Szkolenia i kursy

Kurs HDS oraz obsługi żurawi stacjonarnych warsztatowych

250,00 550,00 

Celem szkolenia HDS jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego  i uzyskanie uprawnień do pracy jako operator żurawi oraz samodzielnego operowania hydraulicznym dźwigiem samochodowym oraz żurawiem stacjonarnym warsztatowym.

 

 

Wyczyść
SKU: brak Kategoria: Tag:
100% ZDAWALNOŚCI, W INNYM PRZYPADKU ZWROT KOSZTÓW !   SATYSFAKCJA GWARANTOWANA !

Hydrauliczny Dźwig Samochodowy to urządzenie, które jest bardzo istotne podczas transportu drogowego wymagającego załadunku towarów o dużej wadze. Tego typu pojazd umożliwia samodzielny załadunek oraz rozładunek materiałów.

Kurs HDS

w pełni przygotowuje do obsługi, a także sterowania Hydraulicznym Dźwigiem Samochodowym. Szkolenie składa się zarówno z części teoretycznej oraz praktycznej.

W części teoretycznej kursu HDS uczestnicy poznają:

  • klasyfikację oraz podział żurawi,
  • stateczność żurawi,
  • obowiązki operatora żurawi,

i wiele innych interesujących zagadnień.

Rodzaje żurawi:

– Żurawie przewoźne i przenośne – HDS (uprawnia również do obsługi żurawi warsztatowych)

– Żurawie stacjonarne (warsztatowe)

Serdecznie zapraszamy wszystkich do skorzystania z oferowanego przez nas kursu HDS!

Rodzaj kursu

Kurs obsługi HDS – 250 zł, Kurs obsługi HDS z egzaminem UDT – 550 zł, Kurs obsługi żurawi warsztatowych – 250 zł, Kurs obsługi żurawi warsztatowych z egzaminem UDT – 550 zł, Egzamin UDT – 300 zł

Dodatkowe informacje

W cenie kursu HDS oraz obsługi żurawi stacjonarnych warsztatowych:

  • zajęcia teoretyczne oraz praktyczne,
  • materiały szkoleniowe,
  • uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego
  • Uprawnienia honorowane przez pracodawców i organy nadzoru na terenie Unii Europejskiej

 

Organizacja oraz egzamin UDT jest dodatkowo płatny – 250 zł brutto/os.

Pytania i odpowiedzi UDT

1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :
a ) zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
b ) ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
c ) oznaczenia CE umieszczonego na urządzeniu
d ) deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę

2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :
a ) wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
b ) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
c ) zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :
a ) są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia
b ) określa konserwator urządzenia
c ) określa w protokole inspektor wykonujący badanie
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

4. Dozorem technicznym nazywamy :
a ) określone ustawa działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
b ) instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
c ) Urząd Dozoru Technicznego
d ) UDT, WDT, TDT

5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :
a ) Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
b ) Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
c ) Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako :
a ) modernizacja urządzenia technicznego
b ) naprawa urządzenia technicznego
c ) usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
d ) wytworzenie nowego urządzenia

7. Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać :
a ) naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
b ) eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
c ) konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
d ) w niewielkim zakresie kompetentny operator

8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :
a ) całkowita, częściowa, ograniczona
b ) pełna, ograniczona, uproszczona
c ) pełna, cykliczna, sporadyczna
d ) UDT, WDT, TDT

9. Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje :
a ) konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
b ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
c ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
d ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego

10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :
a ) urządzenie posiada ważna decyzje zezwalającą na eksploatacje jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
b ) posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
c ) urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
d ) wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie

11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :
a ) urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia
b ) przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
c ) urządzenie posiada ważną decyzje zezwalającą na eksploatacje
d ) wszystkie powyższe warunki musza być spełnione jednocześnie

12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :
a ) otrzymuje pisemne upomnienie
b ) otrzymuje zalecenia pokontrolne
c ) podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :
a ) wydaje decyzje wstrzymującą eksploatacje urządzenia technicznego
b ) wystawia mandat karny
c ) pisemnie poucza eksploatującego
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :
a ) niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
b ) powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
c ) niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
d ) zgłasza urządzenie do wykonania naprawy

15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :
a ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego
b ) eksploatującego urządzenie techniczne
c ) inspektora bhp
d ) Państwową Inspekcje Pracy

16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :
a ) żurawie o udźwigu do 3,2 t
b ) wciągniki i wciągarki oraz suwnice
c ) wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
d ) zawiesia transportowe

17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :
a ) przenośniki kabinowe i krzesełkowe
b ) układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
c ) wyciągi towarowe i wyciągi statków
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :
a ) każda usterka UTB
b ) nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
c ) nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych
parametrach
d ) nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie

19. Nieszczęśliwy wypadek to :
a ) nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć
b ) nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy
c ) nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
d ) każda usterka UTB spowodowana przyczyna losowa

20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga :
a ) uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
b ) uzgodnienia z przełożonym
c ) uzgodnienia ze służba BHP
d ) jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora

21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :
a ) eksploatujący urządzenie techniczne
b ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego
c ) Państwowa Inspekcja Pracy
d ) inspektor UDT

22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :
a ) osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
b ) pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
c ) zakładowe służby utrzymania ruchu
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :
a ) inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
b ) uprawniony operator
c ) wyznaczony pracownik eksploatującego
d ) konserwator urządzenia technicznego

24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :
a ) w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
b ) przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
c ) po naprawie urządzenia technicznego
d ) po każdej zmianie eksploatującego

25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :
a ) ograniczonym
b ) pełnym
c ) uproszczonym
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min. :
a ) wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
b ) przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
c ) przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :
a ) mieć ukończone 18 lat
b ) posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
c ) posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy :
a ) jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
b ) stwierdzi, ze dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
c ) urządzenie jest niesprawne
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :
a ) w instrukcji eksploatacji urządzenia
b ) w ustawie o dozorze technicznym
c ) w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

30. Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :
a ) w ustawie o dozorze technicznym
b ) w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
c ) w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
d ) w dzienniku konserwacji

31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :
a ) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia
b ) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
c ) wykonywanie napraw urządzenia
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :
a ) aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
b ) aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
c ) ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
d ) pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego

33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :
a ) instrukcje eksploatacji urządzenia
b ) decyzje i protokół z wykonanych czynności
c ) deklaracje zgodności CE
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

34. Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje :
a ) operator w ramach posiadanych umiejętności
b ) konserwator
c ) zakład uprawniony
d ) eksploatujący

35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatacje urządzenia technicznego jest :
a ) obsługujący urządzenie
b ) producent urządzenia
c ) zakładowy inspektor BHP
d ) inspektor UDT

36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :
a ) instrukcji eksploatacji urządzenia
b ) ustawie o dozorze technicznym
c ) dzienniku konserwacji
d ) protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT

37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :
a ) sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
b ) wykonuje próby statyczna i dynamiczna
c ) wykonuje próby ruchowe urządzenia
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :
a ) firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
b ) inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
c ) pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
d ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego

39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy :
a ) jest zabronione
b ) jest dopuszczalne
c ) jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
d ) jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego

40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in. :
a ) po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
b ) po wymianie cięgien nośnych
c ) raz na rok
d ) po wypadku na urządzeniu

41. Obowiązki obsługującego określone są :
a ) w instrukcji eksploatacji urządzenia
b ) w dzienniku konserwacji
c ) w ustawie o dozorze technicznym
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :
a ) konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
b ) inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
c ) pracownika serwisu producenta
d ) operatora

43. Jednostka dozoru technicznego jest :
a ) Urząd Dozoru Technicznego
b ) Wojskowy Dozór techniczny
c ) Transportowy dozór Techniczny
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:
a ) Rzeczypospolitej Polskiej
b ) Unii Europejskiej
c ) nie maja określonego obszaru ważności
d ) krajów strefy Schengen

45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :
a ) instrukcji eksploatacji producenta
b ) przepisów BHP
c ) przepisów wewnątrzzakładowych
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :
a ) dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
b ) wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
c ) dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :
a ) informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
b ) podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
c ) terminów badan technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
d ) informacji o sposobie obsługi urządzenia

48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :
a ) zbiór protokołów z badan wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
b ) dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
c ) treść aktualnych aktów prawnych
d ) wykaz uprawnionych operatorów

49. Decyzja wydana przez UDT :
a ) nie podlega odwołaniu
b ) może zostać zmieniona przez inspektora PIP
c ) podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
d ) każda odpowiedz jest niepoprawna

50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :
a ) złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
b ) ukończyła 18 lat
c ) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :
a ) przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
b ) oznakowuje urządzenie naklejka, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
c ) informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, ze wyraża zgodę na eksploatacje urządzenia
d ) sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzje administracyjna zezwalającą na
eksploatacje

52. Zaświadczenia kwalifikacyjne :
a ) są ważne bezterminowo
b ) są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
c ) są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
d ) są ważne przez okres 15 lat

53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :
a ) podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
b ) podlega ukaraniu mandatem karnym
c ) nie podlega karze
d ) wszystkie odpowiedzi sa niepoprawne

54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje :
a ) podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
b ) nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
c ) podlega wyłącznie karze grzywny
d ) podlega karze wwiezienia

55. Instrukcja eksploatacji to :
a ) zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta
b ) zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
c ) instrukcja, która musi stworzyć użytkownik urządzenia
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :
a ) jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
b ) jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia maja napęd ręczny
c ) jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
d ) od osób po 60 roku życia

57. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :
a ) tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
b ) wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
c ) inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
d ) wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t

58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :
a ) odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatacje tego urządzenia
b ) zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatacje urządzenia
c ) stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :
a ) ważne na terenie Unii Europejskiej
b ) ważne z dowodem tożsamości
c ) bezterminowe
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :
a ) udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
b ) zabezpieczyć miejsce zdarzenia
c ) powiadomić przełożonego
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

61. Obsługującemu nie wolno :
a ) podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić
b ) kontrolować stanu technicznego urządzenia
c ) stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
d ) dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia

62. Formami dozoru technicznego są :
a ) dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
b ) badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
c ) UDT, TDT, WDT
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

63. Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków :
a ) jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
b ) jest zabronione
c ) jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego szczegółowych warunków eksploatacji
d ) jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego

64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB :
a ) jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko
b ) jest zawsze dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwigów wykorzystywanych urządzeń
c ) jest dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych urządzeń
d ) nie jest nigdy dopuszczalna

65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest :
a ) zawsze niedozwolone
b ) dozwolone dla osób kontrolującej spód ładunku;
c ) dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 5
d ) dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 7

66. Przenoszenia ładunków nad osobami jest :
a ) dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem
b ) dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla cięgien i urządzeń chwytnych
większych niż 10
c ) dozwolone pod warunkiem powiadomienia osób i wyposażeniu ich w środki ochrony indywidualnej
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

67. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :
a ) właściciel urządzenia
b ) UDT, TDT, WDT
c ) PIP
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu :
a ) w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
b ) bezpośrednio po egzaminie
c ) w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
d ) listem poleconym lub poczta elektroniczna po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu

69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :
a ) tylko w formie papierowej
b ) w formie elektronicznej lub papierowej
c ) tylko w formie elektronicznej
d ) przez obsługującego

70. Instrukcja stanowiskowa :
a ) jest zawsze dostarczana wraz z instrukcja obsługi przez producenta urządzenia
b ) stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
c ) jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
d ) nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych

71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący :
a ) może obsługiwać UTB o ile kontynuuje prace u tego samego pracodawcy
b ) może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
c ) może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
d ) składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego

72. Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje :
a ) na pisemny wniosek obsługującego
b ) automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
c ) na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
d ) po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

73. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :
a ) maksymalna wysokością podnoszonego ładunku
b ) maksymalna objętością podnoszonego ładunku
c ) maksymalna masa podnoszonego ładunku
d ) iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku

74. Masa netto 1000 l wody wynosi ok :
a ) 800 kg
b ) 900 kg
c ) 1000 kg
d ) 1100 kg

75. Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi :
a ) 800 kg
b ) 1000 kg
c ) 1100 kg
d ) 900 kg

76. Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi :
a ) 800 kg
b ) 1000 kg
c ) 1100 kg
d ) 1200 kg

77. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie :
a ) zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku
b ) przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość
c ) dokumentacji przewozowej i magazynowej
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :
a ) w instrukcji eksploatacji
b ) na tabliczce znamionowej
c ) na urządzeniu technicznym
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :
a ) kg
b ) Pa
c ) mth
d ) mm

80. Do parametrów żurawia zaliczamy :
a ) udźwig nominalny
b ) wysokość podnoszenia
c ) prędkość ruchów roboczych
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

81. Zamek hydrauliczny (zawór zwrotny sterowany) w układzie hydraulicznym żurawia zapewnia ochronę przed :
a ) nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym
b ) skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
c ) skutkami nagłego wyłączenia pompy hydraulicznej
d ) dzieleniem strumienia na poszczególne obwody układu hydraulicznego

82. Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?
a ) zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny)
b ) zawór powrotny
c ) zawór upustowy
d ) zawór bezpieczeństwa

83. Zawory zwrotne sterowane (zamki hydrauliczne) montuje się w układach :
a ) rozkładania podpór
b ) mechanizmu podnoszenia
c ) mechanizmu zmiany wysięgu
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

84. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym żurawia jest :
a ) silnik hydrauliczny
b ) pompa hydrauliczna
c ) kompresor
d ) sprężarka

85. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym żurawi ma za zadanie :
a ) utrzymanie stałego ciśnienia w układzie hydraulicznym
b ) utrzymanie siłownika w stałej pozycji
c ) zabezpieczanie układu podnoszenia przed opadaniem
d ) zasilać układ hydrauliczny

86. Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to :
a ) zawór przelewowy, zawory zwrotno-dławiące
b ) pompa, rozdzielacz, siłownik teleskopowania
c ) silnik obrotu, blokada zerowa, zawór kulowy
d ) rozdzielacz, zawory kulowe, odboje

87. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza :
a ) układ hydrauliczny oraz pompę przed uszkodzeniem za skutek wzrostu ciśnienia
b ) przed przekroczeniem udźwigu nominalnego
c ) przed utrata stateczności
d ) przed niekontrolowanym ruchem żurawia

88. Zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane) instalowane w układach hydraulicznych żurawi przeładunkowych :
a ) zabezpieczają układ przed skutkami nadmiernego wzrostu ciśnienia oleju w obwodach hydraulicznych
b ) zabezpieczają przed nieuprawniona obsługa – zamykają dostęp do rozdzielacza ruchów roboczych
c ) zabezpieczają siłowniki przed skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
d ) zamykają dostęp do kabiny obsługującego żurawia samojezdnego

89. Tzw. zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane) :
a ) są elementami roboczymi, służącymi do ograniczania niebezpiecznych ruchów roboczych żurawia
b ) są elementami bezpieczeństwa, których zadaniem jest ograniczenie ciśnienia w danym układzie
hydraulicznym podczas przeciążenia żurawia
c ) są elementami roboczymi, których zadaniem jest blokować pozycje żurawia podczas przestojów żurawia z zawieszonym ładunkiem
d ) są elementami bezpieczeństwa, których zadaniem jest odciąć niekontrolowany wypływ oleju z siłowników, podczas uszkodzenia (rozszczelnienia) elastycznych przewodów doprowadzajacych olej do siłowników

90. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu :
a ) dławienia ciśnienia w poszczególnych obwodach
b ) zabezpiecza układ przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
c ) kierowania przepływem czynnika roboczego do poszczególnych obwodów
d ) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

91. Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym żurawia jest :
a ) siłownik mechanizmu podnoszenia
b ) silnik hydrauliczny
c ) siłownik mechanizmu teleskopowania
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

92. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest :
a ) zamek hydrauliczny
b ) zawór dławiący
c ) rozdzielacz hydrauliczny
d ) zawór przelewowy

93. Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym żurawia może być realizowane w sposób :
a ) pośredni
b ) bezpośredni
c ) mieszany
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

94. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym żurawia :
a ) utrzymuje nurnik siłownika podnoszenia w stałym położeniu
b ) jest elementem ograniczającym udźwig
c ) zabezpiecza pompę hydrauliczna przed uszkodzeniem
d ) ogranicza prędkość opuszczania podniesionego ładunku, podczas pęknięcia węża hydraulicznego

95. Jaki zawór w układzie hydraulicznym żurawia może być zintegrowany z siłownikiem?
a ) zawór dławiący
b ) zamek hydrauliczny
c ) zawór przelewowy
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

96. Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym żurawia podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia oleju kieruje go :
a ) z powrotem do zbiornika oleju
b ) na zewnątrz żurawia (jest to sytuacja awaryjna)
c ) do innej sekcji rozdzielacza
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

97. Gdzie znajdują się zawory zwrotne sterowane (zamki)?
a ) na siłownikach
b ) w pulpicie sterującym
c ) przy pompie
d ) na wężach elastycznych

98. Łącznik bezpieczeństwa STOP jest :
a ) zabezpieczony przed przypadkowym zadziałaniem
b ) umieszczony blisko stanowiska obsługującego
c ) koloru czerwonego
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

99. Gdzie w żurawiu przeładunkowym znajduje się łącznik bezpieczeństwa STOP?
a ) przy lewej podporze tylnej
b ) za kabina obsługującego
c ) w kabinie kierowcy
d ) na stanowisku sterowania

100. W skład mechanizmu obrotu żurawia wchodzi :
a ) silnik obrotu, hamulec obrotu, zawór zwrotno dławiący, rozdzielacz sterujący mechanizmem obrotu
b ) wysięgnik, hamulec, koło linowe, lina
c ) silnik obrotu, zawór bezpieczeństwa , siłownik teleskopowania
d ) hamulec, rozdzielacz kierunkowy, kryza, przewody hydrauliczne

101. Moment wywracający żurawia wzrasta :
a ) wraz ze wzrostem masy przeciwwagi
b ) wraz z długością wysięgnika
c ) gdy masa ładunku maleje
d ) przy słabym wietrze

102. W przypadku gdy moment ustalający jest większy od momentu wywracającego :
a ) żuraw może utracić stateczność
b ) wzrasta wartość udźwigu żurawia
c ) żuraw zachowuje stateczność
d ) nastąpi obrót wysięgnika żurawia

103. Wysięg żurawia przeładunkowego :
a ) jest stały
b ) zależy od rozstawienia podpór
c ) maleje wraz ze wzrostem masy ładunku
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

104. Rozstawione podpory żurawia przeładunkowego :
a ) zwiększają jego stateczność
b ) znacznie zwiększają wysokość podnoszenia
c ) uniemożliwiają prace w pobliżu wykopów
d ) zmniejszają stateczność

105. Wysięg żurawia jest to odległość pozioma pomiędzy punktem mocowania urządzenia chwytającego na wysięgniku a :
a ) podpora żurawia
b ) zewnętrznym obrysem pojazdu
c ) osia obrotu kolumny żurawia
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

106. Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?
a ) Wysięg to parametr techniczny a wysięgnik to element konstrukcji
b ) Wysięg i wysięgnik określają to samo
c ) Wysięg to element bezpieczeństwa a wysięgnik to element konstrukcji
d ) Wysięgnik jest blachownicowy a wysięg kratownicowy

107. Zwieszenie wysięgu może być realizowane przez :
a ) mechanizm podnoszenia i opuszczania wysięgnika
b ) mechanizm obrotu
c ) mechanizm teleskopowania
d ) odpowiedzi a i c są prawidłowe

108. Wysięgnik teleskopowy żurawia :
a ) posiada mechaniczny układ zmiany wysięgu
b ) składa się z kilku członów
c ) umożliwia bezpieczna prace przy liniach elektroenergetycznych
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

109. Wykres udźwigów żurawia przedstawia zależność :
a ) masy podnoszonego ładunku i prędkości wiatru
b ) masy podnoszonego ładunku, wysięgu i wysokości podnoszenia
c ) wysokości podnoszenia ładunku i wysięgu
d ) wysięgu i prędkości wiatru

110. Wysięgnik pomocniczy żurawia przeładunkowego :
a ) zwiększa udźwig żurawia
b ) umożliwią prace przy silnym wietrze
c ) zwiększa wysięg żurawia
d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

111. Na stateczność żurawia przeładunkowego ma wpływ :
a ) rodzaj i pochylenie podłoża
b ) sposób rozstawienia podpór
c ) ciężar ładunku
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

112. Z przeciążeniem konstrukcji nośnej żurawia mamy do czynienia w przypadku :
a ) przekroczenia dopuszczalnego udźwigu dla danego wysięgu
b ) zmniejszenie wysięgu poza wysięg dopuszczalny dla danego udźwigu
c ) przekroczenie dopuszczalnego kata obrotu żurawia
d ) przekroczenia dopuszczalnego kata pochylenia wysięgnika

113. Przedstawiony rysunek pokazuje :
a ) stan poziomu paliwa w zbiorniku
b ) prędkość obrotowa silnika
c ) wskazania ogranicznika obciążenia
d ) wielkość podnoszonego ciężaru

114. Przedstawiony rysunek określa wskazania dla :
a ) wysięgnika żurawia z ręcznym układem teleskopowania
b ) wysokości podnoszenia
c ) wartości osiągniętego wysięgu
d ) Odpowiedz a i c jest prawidłowa

 

115. Przedstawiony rysunek określa wskazania :
a ) określające długość wysięgnika
b ) wartość osiągniętego wysięgu
c ) minimalnej odległości wysięgnika od linii elektroenergetycznych
d ) wartości wysunięcia podpór

116. Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o :
a ) 2 pozycji wychylenia dźwigni sterującej z 4 stopniowej skali,
b ) ilość pasm lin zblocza hakowego
c ) średniej prędkości wiatru
d ) aktualnej prędkości wiatru

117. Przedstawiony symbol graficzny dotyczy :
a ) zewnętrznej temperatury powietrza
b ) wartości obciążenia przeciwwagi żurawia
c ) wartość maksymalnego udźwigu
d ) temperatury oleju hydraulicznego

118. Wychylenie dźwigni w kierunku C (zgodnie z rysunkiem) powoduje :
a ) załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika
b ) załączenie mechanizmu teleskopowania w kierunku „zwiększenia wysięgu”
c ) załączenie mechanizmu obrotu w kierunku „prawo”
d ) załączenie mechanizmu podnoszenia haka

119. Wychylenie dźwigni w kierunku B (zgodnie z rysunkiem) powoduje :
a ) załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika teleskopowego
b ) załączenie mechanizmu teleskopowania w kierunku „zwiększenia wysięgu”
c ) załączenie mechanizmu obrotu w kierunku „prawo”
d ) załączenie mechanizmu opuszczenia wysięgnika głównego

120. Wychylenie dźwigni w kierunku C (zgodnie z rysunkiem) powoduje :
a ) załączenie mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra”
b ) załączenie mechanizmu obrotu w kierunku „w prawo”
c ) zamkniecie chwytaka
d ) załączenie mechanizmu teleskopowania w kierunku „zwiększenia wysięgu”

121. Przedstawiony symbol graficzny dotyczy :
a ) opisu dźwigni sterującej mechanizmu podnoszenia wysięgnika teleskopowego
b ) opisu dźwigni sterującej mechanizmu obrotu
c ) opisu dźwigni sterującej mechanizmu podnoszenia wysięgnika głównego
d ) załączenie mechanizmu opuszczania podpór

122. Przedstawiony symbol graficzny dotyczy :
a ) opisu dźwigni sterującej mechanizmu podnoszenia wysięgnika teleskopowego
b ) opisu dźwigni sterującej mechanizmu teleskopowania
c ) opisu dźwigni sterującej mechanizmu podnoszenia wysięgnika głównego
d ) załączenie mechanizmu opuszczania podpór

123. Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o :
a ) aktualnym wypoziomowaniu żurawia
b ) dokładności odkładania ładunku
c ) stopniu wychylenia dźwigni sterujących
d ) stopniu wychylenia dźwigni sterującej

124. Praca żurawiem przenośnym z pęknięta podpora jest :
a ) zabroniona, w przypadku wykrycia pęknięcia należy niezwłocznie przerwać pracę
b ) dozwolona, do momentu przyjazdu konserwatora i stwierdzeniu pęknięcia
c ) dozwolona dla pęknięć nie dłuższych niż 3 mm
d ) można pracować z jedna pęknięta podpora

125. Jakie dane odczytuje ogranicznik udźwigu?
a ) ilość wysuniętych sekcji wysięgnika, ciężar przeciwwagi, prędkość wiatru,
b ) ciśnienie w układzie hydraulicznym, ciśnienie w oponach
c ) ilość paliwa w zbiorniku, ilość oleju w układzie hydraulicznym
d ) kat wychylenia oraz długość wysięgnika, ciężar ładunku, rozstawienie podpór

126. Blokada transportowa podpór żurawi służy do :
a ) zabezpieczenia przed nadmiernym rozłożeniem się podpór
b ) zabezpieczenia przed jazda z niezłożonymi elementami żurawia
c ) Zabezpieczenia przed wysunięciem podpór podczas jazdy żurawiem
d ) zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem

127. Sterowanie bezpośrednie to :
a ) sterowanie w którym obsługujący widzi bezpośrednio całą drogę przenoszonego ładunku
b ) sterowanie które odbywa się za pomocą przycisków
c ) gdy żuraw jest sterowany zdalnie (bezprzewodowo)
d ) sterowanie gdzie obsługujący steruje dźwigniami połączonymi mechanicznie bezpośrednio z rozdzielaczem

128. Sterowanie pośrednie to :
a ) sterowanie gdy obsługujący nie widzi podnoszonego ładunku i korzysta z współpracy sygnalisty
b ) sterowanie odbywa się za pomocą dźwigni połączonych mechanicznie za pośrednictwem cięgien z rozdzielaczem
c ) sterowanie z kabiny żurawia
d ) sterowanie w którym obsługujący steruje joystickami lub przyciskami oddziałowującymi na rozdzielacz za pośrednictwem elektrycznego lub hydraulicznego obwodu sterowania

129. Synchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza :
a ) wszystkie segmenty teleskopu wysuwają się jednocześnie i równomiernie
b ) wysięgnik teleskopowany jest przy pomocy dodatkowej pompy hydraulicznej zsynchronizowanej z pompa główna
c ) elementy teleskopu wysuwają się kolejno i pojedynczo
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

130. Asynchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza :
a ) wysuw poszczególnych sekcji sterowany jest przez obsługującego
b ) żuraw może pracować na różnym poziomie wysunięcia poszczególnych sekcji
c ) wszystkie segmenty teleskopu wysuwają się jednocześnie
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

131. Zabezpieczenia stosowane w hakach żurawi to :
a ) ogranicznik udźwigu, łącznik krańcowy wysokości podnoszenia, zabezpieczenie nakrętki haka
b ) zamki hydrauliczne, łączniki krańcowe mechanizmu podnoszenia
c ) zapadka haka, zabezpieczenie nakrętki haka przed odkręceniem
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

132. Graniczne parametry zużycia haka określa :
a ) konserwator
b ) eksploatujący
c ) obsługujący
d ) producent żurawia

133. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne wytarcie gardzieli haka żurawia wynosi :
a ) 5%
b ) 3%
c ) 10%
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

134. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wynosi :
a ) 2%
b ) 5%
c ) 10%
d ) 15%

135. Stan techniczny haka określa się na podstawie :
a ) daty produkcji
b ) ilość karbów
c ) oględzin i pomiarów
d ) ilości przepracowanych cykli

136. W celu regeneracji haka możemy :
a ) spawać pęknięte fragmenty
b ) napawać drobne ubytki
c ) podgrzewać i prostować
d ) zeszlifować łagodne zadziory

137. Karta haka jest to :
a ) dokument potwierdzający zgodność ze wzorcem
b ) dokument wypełniany przez Inspektora UDT
c ) dokument kontroli zużycia haka
d ) dokument wypełniany przez producenta

138. Wysięgnik pomocniczy montowany w niektórych żurawiach to :
a ) dodatkowy wysięgnik zwiększający stateczność żurawia
b ) dodatkowy wysięgnik służący do stabilizacji ładunków o dużych gabarytach
c ) element konstrukcji służący do zwiększenia rozpiętości podpór
d ) dodatkowy element wysięgnika montowany mechanicznie w celu zwiększenia długości wysięgnika

139. Podpora żurawia to :
a ) konstrukcja służąca do podniesienia pojazdu podczas poziomowania
b ) element służący do podparcia wysięgnika żurawia
c ) element umożliwiający prace żurawia na grząskim gruncie
d ) konstrukcja pomocnicza, połączona z podstawa żurawia lub pojazdem, która zapewnia jego stateczność

140. Ogranicznik udźwigu nie zabezpiecza przed :
a ) przeciążeniem konstrukcji
b ) rozkołysaniem ładunku
c ) ryzykiem utraty stateczności
d ) niebezpiecznym ruchem ładunku

141. Urządzenia sterownicze po zwolnieniu nacisku powinny :
a ) powracać do pozycji wyjściowej tylko po przesterowaniu przez obsługującego
b ) samoczynnie powrócić do pozycji wyjściowej
c ) pozostać w pozycji zasterowanej
d ) umożliwić dokończenie zasterowanego ruchu

142. Kryteria zużycia lin to miedzy innymi :
a ) zmniejszenie średnicy zewnętrznej
b ) korozja
c ) ilość pękniętych drutów
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

143. Zmniejszenie średnicy zewnętrznej liny nośnej może być spowodowane :
a ) uszkodzeniem rdzenia liny
b ) wytarciem powierzchni zewnętrznej
c ) wyciśnięciem splotki
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

144. Żurawie przeładunkowe mogą być instalowane na podwoziu :
a ) kołowym
b ) gąsienicowym
c ) samochodowym
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

145. Zgodnie z przedstawionym diagramem wysięgnik teleskopowy żurawia składa się z :
a ) 2 sekcji
b ) 3 sekcji
c ) 4 sekcji
d ) 5 sekcji

146. Elementy budowy haka to :
a ) chwytnia oraz pazur
b ) podstawa oraz ucho
c ) pręt oraz ucho
d ) trzon oraz gardziel

147. Obsługującemu żuraw z koszem do podnoszenia ludzi montowanym bezpośrednio do wysięgnika (zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji) może być osoba która :
a ) posiada uprawnienia do obsługi podestów ruchomych
b ) posiada uprawnienia do obsługi żurawi przenośnych
c ) posiada uprawnienia do obsługi wózków z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem
d ) posiada uprawnienia do obsługi dźwigów osobowych

148. W oparciu o przedstawiony rysunek określ jakie ruchy niebezpieczne zostaną odłączone w przypadku zadziałania ogranicznika obciążenia :
a ) E, F
b ) A, D
c ) C, B
d ) F, D

149. W oparciu o przedstawiony rysunek określ jakie ruchy niebezpieczne zostaną odłączone w przypadku zadziałania ogranicznika obciążenia :
a ) F, D, B
b ) A, B, C
c ) E, C, B
d ) wszystkie ruchy wysięgnika

150. Sterowanie ruchem podpór żurawia z ładunkiem zawieszonym na haku żurawia jest :
a ) dozwolone w ramach niewielkiej korekty pochylenia podwozia
b ) bezwzględnie zabronione
c ) zabronione ale tylko dla podpór „wychylnych”
d ) zawsze dozwolone ponieważ podpory posiadają zamki hydrauliczne

151. W jaki sposób realizowana jest kontrola obciążenia w żurawiach przenośnych
a ) wyłącznie poprzez zawór przelewowy
b ) wyłącznie poprzez system elektroniczny
c ) wyłącznie poprzez blokowanie dźwigni sterujących
d ) zgodnie z instrukcja producenta żurawia

152. O ile wytwórca nie określi inaczej ogranicznik udźwigu powinien zadziałać gdy masa ładunku przekroczy :
a ) 100% udźwigu przy danych parametrach pracy
b ) 90% udźwigu przy danych parametrach pracy
c ) 80% udźwigu przy danych parametrach pracy
d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

153. Prędkość wiatru, po przekroczeniu której praca żurawiem przenośnym jest zabroniona :
a ) wynosi 14,8 m/s
b ) wynosi 12,5 m/s
c ) określa to instrukcja eksploatacji
d ) prędkość wiatru nie wpływa na prace żurawia przeładunkowego

154. Maksymalne nachylenie podłoża na którym rozstawiany jest żuraw nie może przekraczać :
a ) wartości 3°
b ) wartości 3 %
c ) wartości określonej w instrukcji obsługi
d ) brak jednoznacznych wytycznych

155. Przed rozstawieniem żurawia w nowym miejscu pracy obsługujący powinien :
a ) zapoznać się rodzajem podłoża na którym ma pracować żuraw
b ) sprawdzić nośność podłoża
c ) sprawdzić miejsce pracy pod katem możliwości wystąpienia studzienek i kanałów ściekowych
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

156. Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od :
a ) głębokości wykopu
b ) siły wiatru
c ) odpowiedniej widoczności
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

157. Przed podjęciem prac rozładunkowych obsługujący żurawia ma obowiązek :
a ) zapoznać się z wielkoscia podejmowanych mas ładunków
b ) sprawdzic, czy wykorzystywany osprzet dodatkowy jest odpowiedni do przenoszonych ładunków
c ) sprawdzic uprawnienia kierowcy dostarczajacego ładunki
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

158. Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący :
a ) dokonuje oceny stanu w zakresie zgodnym z zapisami instrukcji eksploatacji
b ) wykonuje próby z przeciążeniem
c ) w przypadku negatywnej oceny stanu technicznego odmawia rozpoczęcia pracy
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

159. Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący :
a ) sprawdza stan wyposażenia żurawia
b ) dokonuje oceny wizualnej stanu technicznego żurawia
c ) wykonuje próby ruchowe bez obciążenia i z obciążeniem
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

160. Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego obsługujący :
a ) sprawdza poziom oleju hydraulicznego
b ) sprawdza stan lepkości oleju hydraulicznego
c ) sprawdza szczelność wewnętrzną i zewnętrzną układu
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

161. Nieszczelność w układzie hydraulicznym żurawi może się objawiać :
a ) wyciekiem zewnętrznym
b ) niekontrolowanym opadaniem ładunku
c ) brak jednoznacznych kryteriów szczelności
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

162. Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym obsługujący sprawdza :
a ) zawsze przed rozpoczęciem pracy
b ) 1 raz w miesiącu
c ) zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji
d ) zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z badan okresowych

163. O ile wytwórca nie określi inaczej próbę szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wykonujemy :
a ) zawsze z obciążeniem 1000kg
b ) na wysięgu nie mniejszym niż 3 m
c ) ciężar ładunku oraz jego odległość ustalamy w oparciu o diagram udźwigu
d ) na wysokości min 4 m

164. Teleskopowanie układu wysięgnikowego wraz z podwieszonym ładunkiem jest :
a ) dozwolone o ile taka sytuacje przewidział producent urządzenia
b ) zabronione
c ) jest dozwolone ale z ładunkiem nieprzekraczającym 50% udźwigu nominalnego
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

165. Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność żurawia :
a ) jest niezmienna ponieważ stateczność żurawia zależy wyłącznie od masy podnoszonego ładunku
b ) jest niezmienna ponieważ współczynnik stateczności zależy wyłącznie od wysięgu żurawia
c ) jest zmienia ponieważ zmienia się odległość usytuowania układu wysięgnikowego i ładunku od krawędzi wywrotu
d ) jest niezmienna ponieważ stateczność żurawia zależy wyłącznie od masy pojazdu i żurawia

166. O ile producent nie określa inaczej skuteczność działania zaworów zwrotnych sterowanych (zamków hydraulicznych) żurawia należy sprawdzić :
a ) bez obciążenia
b ) z przeciążeniem 125%
c ) z obciążeniem nominalnym
d ) z przeciążeniem 110%

167. Do parametrów żurawia zaliczamy :
a ) udźwig nominalny
b ) wysokość podnoszenia
c ) prędkość ruchów roboczych
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

168. Bezpośrednio po zakończeniu pracy, obsługujący żurawia ma obowiązek :
a ) sprawdzić stan oleju w silniku
b ) sprawdzić temperaturę rozdzielaczy
c ) zakonserwować żuraw
d ) wyjąc kluczyk i zabezpieczyć przed jego eksploatacja przez osoby postronne

169. Nadmiernie rozbujany ładunek może spowodować :
a ) uwolnienie sia ładunku z zawiesi
b ) utratę stateczności, ponieważ wzrasta moment wywracający wywołany siła boczna rozkołysanego ładunku
c ) uszkodzenie wysięgnika
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

170. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w żurawiach przeładunkowych ze sterowaniem bezpośrednim przeprowadza się :
a ) z ładunkiem nominalnym na wysokości ok 1/2 wysokości podnoszenia
b ) z włączonym silnikiem bez ładunku
c ) wychylając i przytrzymując dźwignie danego mechanizmu aż do momentu uzyskania przez element wykonawczy położenia skrajnego
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

171. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala :
a ) wytwórca urządzenia
b ) konserwator
c ) obsługujący
d ) brak jednoznacznych wytycznych

172. W oparciu o przedstawiony diagram określ po przekroczeniu jakiego wysięgu zadziała ogranicznik udźwigu żurawia o oznaczeniu 600 T z podwieszonym ładunkiem o masie 700 kg :
a ) 8 m
b ) 9 m
c ) 7 m
d ) 11 m

173. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jakim wysięgu zadziała ogranicznik udźwigu żurawia z podwieszonym ładunkiem o masie 3320 kg :
a ) 8,5 m
b ) 9,5 m
c ) 10 m
d ) 7 m

174. Czy obsługujący może sprawdzić ogranicznik udźwigu w żurawiu przenośnym?
a ) nie, bo wiąże się to z przeciążaniem urządzenia
b ) tak, ale tylko w obecności inspektora BHP
c ) tak, zgodnie z instrukcja eksploatacji
d ) tak, ale tylko w obecności przełożonego

175. Praca żurawia bez podpór :
a ) jest zabroniona w każdym wypadku
b ) jest dopuszczalna o ile producent przewidział taka sytuacje
c ) jest uzależniona od stopnia załadowania skrzyni ładunkowej
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

176. Praca żurawiem podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi jest :
a ) dopuszczalna, pod warunkiem opadów nie ograniczających widoczność
b ) niedopuszczalna
c ) dopuszczalna, pod warunkiem pisemnej zgody udzielonej od eksploatującego
d ) dopuszczalna na wyłączna odpowiedzialność obsługującego

177. Minimalna temperatura po przekroczeniu której żurawiem nie można pracować :
a ) jest uzależniona od masy przenoszonych ładunków
b ) wynosi -15 °C
c ) jest określona w parametrach technicznych pracy żurawia i jest wskazana w instrukcji eksploatacji
d ) zależy od rodzaju (lepkości) oleju hydraulicznego

178. Dopuszczalna maksymalna prędkość wiatru przy której można bezpiecznie pracować żurawiem :
a ) wynosi 14 m/s
b ) wynosi 12,5 m/s
c ) jest określona w instrukcji eksploatacji
d ) jest uzależniona jest od umiejętności obsługującego

179. Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia w żurawiu może mieć wpływ :
a ) rodzaj zainstalowanego wysięgnika dodatkowego
b ) prędkość obrotowa silnika zasilającego
c ) stopień wysunięcia podpór żurawia
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

180. Układanie podkładów pod podpory żurawia :
a ) zwiększa bezpieczeństwo pracy żurawia
b ) nie ma wpływu na bezpieczeństwo pracy żurawia
c ) zwiększa powierzchnie nacisku wywieranego przez podpory na podłoże
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

181. Podkładów pod podpory nie stosuje się :
a ) na miękkim podłożu
b ) przy pracy żurawiem na kołach
c ) na twardym podłożu
d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

182. Z uwagi na brah wystarczającego miejsca na rozłożenie podpór obsługujący żurawia może :
a ) rozłożyć podpory tylko po stronie pobieranego ładunku
b ) podjąć prace z zachowaniem szczególnej ostrożności
c ) ograniczyć masę podnoszonego ładunku
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

183. Podpory żurawia należy rozstawiać :
a ) tylko wtedy, gdy żuraw będzie przenosił ładunki na maksymalnym wysięgu lub gdy podłoże pod żurawiem jest niestabilne
b ) tylko, gdy podłoże pod żurawiem jest niestabilne a żuraw będzie pracował z wysięgnikiem pomocniczym (dodatkowym)
c ) zgodnie z posiadanymi kompetencjami z możliwością regulacji stopnia ich wysunięcia wraz ze wzrostem lub spadkiem obciążenia wysięgnika
d ) zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji żurawia bez możliwości ich regulacji w trakcie trwających prac przeładunkowych

184. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od wykopu :
a ) A
b ) B
c ) C
d ) D

185. Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od :
a ) kata nachylenia wysięgnika żurawia
b ) siły wiatru
c ) warunków atmosferycznych
d ) głębokości wykopu

186. Rozstawienie żurawia przy krawędzi niezabezpieczonego wykopu
a ) jest możliwe za zgoda kierownika budowy
b ) jest możliwe przy słabym wietrze
c ) nie wpływa na bezpieczna prace żurawia
d ) jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania bezpiecznej odległości

187. Bezpieczna odległość żurawia od linii elektroenergetycznej
a ) jest stała i wynosi 20 m
b ) zależy od napięcia linii
c ) maleje przy wysokich słupach
d ) zależy od wilgotności powietrza

188. Obowiązujące minimalne odległości od linii elektroenergetycznych wynikają z :
a ) instrukcji eksploatacji urządzenia
b ) przepisów DT
c ) przepisów wewnątrzzakładowych
d ) odrębnych przepisów krajowych

189. Jaka jest bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1hV do 15hV
a ) 3m
b ) 15m
c ) 5m
d ) 20m

190. Jaka jest bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 110 kV
a ) 10m
b ) 15m
c ) 5m
d ) 30m

191. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych :
a ) A
b ) B
c ) C
d ) D

192. Praca żurawia w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest :
a ) zawsze zabroniona
b ) dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczegółowych warunków pracy z operatorem linii przesyłowej
c ) dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczegółowych warunków pracy z UDT
d ) dozwolona pod warunkiem operowaniem żurawia ze zmniejszonymi prędkościami pracy i w ograniczonym zasięgu

193. Dopuszczalna odległość pracy żurawia od napowietrznej linii elektroenergetycznej mierzy się :
a ) od linii w poziomie do osi obrotu żurawia
b ) od linii w poziomie do całkowicie wysuniętego wysięgnika wraz z zawieszonym ładunkiem
c ) od linii w poziomie do kabiny obsługującego żurawia
d ) od linii po skosie do całkowicie wysuniętego wysięgnika wraz z zawieszonym ładunkiem

194. Podczas podnoszenia i przemieszczania ładunków niedopuszczalne jest :
a ) przemieszczanie ładunków nad pojazdami
b ) przemieszczanie ładunku nad obiektami budowlanymi
c ) przemieszczanie ładunków nad maszynami
d ) przemieszczanie ładunków nad osobami

195. Podnoszenie ładunków o masie większej niż udźwig dopuszczalny jest :
a ) dozwolone gdy masa ładunku jest większa od udźwigu nominalnego o nie więcej niż 10%
b ) dozwolone gdy nie ma możliwości przeniesienia ładunku dzieląc go na mniejsze części
c ) gdy czas podnoszenia jest krótszy od czasu cyklu roboczego
d ) zabronione

196. O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w żurawiach ze sterowaniem bezpośrednim wykonujemy :
a ) przy obciążonym siłowniku i wyłączonej pompie hydraulicznej po wysterowaniu rozdzielacza siłownik nie powinien się składać
b ) podczas pracy siłownika obserwujemy prace zaworu zwrotnego sterowanego (zamka)
c ) sprawdzamy czy przy maksymalnym wysunięciu siłownika możemy sterować podnoszeniem i opuszczaniem ładunku
d ) obserwujemy, czy podczas opuszczania i podnoszenia ciśnienie w układzie hydraulicznym jest jednakowe

197. Podczas rozładunku materiałów z mobilnych środków transportowych obsługujący ma obowiązek upewnić się :
a ) ze masa podnoszonych ładunków nie przekracza wartości dopuszczalnych wynikających z diagramu udźwigu
b ) pasy zabezpieczające ładunek na czas transportu są odczepione
c ) środek transportu z którego podejmowany jest ładunek jest zabezpieczony przed przemieszczeniem
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

198. W których miejscach przebywanie hakowych jest niedozwolone lub niewłaściwe?
a ) pod uniesionym/wiszącym/podnoszonym ładunkiem
b ) w kabinie obsługującego podczas procesu transportu ładunków
c ) na wiszącym/ podnoszonym ładunku
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

199. Podczas operacji podnoszenia obsługujący żurawia :
a ) nie może przeciągać ładunków
b ) nie może przeciążać żurawia
c ) musi stosować się do poleceń przełożonego, z pominięciem zapisów instrukcji eksploatacji
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

200. Eksploatacja żurawia z hakiem pozbawionym fabrycznego zabezpieczenia gardzieli haka jest :
a ) zabroniona
b ) dopuszczalna na odpowiedzialność obsługującego
c ) dopuszczalna pod warunkiem pracy ze zmniejszonymi prędkościami
d ) dopuszczalna na odpowiedzialność konserwującego

201. Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący :
a ) dokonuje oceny stanu w zakresie zgodnym z zapisami instrukcji eksploatacji
b ) wykonuje próby z przeciążeniem
c ) w przypadku negatywnej oceny stanu technicznego odmawia rozpoczęcia pracy
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

202. Korzystając z przedstawionego diagramu wskaż odpowiednia wartość wysięgu i ładunku próbnego podczas przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej żurawia :
a ) 6600 kg i 9,1 m
b ) 6600 kg i 5,2 m
c ) 2090 kg i 9,1 m
d ) 2090 kg i 3,3 m

 

203. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość opadania ładunku żurawi przenośnych budowlanych (o wysięgu poniżej 12m) podczas próby szczelności wynosi :
a ) 10 mm
b ) 0,5 % długości wysięgu realizowanego hydraulicznie
c ) 2 % maksymalnego wysięgu żurawia
d ) 4 % udźwigu nominalnego wyrażone w mm

204. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość opadania ładunku żurawi przeładunkowych do drewna podczas próby szczelności wynosi :
a ) 10 mm
b ) 2,0 % danego wysięgu
c ) 2 % maksymalnego wysięgu żurawia realizowanego hydraulicznie
d ) 4 % udźwigu nominalnego wyrażone w mm

205. Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego żurawia obsługujący sprawdza :
a ) poprawność oznaczeń dźwigni i przycisków sterujących
b ) wielkość nastaw sprężyn dźwigni sterujących
c ) wartość natężenia oświetlenia zewnetrznego
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

206. Podczas obsługi codziennej obsługujący żurawia ma obowiązek :
a ) sprawdzić momenty dokręcenie śrub mocujących żurawia do ramy podwozia,
b ) przesmarować zawory przelewowe
c ) wykonać próby ruchowe z przeciążeniem
d ) wykonać czynności określone przez producenta w instrukcji obsługi

207. W przypadku braku możliwości obserwacji przez obsługującego całej drogi jaka pokonuje ładunek :
a ) obsługujący wykonuje czynności przemieszczania ładunku z prędkością równa połowie prędkości maksymalnej danego mechanizmu
b ) brak jest możliwości wykonania pracy
c ) obsługujący wykonuje czynności przemieszczania ładunku przy współpracy osoby przeszkolonej zwanej sygnalista
d ) do eksploatacji żurawia wyznacza się osoby posiadające udokumentowana praktykę wykonywania tego typu prac

208. Przy eksploatacji żurawia przeładunkowego do drewna :
a ) istnieje zakaz pracy hakiem
b ) obsługujący musi posiadać dodatkowe specjalne uprawnienia UDT
c ) obsługujący nie musi posiadać żadnych uprawnień, ponieważ najczęściej pracuje w lesie
d ) nie są wymagane przeglądy wykonywane przez uprawnionego konserwatora ze względu na prosta konstrukcje urządzenia

209. Nadmiernie rozbujany ładunek może spowodować :
a ) uszkodzenie haka żurawia
b ) utratę stateczności, ponieważ wzrasta moment wywracający wywołany siła boczna rozkołysanego ładunku
c ) zerwanie liny nośnej
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

210. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podnieść ładunek o masie 3,4t :
a ) 17m
b ) 24,5 m
c ) 18,6 m
d ) 22m

211. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,4t :
a ) 17m
b ) 14 m
c ) 18,6 m
d ) 10,2 m

 

212. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
a ) maksymalny udźwig 13000 kg
b ) maksymalny wysięg 23 m
c ) maksymalny udźwig na wysięgu 18,5 m wynosi 2,4 t
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

213. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
a ) maksymalny udźwig 17,5 t

b ) maksymalny wysięg 26 m
c ) maksymalny udźwig na wysięgu 14 m wynosi 2,4 t
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

214. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 10 m :
a ) 4100 kg
b ) 6900 kg
c ) 3260 kg
d ) 5200 kg

215. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 20 m :
a ) 5,2 t
b ) 2,8 t
c ) 2,1 t
d ) 4,1 t

216. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,32 t :
a ) 17m
b ) 24,5 m
c ) 15 m
d ) 22m

 

217. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,32 t :
a ) 7,0 m
b ) 10,2 m
c ) 8,6 m
d ) 10,2 m

218. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
a ) maksymalny udźwig 6200 kg
b ) maksymalny wysięg 15 m
c ) maksymalny udźwig na wysięgu 10,5 m wynosi 2,61 t
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

219. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
a ) maksymalna wysokość podnoszenia 13 m
b ) maksymalny wysięg 15 m
c ) maksymalny udźwig na wysięgu 14 m wynosi 2,4 t
d ) maksymalny udźwig na wysięgu 6,8 m wynosi 4,3 t

220. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 4 m :
a ) 4100 kg
b ) 6200 kg
c ) 3260 kg
d ) 5200 kg

Brak prawidłowej odpowiedzi

221. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 13m :
a ) 2,1 t
b ) 2,8 t
c ) 2,4 t
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

222. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 890 kg :
a ) 7 m
b ) 5,5 m
c) 4,5m
d ) 6 m

223. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 620 kg :
a ) 5,5 m
b ) 4,5 m
c ) 3,5 m
d ) 6 m

224. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
a ) maksymalny udźwig 620 kg
b ) maksymalny wysięg 6,1 m
c ) maksymalny udźwig na wysięgu 6,1 m wynosi 4,5 t
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

225. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
a ) maksymalna wysokość podnoszenia 7 m
b ) maksymalny wysięg 7 m
c ) maksymalny udźwig na wysięgu 6,1 m wynosi 450 kg
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

226. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 4 m, przy wysokości 5,8 m :
a ) 620 kg
b ) 450 kg
c ) 720 kg
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

227. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 1,8 m, przy wysokości 4 m :
a ) 0,45 t
b ) 0,62 t
c ) 0,89 t
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

228. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3980 kg :
a ) 5,3 m
b ) 4,5 m
c ) 3,5 m
d ) 6 m

229. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
a ) maksymalny udźwig 3,98 t
b ) maksymalny wysięg 11,1 m
c ) maksymalny udźwig na wysięgu 6 m to 4,5 t
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

230. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
a ) maksymalna wysokość podnoszenia 11,1 m
b ) maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem 2,82 t to 7,2 m
c ) maksymalny udźwig na wysięgu 3,4 m wynosi 6390 kg
d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

 

231. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 7,2 m :
a ) 5,20 t
b ) 2,82 t
c ) 4,32 t
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

232. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3790 kg :
a ) 7m
b ) 5,5 m
c ) 4,4 m
d ) 6,25 m

233. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3790 kg :
a ) 18,5 m
b ) 16 m
c ) 10 m
d ) 8 m

234. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
a ) maksymalny udźwig wynosi 9200 kg
b ) maksymalny wysięg żurawia z wysięgnikiem o ręcznym wysuwie wynosi 18,65 m
c ) maksymalny udźwig na wysięgu 6 m to 2,81 t
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

235. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
a ) praca z wysuniętymi podporami
b ) maksymalny wysięg 16 m
c ) maksymalny udźwig 9,2 t
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

236. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 12,25 m :
a ) 6,34 t
b ) 1,76 t
c ) 3,80 t
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

237. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 17 m :
a ) 1350 kg
b ) 1050 kg
c ) 880 kg
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

238. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
a ) maksymalny udźwig żurawia 510 kg
b ) maksymalny udźwig żurawia 610 kg
c ) maksymalny udźwig żurawia 1000 kg
d ) maksymalny udźwig żurawia 440 kg

239. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1300 kg żurawiem oznaczonym symbolem 700T :
a ) 7m
b ) 6 m
c ) 4,4 m
d ) 5 m

 

 

240. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1350 kg żurawiem oznaczonym symbolem 600T :
a ) 2 m
b ) 4 m
c ) 5 m
d ) 7 m

241. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawi :
a ) maksymalny udźwig żurawia 700 t
b ) maksymalny wysięg żurawia z wysięgnikiem o ręcznym wysuwie 14,35 m
c ) maksymalny udźwig żurawia 700T na wysięgu 6 m wynosi 1,03 t
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

 

242. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
a ) diagram dotyczy dwóch rodzajów żurawi
b ) maksymalny wysięg wynosi 10 m
c ) maksymalny udźwig żurawia żurawia 700T to 2,02 t
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

243. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 10 m, żurawiem oznaczonym symbolem 600T :
a ) 630 kg
b ) 450 kg
c ) 550 kg
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 

244. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 8 m żurawiem oznaczonym symbolem 600T :
a ) 700 kg
b ) 800 kg
c ) 1030 kg
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

245. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1290 kg :
a ) 7m
b ) 5,5 m
c ) 10,3 m
d ) 6,25 m

246. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1290 kg :
a ) 14,5 m
b ) 20,7 m
c ) 10 m
d ) 17,9 m

247. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
a ) maksymalny udźwig 2000 kg
b ) maksymalny wysięg żurawia realizowany mechanicznie wynosi 14,35 m
c ) maksymalny udźwig na wysięgu 6 m wynosi 3,81 t
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

248. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
a ) praca na maksymalnym wysuwie podpór
b ) maksymalny wysięg 22 m
c ) maksymalny udźwig 8065 kg
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

249. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 12,35 m :
a ) 0,995 t
b ) 2,23 t
c ) 1,240 t
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

250. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 6,35 m :
a ) 1350 kg
b ) 1050 kg
c ) 2350 kg
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

251. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 6470 kg :
a ) 7 m
b ) 9,65 m
c ) 10,3 m
d ) 6,25 m

252. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 6470 kg :
a ) 14,5 m
b ) 20,0 m
c ) 16 m
d ) 17,5 m

 

253. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
a ) maksymalny udźwig 21500 kg
b ) maksymalny wysięg żurawia z wysięgnikiem o mechanicznym wysuwie 23,55 m
c ) maksymalny udźwig na wysięgu 11,75 m to 5,22 t
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

 

254. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
a ) praca na minimalnym wysuwie podpór
b ) maksymalny wysięg wysięgnika z mechanicznym wysuwem 16,15 m
c ) maksymalny udźwig 25,1 t
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

255 . oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 13,9 m :
a ) 5,520 t
b ) 3,655 t
c ) 4,350 t
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

256. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 6,95 m :
a ) 8255 kg
b ) 10050 kg
c ) 10940 kg
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

257. Poniższy rysunek przedstawia cechę :
a ) zawiesia łańcuchowego
b ) zawiesia linowego
c ) zawiesia pasowego
d ) trawersy specjalistycznej

 

258. Poniższy rysunek przedstawia cechę :
a ) zawiesia łańcuchowego
b ) zawiesia linowego
c ) zawiesia pasowego
d ) trawersy specjalistycznej

259. Poniższy rysunek przedstawia cechę :
a ) zawiesia łańcuchowego
b ) zawiesia linowego
c ) zawiesia pasowego
d ) trawersy specjalistycznej

260. Trawersa służy do :
a ) podnoszenia ładunków specjalnych np. arkuszy blachy
b ) podnoszenia długich ładunków, przy których użycie zwykłych zawiesi jest niemożliwe lub utrudnione
c ) podnoszenia ładunków przekraczających udźwig nominalny urządzenia
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

261. Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi :
a ) 20,0 t
b ) 25,2 t
c ) 30,0 t
d ) wszystkie odpowiedzi sa niepoprawne

262. Skrót DOR oznacza :
a ) dopuszczalne obciążenie robocze
b ) dopuszczalne obciążenie robocze cięgna przy kacie wierzchołkowym alfa 120°
c ) dozwolona obsługa ręczna
d ) dokumentacja techniczno-ruchowa

263. Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić :
a ) tak, aby oba rogi były jednakowo obciążone
b ) tak, aby różnica w obciążeniu poszczególnych rogów haka nie była większa niż 30 %
c ) wyłącznie przy użyciu specjalnego zawiesia do haka dwurożnego
d ) tylko przy użyciu zawiesi łańcuchowych

264. Na redukcje DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa :
a ) Ilość wykorzystanych cięgien
b ) dodatkowe obostrzenia eksploatacyjne zawarte w instrukcji zawiesia
c ) kat rozwarcia cięgien
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

265. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :
a ) 6,0 t
b ) 5,0 t
c ) 7,0 t
d ) 3,5 t

266. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :
a ) 2,0 t
b ) 5,0 t
c ) 7,0 t
d ) 10,0 t

267. Na rysunku pokazana jest :
a ) tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego dwucięgnowego
b ) tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 2 500 kg
c ) tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 3 550 kg
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

268. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (ha a) dla zawiesia dwuciegnowego :
a ) 100°
b ) 90°
c ) 70°
d ) 50°

269. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt a) dla zawiesia dwucięgnowego :
a ) 120°
b ) 90°
c ) 70°
d ) 50°


270. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt a ) dla zawiesia dwucięgnowego :

a ) 70%
b ) 90%
c ) 110%
d ) 50%


271. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt a ) dla zawiesia dwucięgnowego :

a ) 70%
b ) 90%
c ) 110%
d ) 50%


272. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

a ) 1
b ) 1,4
c ) 0,8
d ) 2


273. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

a ) 1
b ) 1,4
c ) 0,8
d ) 2


274. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

a ) 1
b ) 1,4
c ) 0,8
d ) 2


275. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy :

a ) Rys A
b ) Rys B
c ) Obydwa sposoby są poprawne
d ) Obydwa sposoby są niepoprawne


276. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy :

a ) Rys A
b ) Rys B
c ) Obydwa sposoby są poprawne
d ) Obydwa sposoby są niepoprawne

277. Poniższy rysunek przedstawia :
a ) osprzęt wymienny montowany do głowic urządzeń dźwignicowych
b ) element układu podnoszenia wózków jezdniowych podnośnikowych
c ) zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne


278. Poniższy rysunek przedstawia :

a ) zawiesie specjalistyczne do transportu rur stalowych i betonowych
b ) chwytak kleszczowy do przeładunku złomu
c ) zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
d ) element kleszczy szynowych


279. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :

a ) podnoszenia arkuszy blach stalowych
b ) podnoszenia prętów stalowych
c ) podnoszenia elementów betonowych
d ) podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego


280. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :

a ) podnoszenia elementów betonowych
b ) podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego
c ) podnoszenia arkuszy blach stalowych
d ) podnoszenia prętów stalowych

281. Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada :
a ) hakowy
b ) obsługujący (dotyczy sytuacji, gdy obsługujący jest odpowiedzialny za podhaczenie ładunku)
c ) zakładowe służby BHP
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

282. Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach :
a ) co 30 dni
b ) co 2 miesiące
c ) nie podlegają przeglądom okresowym
d ) zgodnych z zapisami instrukcji eksploatacji zawiesi

283. Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od :
a ) rodzaju przenoszonego materiału
b ) dostępności zawiesia i odległości pomiędzy miejscem pracy, a miejscem jego składowania
c ) warunków środowiskowych miejsca pracy zawiesia np. temperatury, promieniowania UV, wilgotności powietrza
d ) odpowiedz a i c jest prawidłowa

284. Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek :
a ) w oparciu o masę podnoszonych ładunków dobrać zawiesie z odpowiednim DOR
b ) w oparciu o rodzaj podnoszonych ładunków dobrać zawiesie o właściwej budowie
c ) dokonać oceny stanu technicznego zawiesia pod katem jego zużycia
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

285. Zawiesie to :
a ) element umożliwiający transportowanie ładunku
b ) element umieszczony pomiędzy dźwignicą a ładunkiem
c ) element, którego masę należy uwzględnić przy podnoszeniu ładunku
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

286. Zawiesia możemy podzielić :
a ) ze względu na materiał, z którego zostały wykonane
b ) ze względu na ilość cięgien nośnych
c ) ze względu na rodzaj cięgien
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

287. DOR zawiesia pasowego można określić :
a ) testując wytrzymałość ciężarem próbnym
b ) mierząc grubość pasa
c ) sprawdzając informacje na identyfikatorze/etykiecie
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

288. Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej :
a ) jest zabroniona
b ) jest dopuszczalna pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności
c ) jest dopuszczalna pod warunkiem określenia udźwigu zawiesi na podstawie nr haka
d ) jest dopuszczalna za zgoda konserwatora

289. Zawiesia łańcuchowe :
a ) mogą być zakończone wyłącznie hakiem
b ) mogą mieć inne zakończenia niż hak, np. szekle
c ) mogą być stosowane w każdej temperaturze otoczenia
d ) nie wymagają konserwacji

290. Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy a stosowany w zawiesiu może wynieść :
a ) 120°
b ) 100°
c ) nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia
d ) 90°

291. Maksymalny kąt þ w zawiesiu może wynieść :
a ) 120°
b ) 60°
c ) uwzględnia się wyłącznie kat a
d ) nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia

292. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy :
a ) Rys A
b ) Rys B
c ) Rys C
d ) Rys D

293. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy :
a ) Rys A
b ) Rys B
c ) Rys C
d ) Rys D

 

294. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy :
a ) Rys A, B, C
b ) Rys A, B, D
c ) Rys A, C, D
d ) Rys A, B, C, D


295. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego :

a ) 120%
b ) 90%
c ) 70%
d ) 10%

296. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego :
a ) 120%
b ) 90%
c ) 70%
d ) 50%


297. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to :

a ) rozwarcie o 5% i wytarcie gardzieli o 10%
b ) rozwarcie o 20% i wytarcie gardzieli o 10%
c ) rozwarcie i wytarcie gardzieli o 1%
d ) wymiary haka nie zmieniają się w trakcie eksploatacji

298. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi:
a ) 1% drutów w splotce na długości 6 średnic i 10% na długości 30 średnic
b ) 5 drutów w splotce na długości 6 średnic i 10 na długości 30 średnic
c ) 10 % splotek
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

299. Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?
a ) pękniecie splotki w linie
b ) miejscowe zmniejszenie średnicy na skutek przerwania rdzenia liny
c ) deformacja w kształcie koszyka
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

300. Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego a :
a ) dopuszczalne obciążenie robocze rośnie
b ) dopuszczalne obciążenie robocze maleje
c ) dopuszczalne obciążenie robocze pozostaje bez zmian, ponieważ kat wpływa tylko na udźwig dźwignicy
d ) kat wierzchołkowy ma tylko znaczenie przy wartości alfa=120 stopni

301. Kąty a i þ w odniesieniu do zawiesi :
a ) są sobie zawsze równe
b ) kat a stanowi połowę kata þ
c ) kat þ stanowi połowę kata a
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

302. Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy :
a ) stosować specjalne przekładki zabezpieczające zawiezie przez ostrymi krawędziami
b ) nie wolno stosować zawiesi pasowych
c ) należy podwójnie opasać ładunek, aby nie doszło do przetarcia pasa
d ) stosować tylko zawiesia pasowe poliestrowe

303. Wartość DOR zawiesia wielociegnowego jest :
a ) wartością zależną od udźwigu dźwignicy
b ) wartością zmienna i zależy od kata pomiędzy cięgnami zawiesia
c ) zależna od masy transportowanego ładunku
d ) wartością stała

304. Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100˚C jest :
a ) dopuszczalne ale w krótkim czasie
b ) jest dopuszczalne o ile zezwala na to instrukcja zawiesia
c ) zabronione
d ) dopuszczalne tylko przy stosowaniu zawiesi łańcuchowych

305. Poniższy rysunek przedstawia :
a ) cechę zawiesia łańcuchowego czterocięgnowego
b ) cechę zawiesia linowego o długości cięgien 10 m
c ) cechę zawiesia specjalnego
d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

306. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi :
a ) 8,4 t
b ) 6,0 t
c ) 10,0 t
d ) 8,0 t

 

307. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym þ 60˚ wynosi :
a ) 10,0 t
b ) 8,4 t
c ) 6,0 t
d ) 4,0 t


308. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym þ 45˚ wynosi :

a ) 8,4 t
b ) 8,0 t
c ) 6,0 t
d ) 4,0 t

 

309. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka :
a ) A
b ) B
c ) C
d ) D


310. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 55˚ nie może przekraczać :

a ) 12000 kg
b ) 9000 kg
c ) 6000 kg
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne


311. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 40˚ nie może przekraczać :

a ) 12000 kg
b ) 9000 kg
c ) 6000 kg
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne


312. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 50˚ nie może przekraczać :

a ) 12000 kg
b ) 9000 kg
c ) 6000 kg
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 

313. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 65˚ nie może przekraczać :
a ) 12000 kg
b ) 9000 kg
c ) 6000 kg
d ) nie wolno podnosić


314. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

a ) 6 t
b ) 8,4 t
c ) 12 t
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 

315. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :
a ) 6 t
b ) 8,4 t
c ) 12 t
d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

 

316. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :
a ) 7 t
b ) 8,4 t
c ) 12 t
d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne


317. Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej :

a ) RYS. 1
b ) RYS. 2
c ) RYS. 3
d ) RYS. 4

318. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej :
a ) RYS. 1
b ) RYS. 2
c ) RYS. 3
d ) RYS. 4

319. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych :
a ) RYS. 1
b ) RYS. 2
c ) RYS. 3
d ) RYS. 4

320. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości :
a ) RYS. 1
b ) RYS. 2
c ) RYS. 3
d ) RYS. 4

 

321. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych :
a ) RYS. 1
b ) RYS. 2
c ) RYS. 3
d ) RYS. 4

 

322. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej :
a ) RYS. 1 i RYS. 2
b ) RYS. 2 i RYS. 3
c ) RYS. 3 i RYS 4
d ) RYS. 4 i RYS 1

323. Na zdjęciu poniżej symbol a oznacza :
a ) kat rozwarcia cięgien zawiesia
b ) maksymalny kat wierzchołkowy
c ) wartość określająca udźwig zawiesia
d ) DOR zawiesia

324. Na zdjęciu poniżej symbol þ oznacza :
a ) długość zawiesia
b ) kąt odchylenia cięgien od pionu
c ) zawiesie łańcuchowe dwucięgnowe
d ) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

 

325. Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku :
a ) udźwig zawiesia nie może być mniejszy od masy podnoszonego ładunku
b ) długość zawiesia musi zapewnić aby kat rozwarcia zawiesia nie był większy niż 120°
c ) zawiesie musi posiadać czytelna cechę znamionowa
d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: żurawie przewoźne, przenośne i stacjonarne.

Podstawa prawna

1) Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 roku.

2) Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 07.12.2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001roku, w sprawie sprawdzenia kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych z późniejszymi zmianami.

4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003r. W sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego z późniejszymi zmianami.

Żurawie przenośne – PN-EN 12999: 2011 Podano minimalne wymagania dotyczące projektowania, obliczania, badań i prób żurawi przeładunkowych z napędem hydraulicznym i ich montażu na pojazdach lub stałych fundamentach.

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Kurs HDS oraz obsługi żurawi stacjonarnych warsztatowych”

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA s.c.-
Siedziba główna

ul. Św. Urbana 5/C
41-800 Zabrze

Kontakt
tel. 32 740 99 00
tel. 32 271 75 13
e-mail: oszomega@oszomega.pl
Pn-Pt 8:00 – 16:00