b ) poinformować przełożonego
c ) kontynuować prace ze zmniejszona prędkością jazdy
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

165. W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien :
a ) w ramach posiadanych kompetencji wykonać naprawę hamulca
b ) wstrzymać eksploatacje urządzenia
c ) poinformować Urząd Dozoru Technicznego
d ) kontynuować prace z zachowaniem szczególnej ostrożności

166. W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien :
a ) uzupełnić płyn hamulcowy i kontynuować jazdę do zakończenia pracy
b ) wstrzymać eksploatacje urządzenia i powiadomić przełożonego
c ) wstrzymać eksploatacje urządzenia i powiadomić inspektora UDT
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

167. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator :
a ) na wyraźne polecenie przełożonego dokonuje jego naprawy
b ) zgłasza awarie do UDT
c ) wstrzymuje eksploatacje urządzenia i powiadamia przełożonego
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

168. Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując :
a ) do przodu
b ) do tyłu
c ) w obu kierunkach
d ) hamulec sprawdza tylko konserwator

169. Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców :
a ) zgodnie z terminami zawartymi w instrukcji konserwacji
b ) raz na miesiąc
c ) raz na tydzień
d ) zawsze przed rozpoczęciem pracy

170. Schodząc z fotela operatora, Obsługujący wózek powinien :
a ) zawsze załączyć hamulec postojowy
b ) załączyć hamulec postojowy tylko w przypadku postoju wózka na wzniesieniu
c ) unieść widły na maksymalna wysokość
d )przechylić maszt w pozycje „na siebie”

171. Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje :
a ) sprawdzenie czy nie wystąpiły pęknięcia
b ) sprawdzenie stanu rolek prowadzących
c ) sprawdzenie ogranicznika krańcowego położenia karetki
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

172. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy :
a ) manipulować pochyłem masztu w zależności od ukształtowania terenu
b ) poruszać się z masztem przechylonym „na siebie”
c ) transportować ładunek w dowolny wybrany przez operatora sposób
d ) manipulować pochyłem masztu w zależności od prędkości poruszania się

173. Ładunek należy transportować :
a ) na wysokości powyżej linii wzroku operatora, jeżeli poprawia to widoczność
b ) na wysokości około 20-30 cm nad poziomem podłoża
c ) na dowolnej wysokości
d ) na wysokości ok 90 cm

174. Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator :
a ) porusza się przodem
b ) porusza się tyłem
c ) zachowuje szczególna ostrożność
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

175. Podczas wjazdu na pochyła rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator :
a ) korzysta z pomocy drugiej osoby
b ) porusza się przodem
c ) porusza się tyłem
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

176. Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest :
a ) zabronione
b ) dozwolone
c ) dopuszczalne pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności
d ) dopuszczalne pod warunkiem obciążenia wózka ładunkiem uniesionym na minimalna wysokość

177. Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien :
a ) jechać tyłem
b ) jechać przodem, z pomocą osoby informującej o zagrożeniach
c ) poruszać się z bezpieczna prędkością
d )wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

178. Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy :
a ) unikać gwałtownych skrętów
b ) przewozić ładunek na wysokości transportowej
c ) dostosować prędkość jazdy do panujących warunków
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

179. Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany :
a )w dół
b ) w górę
c ) poziomo
d ) pozycja nie ma znaczenia

180. Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy :
a )detektora gazu
b ) specjalnego środka
c ) wody mydlanej
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

181. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10?C :
a ) jest dozwolona pod warunkiem wyposażenia wózka w ogrzewanie kabiny operatora
b ) jest dozwolona jeśli instrukcja eksploatacji na to zezwala
c ) jest zabroniona z uwagi na możliwości utraty przyczepności
d ) jest zabroniona z uwagi na zmianę parametrów technicznych oleju hydraulicznego

182. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30?C :
a ) jest zabroniona z uwagi na pogorszenie warunków pracy operatora
b ) jest dozwolona pod warunkiem wyposażenia wózka w klimatyzowana kabinę operatora
c ) jest zabroniona z uwagi na zmianę parametrów technicznych oleju hydraulicznego
d ) jest dozwolona jeśli instrukcja eksploatacji na to zezwala

183. W oparciu o tabele określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału :
a ) 1320 kg
b ) 1100 kg
c ) 2700 kg
d ) 2200 kg

184. W oparciu o tabele, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm :
a ) gniazdo 1
b ) gniazdo 2
c ) gniazdo 3
d ) gniazdo 4

185. Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać :
a ) masę towaru i obciążenie maksymalne gniazda regału
b ) masę towaru i obciążenie minimalne ramy regału
c ) wymiary zewnętrzne transportowanego ładunku
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

186. Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien :
a ) jechać tyłem
b ) jechać przodem wychylając się poza obrys wózka
c ) jechać przodem korzystając z pomocy drugiej osoby
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

187. Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?
a ) na masę i wymiary baterii
b ) na pojemność baterii
c ) na dane adresowe producenta baterii
d ) odpowiedzi a i b są prawidłowe

188. Przyczyna utraty stateczności wózka może być :
a ) zbyt niskie ciśnienie w oponach
b ) szybka jazda w zakrętach
c ) gwałtowne hamowanie przy jeździe z ładunkiem
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

189. Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona :
a ) w ustawie o dozorze technicznym
b ) w protokole badania wystawionym przez UDT
c ) w decyzji zezwalającej na eksploatacje
d )wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

190. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie :
a ) układu hydraulicznego
b ) układu hamulcowego
c ) układu kierowniczego
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

191. Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy :
a ) zapoznać się z właściwym diagramem udźwigu
b ) zgłosić do UDT w celu wykonania badania technicznego
c ) sprawdzić, czy zakres posiadanych uprawnień do obsługi obejmuje zamontowany osprzęt
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

192. Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowcza operator powinien sprawdzić :
a ) kat nachylenia rampy, oraz zdolność wózka do pokonywania wzniesień
b ) nośność rampy
c ) ciężar ładunku oraz masę własna wózka
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

193. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy :
a ) przestrzegać przepisów BHP
b ) stosować się do znaków, oznaczeń i symboli umieszczonych w obszarze pracy wózka
c ) przestrzegać instrukcji obsługi wózka
d )wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

194. Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka :
a ) w instrukcji eksploatacji wózka
b ) na tabliczce znamionowej wózka
c ) na diagramie udźwigu
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

195. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy :
a ) zapoznać się z zakresem pracy
b ) określić masę transportowanego ładunku
c ) sprawdzić, czy osprzęt wózka jest właściwie dobrany do ładunku
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

196. Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły :
a ) jest dozwolona wyłącznie po uzgodnieniu szczegółowych warunków eksploatacji z UDT
b ) jest dozwolona bez dodatkowych wymagań
c ) jest zabroniona
d ) jest dozwolona za zgoda właściciela zakładu bez dodatkowych wymagań

197. W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator :
a ) stara się opuścić kabinę wózka (przed jego wywróceniem się)
b ) pozostaje w kabinie
c ) utrzymuje pozycje siedząca trzymając się mocno kierownicy
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

198. W chwili wywracania się wózka należy :
a ) niezwłocznie wyskoczyć z kabiny
b ) ostro zahamować
c ) skręcić gwałtownie koła w kierunku przechylenia, by spróbować zapobiec wywróceniu
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

199. Wózek może stracić stateczność na skutek :
a ) podnoszenia ładunku o ciężarze większym niż udźwig wózka
b ) wykonywania gwałtownych skrętów kół podczas jazdy
c ) zawracania wózkiem na wzniesieniu
d ) wszystkie powyżej są prawidłowe

200. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić :
a ) 3 cm
b ) 3 mm
c ) 3%
d ) 10%

201. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi :
a ) 3% całkowitej ilości płytek
b ) 6 sztuk na długości 30 ogniw
c ) 1 sztuka na każdy metr łańcucha
d ) 0

202. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi :
a ) 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
b ) 57 mm przy grubości nominalnej 60 mm
c ) 36 mm przy grubości nominalnej 40 mm
d ) zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł

203. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi :
a ) 27 mm przy grubości nominalnej 30 mm
b ) 57 mm przy grubości nominalnej 60 mm
c ) 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
d ) zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł

204. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi :
a ) 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
b ) 55 mm przy grubości nominalnej 60 mm
c ) 40 mm przy grubości nominalnej 60 mm
d ) zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł

205. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi :
a ) 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
b ) 45 mm przy grubości nominalnej 50 mm
c ) 50 mm przy grubości nominalnej 60 mm
d ) zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł

206. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi :
a ) 1 cm
b ) 3%
c ) 3 stopnie
d ) 0 stopni

207. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A :
a ) 4836 mm
b ) 4030 mm
c ) 3100 mm
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

208. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B :
a ) 3100 mm
b ) 4836 mm
c ) 4030 mm
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

209. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A :
a ) 3510 mm
b ) 4212 mm
c ) 2700 mm
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 


210 . W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B :
a ) 4212 mm
b ) 2700 mm
c ) 3520 mm
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 

211. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A :
a ) 2600 mm
b ) 3380 mm
c ) 4056 mm
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 

212. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B :
a ) 4056 mm
b ) 2600 mm
c ) 3380 mm
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 

213. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A :
a ) 3640 mm
b ) 4368 mm
c ) 2800 mm
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 

214. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B :
a ) 2800 mm
b ) 3640 mm
c ) 4368 mm
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

215. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A :
a ) 2350 mm
b ) 3300 mm
c ) 1400 mm
d ) 1300 mm

 

216. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A :
a )700 mm
b ) 1200 mm
c ) 4500 mm
d ) 1800 mm

 

217. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na hory regał lub regały można postawić ładunek :
a ) Regał 1
b ) Regał 2
c ) Regał 3
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 

218. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na hory regał lub regały można postawić ładunek :

a ) Regał 1
b ) Regał 2
c ) Regał 3
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

219. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na hory regał lub regały można postawić ładunek :
a ) Regał 1
b ) Regał 2
c ) Regał 3
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

 

220. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A :
a ) 5940 mm
b ) 7890 mm
c ) 3600 mm
d ) 4500 mm

 

221. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B :
a ) 5940 mm
b ) 7890 mm
c ) 3600 mm
d ) 4500 mm

222. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A :
a )4860 mm
b )8820 mm
c )7070 mm
d ) 10820 mm

 

223. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B :
a )4860 mm
b )5660 mm
c )7070 mm
d ) 10820 mm

 

224. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m :
a ) 1300 kg
b ) 1500 kg
c ) 1700 kg
d ) 2000 kg

 

225. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m :
a ) 1400 kg
b ) 1200 kg
c ) 1000 kg
d ) 1300 kg

 

226. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m :
a )4,5 t
b )4,0 t
c )3,5 t
d )3,0 t

 

227. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m :
a )2,5 t
b )3,5 t
c )4,5 t
d )3,0 t

 

228. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B :
a ) 1300 kg
b ) 1400 kg
c ) 1600 kg
d ) 2300 kg

 

229. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony A :
a ) 1500 kg
b ) 2000 kg
c ) 2300 kg
d ) 2500 kg

230. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B :
a ) 1100 kg
b ) 1450 kg
c ) 1800 kg
d ) 2300 kg

231. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A :
a ) 1500 kg
b ) 2000 kg
c ) 2300 kg
d ) 1800 kg

232. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A :
a ) 2695 kg
b ) 3185 kg
c ) 3500 kg
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 

233. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B :
a ) 2695 kg
b ) 3500 kg
c ) 3185 kg
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

234. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm :
a ) 2400 kg
b ) 3600 kg
c ) 3500 kg
d ) 1500 kg

 

235. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm :
a ) 3300 kg
b ) 4000 kg
c ) 3400 kg
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 

236. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm :
a ) 4000 kg
b ) 2700 kg
c ) 3400 kg
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 

237. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B :
a ) 3400 kg
b ) 2900 kg
c ) 2700 kg
d ) 3600 kg

 

238. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony A :
a ) 2900 kg
b ) 3600 kg
c ) 3400 kg
d ) 3200 kg

 

239. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B :
a ) 1000 kg
b ) 1200 kg
c ) 1500 kg
d ) 2300 kg

240. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A :
a ) 1600 kg
b ) 1900 kg
c ) 2300 kg
d ) 2500 kg

241. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A :
a )400 kg
b )600 kg
c ) 1500 kg
d ) 2000 kg

 

242. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B :
a )400 kg
b )600 kg
c ) 1500 kg
d ) 2000 kg

 

243. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A :
a ) 1400 kg
b ) 1255 kg
c ) 1040 kg
d ) 840 kg

 

244. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B :
a ) 1400 kg
b ) 1255 kg
c ) 1040 kg
d ) 840 kg

 


245. Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczy o :
a ) zbyt niskim poziomie płyny w układzie hamulcowym
b ) podwyższonej temperaturze silnika
c ) zbyt niskim ciśnieniu oleju
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

 

 

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osoba obsługująca podnoszona wraz z ładunkiem.

Podstawa prawna

1) Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 roku.

2) Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 07.12.2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001roku, w sprawie sprawdzenia kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych z późniejszymi zmianami.

4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003r. W sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego z późniejszymi zmianami.

5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 04.04.2003roku. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Kurs obsługi wózka widłowego (jezdniowego)”

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA s.c.-
Siedziba główna

ul. Św. Urbana 5/C
41-800 Zabrze

Kontakt
tel. 32 740 99 00
tel. 32 271 75 13
e-mail: oszomega@oszomega.pl
Pn-Pt 8:00 – 16:00